მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების დოქტორი ასოცირებული პროფესორი

1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი; 2002 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი ზოგადი განათლების მართვაში ნებრასკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2013 წელს დაიცვა დისერტაცია განათლებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სადისერტაციო თემა: ოჯახის, სკოლისა და მოსწავლის ფაქტორების გავლენა მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე კითხვაში
(პიზა 2009 წლის კითხვის ტესტის შედეგების ანალიზი: განვითარებული (ესტონეთი) და განვითარებადი (აზერბაიჯანი) ქვეყნების მაგალითზე). აქვს 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. 2006-2010 წლებში მუშაობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, პროგრამებისა და მოგვიანებით ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • განათლების დაფინანსების მოდელები
 • დანახარჯი – ეფექტურობის ანალიზი
 • განათლების რეფორმა
 • მოსწავლის სწავლის შედეგებზე მოქმედი ფაქტორები
 • სასკოლო უსაფრთხოება

 სტატიები ჟურნალებში

 • Comparative Study: Impact of Family, School, and Students Factors on Students Achievements in Reading in Developed (Estonia) and Developing (Azerbaijan) Countries. Canadian Center of Science and Education;
 • Schools Funding in Georgia: Changes, Problems and Analysis. 2013. ERIC Number: ED538523;
 • საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის ტენდენციები. International Academy of Science and Higher Education (IASHE; Great Britain);
 • სამეურვეო საბჭოს შესახებ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • კვლევითი პროექტების შერჩევა განათლების სფეროში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 •  აღწერითი კვლევა: მასწავლებლის მდგომარეობა აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში

 წიგნები

 •  ზოგადი განათლების მართვის საკითხები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015;
 •  სახელმძღვანელო განათლების ეკონომიკაში – სკოლის დაფინანსების ასპექტები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 •  საგანმანათლებლო დაიჯესტი –2003-2008 წლების მიხედვით განათლების მდგომარეობის შეფასება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 • უსაფრთხო სკოლა ( პოლიტიკის დოკუმენტი). საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 • “ორგანიზაციული ქცევა” რობინსი, ჯაჯი, 2008
 •  “სასკოლო ცვლილების ადამიანური მხარე” ევანსი, 2008.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 •  სტრატეგიული მართვა
 • ფინანსების და სამართალი განათლებაში
 • ორგანიზაციული ქცევა
 • Organizational Behavior
 • Influence of Cultures on Organizations and on Diffusion of Change
  მზადების პროცესში:
 • Higher Education Management
 • Footbal Management.