მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლევან გიგინეიშვილმა 1994 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კლასიკური ფილოლოგიის განხრით. 1995 წელს – ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების დეპარტამენტი მაგისტრის წოდებით; შემდეგ – ლუვენის კათოლიკური უნივერსტიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი ბაკალავრის ხარისხით; 2000 წელს კი – ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი შუა საუკუნეების მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხით. 2003 წელს მიიღო ჰარვარდის უნივერსიტეტის პედაგოგიკის მეცნიერებათა მაგისტრის წოდება. 2001-2005 წლებში ასწავლიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2003 წლიდან ასწავლის გივი ზალდასტანიშვილის ამერიკულ აკადემიაში ლიტერატურასა და ფილოსოფიას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2005 წლიდან – ასწავლის სხვადასხვა საგანს.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 

გამოქვეყნებული შრომები:

 • “ჰენადები იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში”. ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიულეტენი, 1995
 • “ნეოპლატონიზმის და ქრისტიანობის ჰარმონიზაცია გელათის სამონასტრო სკოლაში – პროკლე დიადოხოსის “ღვთისმეტყველების საფუძვლების” იოანე პეტრიწისეული კომენტირებული თარგმანი”. ცენტრალური ეროპის შუა საუკუნეების დეპარტამენტის წელიწდეული, 1994-1995. “Harmonization of Neoplatonism and Christianity in Gelati Monastic School – Ioane Petritsi’s Commented Translation of Proclus’ ‘Elements of Theology,’” Annual of the CEU Medieval Studies Department, 1994-1995
 • “იოანე პეტრიწის კომენტარების ერთი პასაჟის გაგებისათვის”. გელათის აკადემიის წელიწდეული, ქუთაისი, 1998
 • თანაავტორობით გერდ ვან რილთან: “იოანე პეტრიწი: პსელოსის სკოლაშჲ პროკლეს ნაშრომების სწავლების მოწმე.” “Ioane Petritsi: a Witness of Proclus’ Works in the School of Psellus,” in Proclus et la Theologie Platonicienne, Actes du Colloque International de Louvain (13 – 16 mai 1998), ed. A. Ph. Segonds and Carlos Steel (Leuven: Catholic University of Leuven Press & Paris: Les Belles Lettres, Paris, 2000)
 • სული იოანე პეტრიწის ონტოლოგიაში. “Soul in Ioane Petritsi’s Ontology”, Orientalia Christiana Periodica, Rome, Nr.1 2000, pp. 119-145 ერთი, საზღვარი და უსაზღვროობა იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში. ფაზისი 2-3, თბილისი, 2000
 • განათლების პროცესში მოტივაციის მნიშვნელობის გაგებისათვის. “Understanding the importance of incentive in educational Process (with specific reference to Georgia)”. In: A Question of Method: Teaching in the Social Sciences at Post-Soviet Universities. CEP, Budapest, Washington DC, 2002, pp. 55-70
 • ლოგოსისა და ინტელექტის დოქტრინა იოანე პეტრიწის ონტოლოგიაში. The Doctrine of Logos and Intellect in Ontology of Ioane Petritsi: Evagrian-Origenist Influence. Origeniana Octava – “Origen and the Alexandrian Tradition”, Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa, August 27-31. Ed. L. Perrone. Leuven, University Press: 2003, pp. 1139-1148
 • კონფლიქტური ნარატივები აფხაზეთსა და საქართველოში: სხვადასხვა ხედი, ერთი ისტორიისა და ობიექტურობის ძიება. “Conflicting narratives in Abkhazia and Georgia: Different Visions of the Same History and the Quest for Objectivity” – http://gsweb.harvard.edu/~t656_web/peace/ April, 2003
 • ურთიერთგამომრიცხავი ნარატივები და კონფლიქტები. ობიექტურობის აუცილებლობა გადაწყვეტის გზების ძიებისათვის. “Exclusive Narratives and Conflicts. The Necessity of Objectivity for Finding Solutions”- Ibid. April, 2003.
 • “არისტოტელე” – სტატია სახელმძღვანელოსთვის: “ანტიკური ლიტერაურა”, თბილისი, თსუ, “ლოგოსი”, 2005, გვ. 181-189
 • რეფორმისშემდგომი ისტორიის სახელმძღვანელოები საქართველოში: შეცვლილი ფორმები და უმცირესობების საკითხი საქართველოს ისტორიაში “Post-Reform History Textbooks in Georgia: changing patterns and the issue of minorities in Georgian history” http://www.cimera.org/pdf/History_Teaching_in_Georgia.pdf, February, 2007.
 • პავლეს პასაჟის ნეოპლატონური განმარტება იოანე პეტრიწთან: თეორია მატერიაზე. “კადმოსი”, 1, 2009, გვ. 115-125
 • “ჰუიზინგა”. კრებულში: “მოდერნულობის თეორიები”. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: თბილისი, 2010, გვ. 32-49
 • საქართველოს პატრიარქები. ილიას ბიბლიოთეკა, ტ. 3, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010 (შესავალი სტატია)
 • იოანე ბოლნელის სიტყვა იერუსალიმში წმინდა ეკლესიების კურთხევისთვის The Word Spoken by John the Bishop of Bolnisi concerning the consecration of the Holy Churches which was conducted in Jerusalem. (Translation of the Old Georgian text). Scrinium 6, Patrologia Pacifica: Selected Papers Presented to the Asia Pacific Early Christian Studies Society. Gorgias Press: Piscataway, NJ, 2010, pp. 339-345
 • რევიუ წიგნზე: Ioane Petrizi, Kommentar zur Elementatio theological des Proklos, eds. Lela Alexidze and Lutz Bergemann (a review). The International Journal of the Platonic Tradition 4 (2010), pp.192-93
 • სოკრატეს ხსნა ჯოჯოხეთიდან: პიროვნული ინიციატივა შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”. “Rescuing Socrates from Hell: Personal Agency in Shota Rustaveli‟s Knight in Panther‟s Skin”. AFP Working Papers. Volume 1, 2010-1011, pp. 25-34. (Available also online: http://www.academicwebfolio.org/web/guest/home/news_and_announcements/428681).

მონოგრაფია:

 • “იოანე პეტრიწის პლატონური თეოლოგია” “The Platonic Theology of Ioane Petritsi”. Gorgias Press LLC, 2007. (ISBN: 978-1-59333-395-9)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მაგისტრატურა

 • შუა საუკუნეების თეორიული აზროვნება (2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • ლათინური (2014-15 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი) 2015-16 შემოდგომა).

 ბაკალავრიატი

 • ანტიკური ლიტერატურა (2005-2006 სასწავლო წლიდან)
 • ახალი აღთქმა: ისტორია, კანონი, თეოლოგია (2009-2010 სასწავლო წლიდან)
 • თავისუფლება და ტირანია არისტოტელეს “პოლიტიკის” მიხედვით (2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
  ნეოპლატონიზმი (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 • თავისუფლების ისტორია ანტიკურობიდან თანამედროვეობამდე (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

მაგისტრატურა

 • პოლიტიკური თეორიები პლატონიდან ნიკოლო მაკიაველიმდე (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
 •  ლათინური (2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

დოქტორანტურა

 • ქრისტიანობა და წარმართობა გვიან ანტიკურობაში (2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)