მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების მეცნიერებები, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

შორენა მაღლაკელიძემ 1970 წელს დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.1980 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „შესყიდვის ფასების მექანიზმი და მისი სრულყოფის გზები“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა აგრარულ უნივერსიტეტში პოლიტიკური ეკონომიის კათედრაზე ასისტენტად; სულხან-საბა ორბელიანის პედაგოგიურ ინსტიტუტში – პოლიტეკონომიის კათედრის დოცენტის, ეკონომიკისა და განათლების მენეჯმენტის კათედრის გამგის თანამდებობაზე; ეკონომიკისა და გეოგრაფიის პროგრამის ხელმძღვანელად. 2006 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია. 1995 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას განათლების ეკონომიკისა და განათლების მართვის მიმართულებებით. არის სამეცნიერო პროექტების ავტორი და ხელმძღვანელი; მიღებული აქვს არაერთი ორგანიზაციის (ღია საზოგადოება საქართველო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო განვითარება საქართველოში(G PAC), ERASMUS+ გრანტები.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ეკონომიკა
 • განათლების ეკონომიკა
 • განათლების მართვა
 • ორგანიზაციული ქცევა

რჩეული პუბლიკაციები

 1. Increasing Students’ Intercultural Competences in Teaching the Historyin Monocultural School (on the example of Georgian-language school) Cogent Education(Received to be published)
 2. Education in multicultural environment – teaching/learning support activities (on the example of Georgia), Intercultural Education, Mar 2017
 3. Factors of students’ intercultural competence development in the context of Georgia, Article, Cogent education, Apr 2017
 4. Competition on the Georgia Education Marketplace, International Education Studies, May 2017;
 5. Aspects of intercultural education at the primary level of Georgian general education school, ERIC-Education Resources Information Center, 2015-3-4.
 6. State Fducational Policy and Teacher Salaries in Georgia. Polisy Report. Issue IV. 2014
 7. Schools Funding in Georgia: Changes, Problems and Analysis, ERIC-Education Resources Information Center, 2013.
 8. Education Reform and School Funding. An Analysis of the Georgian Experience, Online Submission, ERIC-Education Resources Information Center, 2011.

წიგნები

 1. განათლების ეკონომიკის პრინციპები, სახელმძღვანელო, 2005;
 2. ეკონომიკის საფუძვლები, მოკლე კურსი, თბილისი 2005;
 3. სკოლის დაფინანსებისა და მართვის ზოგიერთი საკითხი, მონოგრაფია, 2010;
 4. სკოლის დაფინანსება: პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის გზები. მონოგრაფია, თბილისი,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012;
 5. ზოგად განათლებაზე გაწეული ხარჯები და სწავლის შედეგები. (დანახარჯი-ეფექტიანობია ანალიზის გამოყენებით), მონოგრაფია, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016;
 6. ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016;
 7. ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, მონოგრაფია, 2017.

სტატიები ჟურნალებში

 1. პროფესიული განათლების დაფინანსების საკითხები საქართველოში, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2009;
 2. „განათლების გლობალიზაცია“ – დასავლეთის გამოცდილება, საქართველოს პერსპექტივები, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2006;
 3. ინტელექტუალური კაპიტალი, როგორც ეკონომიკური კატეგორია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2006;
 4. ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და სტრუქტურა, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2005;
 5. „ახალი ეკონომიკა“ და მისი დამკვიდრების პერსპექტივები საქართველოში, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2004;
 6. განათლების რეფორმა და მასწავლებელთა ხელფასები, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2010.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. სკოლის დაფინანსება: პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის გზები. მონოგრაფია, თბილისი,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 ;
 2. საჯარო სკოლების შემოსავლები და ხარჯები ვაუჩერული დაფინანსების პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2011;
 3. განათლების რეფორმა და მასწავლებელთა ხელფასები, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2010;
 4. სკოლის დაფინანსებისა და მართვის ზოგიერთი საკითხი, მონოგრაფია, 2010;
 5. პროფესიული განათლების დაფინანსების საკითხები საქართველოში, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2009;
 6. ინტელექტუალური კაპიტალი, როგორც ეკონომიკური კატეგორია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2006;
 7. „განათლების გლობალიზაცია“ – დასავლეთის გამოცდილება, საქართველოს პერსპექტივები, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2006;
 8. ცოდნა და ინფორმაცია, როგორც საზოგადოებრივი დოვლათი, „ეკონომიკა და სამოქალაქო განათლება“; სამეცნ.შრომების კრებული, 2005;
 9. ეკონომიკური თეორია, დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი, 2005;
 10. ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და სტრუქტურა, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2005;
 11. განათლების ეკონომიკის პრინციპები, სახელმძღვანელო, 2004;
 12. ადამიანისეული კაპიტალის და ინვესტიციების თეორიული ასპექტები, სამეცნიერო შრომების კრებული „განათლება და ეკონომიკა“, 2004;
 13. „ახალი ეკონომიკა“ და მისი დამკვიდრების პერსპექტივები საქართველოში, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პრომეთე“, 2004;
 14. საგანმანათლებლო მომსახურეობის მარკეტინგი. სასწავლო მასალა. 2003;
 15. ganaTleba da kadrebis momzadeba gardamaval periodSi; s.s orbelianis pedagogiuri universiteti, Sromebi t.3. 1998.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. ეკონომიკის საფუძვლები
 2. ორგანიზაციული ქცევა
 3. ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში
 4. განათლების ეკონომიკა
 5. სკოლის მართვა

მიმდინარე სალექციო კურსები

 1. ეკონომიკის საფუძვლები(შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო).
 2. ორგანიზაციული ქცევა(შემოდგომის სემესტრი საბაკალავრო),
 3. ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში, (გაზაფხულის სემესტრი -საბაკალავრო).
 4. განათლების ეკონომიკა გაზაფხულის სემესტრი, (გაზახულის სემესტრი, სამაგისტრო)
 5. სკოლის მართვის საფუძვლები (გაზაფხულის სემესტრი,სამაგისტრო, საბაკალავრო)
2016-2017 სასწავლო წელი

ეკონომიკის საფუძვლები (ბაკალავრიატი, შემოდგომის სემესტრი),
ორგანიზაციული ქცევა (შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი),
ორგანიზაციული ქცევა (შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო),
ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში (გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო),
სკოლის მართვა (გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო), განათლების ეკონომიკა (გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო),
სკოლის მართვა (გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო).
განათლების ეკონომიკა (შემოდგომის სემესტრი, სადოქტორო),

2015-16 სასწავლო წელი

ეკონომიკის საფუძვლები ( შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი,),
ორგანიზაციული ქცევა (შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი),
ორგანიზაციული ქცევა (შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო),
ორგანიზაციული ქცევა (გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო),
სკოლის მართვა (გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო),
სკოლის მართვა (გაზაფხულის სემესტრი ,სამაგისტრო),