მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1971 წელს დაამთავრა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1973 -2010 წლებში მუშაობდა შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ- თანამშრომლის თანამდებობაზე; 1978 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია; 2006 წელს — სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ქართველ რომანტიკოსთა მხატვრული აზროვნება“; ძირითადი კვლევითი საკითხები: ლექსთმცოდნეობის, ლინგვისტური პოეტიკის, სემიოტიკის, ქართული ლიტერატურის ისტორიის აქტუალური პრობლემები. გამოქვეყნებული აქვს 43 სამეცნიერო ნაშრომი. 2006 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • ლექსმცოდნეობა
 • თეორიული პოეტიკა
 • ლინგვისტური პოეტიკა
 • სემიოტიკა
 • შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

წიგნები– მონოგრაფია „ქართული რითმის ისტორიიდან“. თბ., 1988; „ქართული რომანტიზმის პოეტიკა“ (თბ., 2014)

სტატიები ჟურნალებში: ანბანთქებათა სტრუქტურა და ფუნქციები. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი. 3-4(2016); ქაოსი და კოსმოსი ცისფერყანწელთა ტრიოლეტებში. სემიოტიკა 16 (2016); Gregory the Theologian’s Hymns „To the Evil“ and Nikoloz Baratashvili’s „Evil Spirit“. Christian Sources of Georgian Romanticism (ქ. ბეზარაშვილთან ერთად). Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, Nowy Prometeusz, Warszawa, 2011; მეორეული სემანტიკა პოეტურ ტექსტში. „სემიოტიკა“, 2009, № 6; Self Conception in the Works of Georgian Romanticist Poets. „ცივილიზაციური ძიებანი“, 2007, № 5; რუსული ფორმალიზმი. ლიტერატურის თეორია (მე-20 საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები). თბ., 2006; კარნავალური მოტივები ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებაში. „ლიტერატურული ძიებანი“, 2004, XXV; ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკ.ბარათაშვილის პოეზიაში. „ლიტერატურული ძიებანი“, 2000, XXI; პოეტური ტექსტის ანალიზის ლინგვისტური საფუძვლები. „სჯანი“, 2000, № 1; „მერანი“ (სტრუქტურული ანალიზი) .„ლიტერატურა და ხელვნება“,1992, № 1-2.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • ქართული რომანტიზმის პოეტიკა. რომანტიზმი ლიტერატურაში ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მე11 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. თბ., 2018;
 • ტრიოლეტი მე-20 საუკუნის 10-20-იანი წლების ქართულ პოეზიაში. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, N3-4 (2017);
 • კონცეპტუალური მოდელირება პოეტურ ენაში (რომანტიკული და სიმბოლისტური მოდელები). სემიოტიკა N17 (2017);
 • ქართული იამბიკოს შესწავლის ისტორიიდან. ლექსმცოდნეობის მეცხრე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 2016;
 • მეტაფორა და მეტონიმია ქართულ რომანტიკულ პოეზიაში. „სემიოტიკა“ N14 (2014);
 • სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“ (სემანტიკური სტრუქტურა). „სემიოტიკა“ N13 (2013);
 • „მახვილი ძველ ქართულში და „ვეფხისტყაოსნის“ რითმის პრობლემა“. შედარებითი ლიტერატურის კრებული, N1, 2013;
 • კლასიკური ეპისტემის ცნება და სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“. კრებ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა (აღმოსავლურ-დასავლური კულტურულ-ლიტერატურული პროცესების გზასაყარზე). თბ., 2012;
 •  „საყოველთაო გრამატიკის“ შექმნა დასავლეთ ევროპაში და ანტონ კათალიკოსის გრამატიკა“. კრებ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა (აღმოსავლურ-დასავლური კულტურულ-ლიტერატურული პროცესების გზასაყარზე). თბ., 2012;
 • XVI-XVIII საუკუნეების ლიტერატურის კვლევის მეთოდოლოგიური გამოცდილება ევროპულ ლიტერატურათმცოდნეობაში. – კრებ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა (აღმოსავლურ-დასავლური კულტურულ-ლიტერატურული პროცესების გზასაყარზე). თბ., 2012;
 • კლასიკური ეპისტემის ცნება და ქართული ანბანთქებები. სემიოტიკა 12 (2012);
 • K. Bezarashvili, T. Lomidze. Old Christian Hymns ( Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism. Scripta and e-Scripta. 10-11. 2012, pp. 149-170;
 • „მოტივი“ – კრებ. „ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი“(შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამოცემა), 2012;
 • გრიგოლ ღვთისმეტყველის ციკლი „ბოროტისა მიმართ“ და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „სულო ბოროტო“: ქართული რომანტიზმის ქრისტიანული წყაროები. „წახნაგი“ (ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული). 2012, 3. (ქ. ბეზარაშვილთან ერთად);
 • სოსიურის ანაგრამათა თეორია და ენობრივი ექსპერიმენტები ფუტურისტულ პოეზიაში“. სემიოტიკა 9 (2011);
 • „უცნაურისა და გაუცნაურების ცნებათა სემანტიკა მე-20 საუკუნის 10-20-იანი წლების კულტურაში“. სემიოტიკა 10 (2011);
 • „ლინგვისტიკა და პოეტიკა“. სემიოტიკა 7 (2010);
 • მეტაფორა და მეტონიმია. „სემიოტიკა“, 2009, № 5;
 • ამაღლებულისა და განსაცვიფრებლის ცნებები ძველ ლიტერატურულ-თეორიულ ნააზრევში და გალაკტიონთან (ქ. ბეზარაშვილთან ერთად) „წახნაგი“ (ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული), თბ., 2009, № 1;
 • სტრუქტურა და სემანტიკა (ქ. ბეზარაშვილთან ერთად). „სემიოტიკა“, 2008, № 4;
 • ანალიტიკური ტერმინოლოგია ი. ტინიანოვის სალექსო ენის პრობლემაში“ – ლექსმცოდნეობის მეორე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2007;
 • ფილოსოფია და პოეზია (ფიხტე და ბარათაშვილი). „სემიოტიკა“, 2007, № 2;
 • რითმა – სინტაგმა თუ სისტემა?. სემიოტიკა, 2007, № 1;
 • მეტონიმია ჟენეტთან. „სჯანი“, 2006, № 7;
 • სტრუქტურალიზმი – ლიტერატურის თეორია (მე-20 საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები). თბ., 2006;
 • ალ. ჭავჭავაძის პოეტური სტილის პრობლემა. „ლიტერატურული ძიებანი“, 2002, XXIII;
 • თეორიული დაფუძნების პრობლემა პოეტიკაში. „სჯანი“, 2002, № 3;
 • ნიკ. ბარათაშვილის „ხმა იდუმალი“ (სტრუქტურული ანალიზი). „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1999, № 3;
 • მხატვრული აზროვნების თავისებურებები ქართულ რომანტიზმში .ლიტერატურული ძიებანი“, 1998, XIX;
 • ნიკ. ბარათაშვილის პოეტური სტილის პრობლემა – ჟურნ. „ახალი პარადიგმები“, 1998, № 1;
 • გრ. ორბელიანის „ჩემს დას ეფემიას“ (სტრუქტურული ანალიზი). „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1998, № 2;
 • ალ. ჭავჭავაძის „გოგჩა“. „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1998, № 1;
 • „მირბის, მიმაფრენს…“ – კრებ. „ ლექსი, მხოლოდ ერთი ლექსი“. თბ., 1995;
 • განწყობა და ლექსის მუსიკა. კრებ. „ჭაშნიკი“, თბ., 1984;
 •  Семантика метафор жизни и смерти в первобытном сознании. კონფერენციის „Проблема комплексного изучения художественного творчества“ მასალათა კრებული (ყაზანი, 1980);
 • “Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые вопросы художественного творчества“ – არაცნობიერი ფსიქიკურის პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ტ. 2, თბ.,1979;

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო:
 • ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი ( გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრები);
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში (შემოდგომის სემესტრი)
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი (გაზაფხულის სემესტრი).
 • სამაგისტრო:
 • ქართული ლექსი: ისტორია და თეორია (შემოდგომის სემესტრი);
 • ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები (შემოდგომის სემესტრი);
 • 2017-2018
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათცოდნეობის მეთოდები
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსის ისტორია და თეორია
 • 2016-2017
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათცოდნეობის მეთოდები
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსის ისტორია და თეორია
 • 2015-2016
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათცოდნეობის მეთოდები
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსის ისტორია და თეორია
 •  2014-2015
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • ქართული მოდერნისტული რომანი
 • კლასიკოს მწერალთა ლიტერატურული პორტრეტები
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათცოდნეობის მეთოდები
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსის ისტორია და თეორია
 • 2013-2014
 • შემოდგომის სემესტრი:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • ქართული მოდერნისტული რომანი
 • კლასიკოს მწერალთა ლიტერატურული პორტრეტები
 • სამაგისტრო: გალაკტიონის პოეტიკა
 • გაზაფხულის სემესტრი:
 •  საბაკალავრო:კლასიკოს მწერალთა ლიტერატურული პორტრეტები
 • ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო:ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • ქართული ლექსი: ისტორია და თეორია
 • სადოქტორო: მეტაფორა: თეორია და პრაქტიკა
 • 2012-2013
 • შემოდგომის სემესტრი:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • სადოქტორო: მეტაფორა თეორია და პრაქტიკა
 • გაზაფხულის სემესტრი:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • კლასიკოს მწერალთა ლიტერატურული პორტრეტები
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • ქართული ლექსი: ისტორია და თეორია
 • სადოქტორო: მეტაფორა: თეორია და პრაქტიკა
 • 2011-2012
 • შემოდგომის სემესტრი:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ქართული ლიტერატურა მე-19 საუკუნეში
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსის ისტორია და თეორია
 • გაზაფხულის სემესტრი:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • სადოქტორო: მეტაფორა: თეორია და პრაქტიკა
 • 2010-2011
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 • ლიტერატურის თეორია
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსი: ისტორია და თეორია
 •  გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • სადოქტორო: მეტაფორა: თეორია და პრაქტიკა.
 • 2009-2010
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო:
 • შესავალი კურსი  ლიტერატურათმცოდნეობაში
 • მე-19-20 სს.ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • ქართული ლექსი: ისტორია და თეორია
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურის თეორია
 • კლასიკოს მწერალთა ლიტერატურული პორტრეტები
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • 2008-2009
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურის თეორია
 • სამაგისტრო:მე-19-20 სს. ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • ქართული ლექსი ისტორია და თეორია
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო:
 • საბაკალავრო: ლიტერატურის თეორია
 • ქართული ლიტერატურა II
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები
 • 2007-2008
 • შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურის თეორია
 • შესავალი კურსი ლიტერატურათმცოდნეობაში
 • სამაგისტრო: ქართული ლექსი ისტორია და თეორია
 • გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო: ლიტერატურის თეორია
 • ქართული ლიტერატურა II
 • სამაგისტრო: ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები