მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორ-ემერიტუსი

დაიბადა 1947 წლის 15 სექტემბერს ქ. ონში, 1965 წელს დაამთავრა ონის საშუალო სკოლა, 1970 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობით. 1976-79 წ.წ. სწავლობდა ასპირანტურაში. საკანდიდატო დისერტავია დაიცვა 1982 წელს ასაკობრივ და პადაგოგიური ფსიქოლოგიის განხრით, თემაზე: „დიდაქტიკური თამაშის ფსიქოლოგიური მექანიზმის შესახებ“ 1970 წლიდან დღემდე მუშაობს ( ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნვერსიტეტში ) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

დიდაქტიკური თამაშის გამოყენების ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა
მასწავლებლის პროფესიული გადაწვის ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევა
სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კვლევა
სტრესის ქოპინგის კვლევა მოსწავლეებსა და სტუდენტებში
ემოციური ინტელექტის კვლევა ასოციალური ქცევის მოზარდებში

რჩეული პუბლიკაციები

1.Pilot Study of tTeacher Burnout in Georgian Context
M Bitsadze, M Japaridze – Problems of Management in the 21st Century, 2011
2. COPING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN GEORGIAN CONTEXT.
T Turashvili, M Japaridze – Problems of Education in the 21st …, 2013 –

3.  “PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ITS RELATION TO ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN GEORGIAN CONTEXT”. Turashvili, T., & Japaridze, M. (2012 Problems of Education in the 21st Century, , 49. 2014,
4. . PERSONAL AND SOCIAL ASPECTS OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIA. ..M Bitsadze, M Japaridze  Journal Problems of Education in the 21st Century,Volume59, 2014 5. . Increasing Emotional Intelligence Among Early Adolescents: Mythodrama Group Psychotherapy Approuch, R Mirtskhulava, M Japaridze – Problems of Education in the 21st Century …, 2015 – eprints.iliauni.edu.ge
6. Locus of control in Georgian teachers and its relation to teacher burnout
M Bitsadze, M Japaridze Problems of Management in the 21st Century, 2016 –

7.  MYTHODRAMA GROUP PSYCHOTHERAPY APPROACH FOR ADOLESCENTS WITH BEHAVIOR DIFFICULTIES
T Tiabashvili, R Mirtskhulava, M Japaridze – Problems of Education in the 21st Century, 2016

წიგნები .
მასწავლებლის წიგნი“,მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ნაციონალური ცენტრი, 2013
განათლების ფსიქოლოგია, დამხმარე სახელმძღვანელო (2005)
დაწყებითი სწავლების ფსიქოლოგია (კოლექტიური მონოგრაფია) 1985

სტატიები ჟურნალებში:

1.Training for Social Workers, Jorunal „Social Policy in Georgia“ #5, Article (2004)
. Innovation in Presschool Education: Integratic thematic Units in Georgia, Education Children for Democracy, N 9, 2005 Article

პუბლიკაციების ვრცელი სია :

.კონსტრუქტივიზმი, როგორც განათლების რეფორმის მეთოდოლოგია,ჟურნალი „პრომეთე“ ტ. 16, სტატია (2005)
განათლების ფსიქოლოგია, დამხმარე სახელმძღვანელო (2005)
ინკლუზიური სწავლება როგორც მასწავლებელთა პროფესიონალური და პიროვნული კომპეტენციის გამოცდა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
..კონსტრუქტივიზმი, როგორც განათლების რეფორმის მეთოდოლოგია,ჟურნალი „პრომეთე“ ტ. 16, სტატია (2005)
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XVIII სტატია (2006)
•.ღირებულებათა სისტემის ფორმირების პრობლემები სასკოლო ასაკში (ეროვნებათშორისი დამიკიდებულებები-სასკოლო სახელმძღვანელოების კონტენტ-ანალიზი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. XIX სტატია,2007
•. ბილინგვიზმის ფსიქოლოგიური შედეგები (კროსკულტურული კვლევა) საქართველოსმეცნიერებათა აკადემიის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. XX სტატია, 2008
• მოზარდის სტრესის დაძლევის სტრატეგიების კვლევა ომის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. XXI, სტატია,
2009 Changes in coping strategies of Georgian adolescents in  Post war period” The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA2010), 11-117 d MEDIMOND International proceeding, 2010

.კითხვის ინტერესები 13-17 წლის მოზარდებში, მოამბე ტ.12 (საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია), სtatia,2012
50- ზე მეტი სტატია ელ. ფურნალში „MASTSAVLEBELI.GE”

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

1 განათლების ფსიქოლოგია, ბაკალავრიატი. შემოდგომა-გაზაფხულის სემესტრი
2. სემინარი-:ფსიქოლოგიური თეორია და სასკოლო პრაქტიკა-გაზაფხულის სემესტრი (მაგისტრატურა)

განათლების ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები ილიაუნი, დოქტორანტურა(2007-09)
განვითარების ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები-ილიაუნი დოქტორანტურა (2007-09)
ზოგადი ფსიქოლოგია – (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი (1976-2006)
განვითარების ფსიქოლოგია ((ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
ბავშვის ფსიქოლოგია (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
პრობლემური ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივები, პრევენცია, ჩარევის ხერხები( ილიაუნი, 2010-2013)
განათლების ფსიქოლოგია ილიაუნი-მაგისტრატურა