მალხაზ თორია

enka

ისტორიის დოქტორი (PhD), ასოცირებული პროფესორი,  ისტორიის მიმართულება, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

დირექტორი, მეხსიერების კვლევების კავკასიური ცენტრი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი; შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტის წევრი

დეტალები

შესახებ

მალხაზ თორია დაიბადა 1978 წლის 30 აგვისტოს სოხუმში. სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიისა და კულტურის კვლევების მიმართულებით. 2009 წელს ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო  (PhD) დისერტაცია თემაზე „დროის აღქმა და ისტორიის კონცეფცია შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში („ქართლის ცხოვრების“ ისტორიოგრაფიული ტრადიციის მიხედვით)“. 2006-2008 წლებში იგი ასწავლიდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კლვევების ინსტიტუტში; 2006-2010 წლებში იყო მეცნიერ-თანამშრომელი ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილებაზე; 2008-2014 წლებში – ასისტენტ-პროფესორი ისტორიის მიმართულებაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 2014 წლიდან დღემდე არის ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებაზე და შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტის წევრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  2015 წლიდან ხელმძღვანელობს მეხსიერების კვლევების კავკასიურ ცენტრს ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე.  რიგი პოსტსადოქტორო და კვლევითი სტიპენდიების (DAAD, OSF, Fulbright, რუსთაველის ფონდი და სხვ) ფარგლებში მუშაობდა კვლევით პროექტებზე  ისეთ აკადემიურ დაწესებულებებში, როგორებიცა: Central Europena University (ბუდაპეშტი, უნგრეთი); Zentrum für Literatur-und Kulturforschung (ბერლინი, გერმანია), The New School for Social Research (ნიუ იორკი, აშშ), The Harriman Institute, Columbia University (ნიუ იორკი, აშშ);  UC Berkeley (ბერკლი, აშშ), Mount Holyoke College (საუთ ჰედლი, აშშ),   Humboldt University (ბერლინი, გერმანია).  მის მიერ გაწეული კვლევის შედეგები აისახა  სხვადახვა  აკადემიურ ფორუმებზე წარდგენილ მოხსენებებში, ასევე სამეცნიერო პუბლიკაციებში, მათ შორის, საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში გამოქვეყნებულ ნაშრომებში.

 


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

მალხაზ თორიას სამეცნიერო ინტერესების სფეროში შედის ისტორიული აზროვნება და დისკურსი შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე საქართველოში;  მეხსიერების პოლიტიკა, წარსულის ინსტრუმენტალიზაცია და კონფლიქტები პოსტ-საბჭოთა საქართველოში; რუსული და საბჭოთა იმპერიული მემკვიდრეობების როლი საქართველოში ეთნიკური და კულტურული ლანდშაფტის ჩამოყალიბებაში; თანამედროვე აფხაზეთში გამყოფი მიჯნების/საზღვრების, „განდევნის“ და ეთნიკური წმენდის პოლიტიკა; საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან დევნილების მეხსიერებები.

About

მალხაზ თორია დაიბადა 1978 წლის 30 აგვისტოს სოხუმში. სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიისა და კულტურის კვლევების მიმართულებით. 2009 წელს ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო  (PhD) დისერტაცია თემაზე „დროის აღქმა და ისტორიის კონცეფცია შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში („ქართლის ცხოვრების“ ისტორიოგრაფიული ტრადიციის მიხედვით)“. 2006-2008 წლებში იგი ასწავლიდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კლვევების ინსტიტუტში; 2006-2010 წლებში იყო მეცნიერ-თანამშრომელი ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილებაზე; 2008-2014 წლებში – ასისტენტ-პროფესორი ისტორიის მიმართულებაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 2014 წლიდან დღემდე არის ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებაზე და შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტის წევრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  2015 წლიდან ხელმძღვანელობს მეხსიერების კვლევების კავკასიურ ცენტრს ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე.  რიგი პოსტსადოქტორო და კვლევითი სტიპენდიების (DAAD, OSF, Fulbright, რუსთაველის ფონდი და სხვ) ფარგლებში მუშაობდა კვლევით პროექტებზე  ისეთ აკადემიურ დაწესებულებებში, როგორებიცა: Central Europena University (ბუდაპეშტი, უნგრეთი); Zentrum für Literatur-und Kulturforschung (ბერლინი, გერმანია), The New School for Social Research (ნიუ იორკი, აშშ), The Harriman Institute, Columbia University (ნიუ იორკი, აშშ);  UC Berkeley (ბერკლი, აშშ), Mount Holyoke College (საუთ ჰედლი, აშშ),   Humboldt University (ბერლინი, გერმანია).  მის მიერ გაწეული კვლევის შედეგები აისახა  სხვადახვა  აკადემიურ ფორუმებზე წარდგენილ მოხსენებებში, ასევე სამეცნიერო პუბლიკაციებში, მათ შორის, საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში გამოქვეყნებულ ნაშრომებში.

 


Research interests

მალხაზ თორიას სამეცნიერო ინტერესების სფეროში შედის ისტორიული აზროვნება და დისკურსი შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე საქართველოში;  მეხსიერების პოლიტიკა, წარსულის ინსტრუმენტალიზაცია და კონფლიქტები პოსტ-საბჭოთა საქართველოში; რუსული და საბჭოთა იმპერიული მემკვიდრეობების როლი საქართველოში ეთნიკური და კულტურული ლანდშაფტის ჩამოყალიბებაში; თანამედროვე აფხაზეთში გამყოფი მიჯნების/საზღვრების, „განდევნის“ და ეთნიკური წმენდის პოლიტიკა; საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან დევნილების მეხსიერებები.