გიორგი ვაშაკიძე

გიორგი ვაშაკიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A405 ოთახი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162, საქართველო

გიორგი ვაშაკიძემ 2005 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნის სპეციალობით. 2007 წელს მიიღო ჰამბურგის უნივერსიტეტის (გერმანია) სამართლის მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ბიზნესსამართალში (LL.M, summa cum laude), ხოლო 2008 წელს – ჰამბურგის ევროპული კოლეჯის ევროპისმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხი (MES, magna cum laude). 2006-2011 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის, ჰამბურგის უნივერსიტეტის და ალფრედ ტოპფერის ფონდის კვლევითი სტიპენდიით იმყოფებოდა მაქს-პლანკის (ჰამბურგი) საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტში. 2014 წელს ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის მიერ შეფასებით – „magna cum laude“ მიენიჭა სამართლის დოქტორის კვალიფიკაცია სადოქტორო დისერტაციისათვის საერთაშორისო კერძო სამართლის სფეროში. იგი არის ბრიტანეთში, გერმანიასა და საქართველოში გამოქვეყნებული რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის და ორი კვლევითი მონოგრაფიის ავტორი. ამასთან, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა (GIZ) და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამის (USAID-PROLoG) მიერ გამოცემული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარების სამეცნიერო რედაქტორი და თანაავტორია.