მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ალექსანდრე ნერსესიანმა 1966 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი სპეციალობით თეორიული და მათემატიკური ფიზიკა. 1971 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „მაგნიტურმინარევებიანი მეტალების თეორიის ზოგიერთი საკითხი“, ხოლო 1985 წელს – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ერთგანზომილებიანი ფერმი-სისტემების მაგნიტურ თვისებათა თეორია: ზუსტი შედეგები“. 1968 წლიდან მუშაობს თბილისის ფიზიკის ინსტიტუტში. 1992 წლიდან მუშაობს მოწვეულ პროფესორად და ასოცირებულ წევრად ევროპის წამყვან საერთაშორისო ცენტრებში: Chalmers University of Tehnology, Goteborg, Sweden (1992-1994);University of Oxford, UK (1995-1996); University of Bonn, Germany (1997-1998);  The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy (1998-2016). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2010 წლიდან; ამავე უნივერსიტეტის პროფესორია 2014 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ძლიერად კორელირებული მრავალნაწილაკოვანი სისტემები. კვანტური მაგნეტიზმის პრობლემები;
 • არაპერტურბაციული მიდგომები ერთგანზომილებიან კვანტურ ფიზიკაში: კონფორმული ველის თეორია, ბოზონოიზაციის მეთოდი, ინტეგრირებადი მოდელები;
 • კვანტური კრიტიკული მოვლენები და წილადი აგზნებები ფრუსტრირებულ დაბალგანზომილებიან სისტემებში;
 • დირაკის ტიპის სპექტრის მქონე ორგანზომილებიანი ელექტრონული სისტემები: ეგზოტიკური ფაზები და მოუწესრიგებლობის ეფექტები;
 • ტოპოლოგიური აგზნებები დაბალგანზომილებიან ელექტრონულ და სპინურ სისტემებში. ტოპოლოგიურ იზოლატორებსა და ზეგამტარებში მაიორანა ფერმიონების სასაზღვრო ნულოვანი მოდები.

რჩეული პუბლიკაციები

 • A.A.Nersesyan and M.Mueller, “Classical impurity spins and boundary Majorana zero modes in quantum chains”, arXiv: 1603.01037 (2016).
 • S.T.Carr, B.N. Narozhny and A.A. Nersesyan, ” Spinful fermionic ladders at incommensurate filling: Phase diagram, local perturbations, and ionic potentials”, Annals of Physics, 339, pp. 22-80 (2013)
 • A.A.Nersesyan and A.M. Tsvelik, ” Zero-energy Majorana modes in spin ladders and a possible realization of the Kitaev model “, Europhysics Letters, 96 (1), 17002 (2011) .
 • S.T.Carr, B.N. Narozhny and A.A. Nersesyan, ” Effect of a Local Perturbation in a Fermionic Ladder “, Phys.Rev.Lett., 106, 126805 (2011) .
 • S.T.Carr, A.O. Gogolin and A.A. Nersesyan, “Interaction induced dimerization in zigzag single wall carbon nanotubes”, Phys. Rev. B, 76, 245121 (2007) .
 • A.A.Nersesyan and A.M. Tsvelik, “Spinons in more than one dimension: Resonance Valence Bond state stabilized by frustration”, Phys. Rev. B 67, 024422 (2003) .
 • P. Lecheminant, A.O. Gogolin and A.A. Nersesyan, “Criticality in self-dual sine-Gordon models”, Nucl. Phys. B 639, 502 (2002)
 • A.A. Nersesyan, ”Ising-model description of Quantim Critical Points in 1D Electron and Spin Systems”, in NATO ASI/EC Summer School: New Theoretical Approaches to Strongly Correlated Systems, pp. 93–120, Kluwer Academic Publishers, 2001 .
 • Y.J. Wang and A.A. Nersesyan, ” Ising-model description of the SU(2)1 quantum critical point in a dimerized two-leg spin ladder “, Nucl.Phys.B, 583 [FS], 671 (2000) .
 • M.Fabrizio, A.O.Gogolin and A.A. Nersesyan, ” From band insulator to Mott insulator in one dimension” , Phys. Rev. Lett., 83, p.2014, (1999).
 • P. Azaria, A.O.Gogolin, P. Lecheminant and A.A. Nersesyan,”One-Dimensional SU(4) Spin-Orbital Model: A Low-Energy Effective Theory”, Phys. Rev. Lett., 83, 624 (1999).
 • A.O. Gogolin, A.A. Nersesyan, A.M. Tsvelik and Yu Lu, “Zero modes and thermodynamics of disordered spin S = 1/2 ladders”, Nucl. Phys. B, 540, 705 (1999).”
 • A.A. Nersesyan, A.O. Gogolin and F. H.L. Essler, Incommensurate spin correlations in spin-1/2 frustrated two-leg Heisenberg ladders”, Phys. Rev. Lett., 81, 910 (1998).
 • A.A. Nersesyan and A.M. Tsvelik, ” One-dimensional spin-liquid without magnon excitations”, Phys. Rev. Lett., 78, 3939, (1997).
 • D.Shelton, A.A. Nersesyan and A.M. Tsvelik, “Antiferromagnetic spin ladders: Crossover between spin S = 1/2 and S = 1 chains” , Phys.Rev. B, 53, 8521 (1996).
 • A.A. Nersesyan, A.M. Tsvelik and F. Wenger, ”Disorder effects in two-dimensional d-wave superconductors”, Phys.Rev.Lett., 72, 2628 (1994).
 • A.A. Nersesyan and G.E. Vachnadze, ” Low-temperature magnetic properties of the two-dimensional orbital antiferromagnet”, J.Low Temp.Phys., 77, 293 (1989).
 • G.I. Japaridze, A.A. Nersesyan and P.B. Wiegmann, ” Exact results in two-dimensional U(1)-symmetric Thirring model “, Nucl. Phys. B 230 [FS 10] 511 (1984).
 • G.I. Japaridze and A.A. Nersesyan, ” Phase transition with respect to magnetic field in one-dimensional electron system “, Pis’ma ZhETF, 27, 356 (1978).

წიგნები

A.O.Gogolin, A.A. Nersesyan andf A.M. Tsvelik, “Bosonization and Strongly Correlated Systems, Cambridge University Press, 1998.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
• ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები
• კვანტური სტატისტიკური ფიზიკა
მაგისტრატურა
• ველის თეორია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაში
• კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის და კვანტური ველის თეორიის ტოპოლოგიური ასპექტები
• ფაზური გადასვლები და კრიტიკული მოვლენები

მაგისტრატურა და დოქტორანტურა
• კვანტური სტატისტიკური ფიზიკის სპეციალური თავები. სკეილინგი და გადანორმირება (2010-2011 სასწავლო წელი);
• ელემენტარული აგზნებები კონდენსირებულ სისტემებში (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008-2009 სასწავლო წელი).
• ICTP Postgraduate Diploma Programme, Condensed Matter Physics, Trieste, Italy. Years: 1997, 1999-2006 (annually), 2008, 2010-2016.

სხვა კურსები
• Elementary excitations in condensed matter systems
• Quasi-one-dimensional conductors
• Many-Body Theory