ბერიკა შუკაკიძე

ბერიკა შუკაკიძე

577 251227
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E248 ოთახი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162, საქართველო

1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი; 2002 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი ზოგადი განათლების მართვაში ნებრასკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2013 წელს დაიცვა დისერტაცია განათლებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სადისერტაციო თემა: ოჯახის, სკოლისა და მოსწავლის ფაქტორების გავლენა მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე კითხვაში
(პიზა 2009 წლის კითხვის ტესტის შედეგების ანალიზი: განვითარებული (ესტონეთი) და განვითარებადი (აზერბაიჯანი) ქვეყნების მაგალითზე). აქვს 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. 2006-2010 წლებში მუშაობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, პროგრამებისა და მოგვიანებით ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსად.