მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  ფსიქოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი

1970 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. საკანდიდატო დისერტავია დაიცვა 1982 წელს ასაკობრივ და პადაგოგიური ფსიქოლოგიის განხრით,  თემაზე: „დიდაქტიკური თამაშის ფსიქოლოგიური მექანიზმის შესახებ“   1970 წლიდან დღემდე მუშაობს  ჯერ ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, შემდეგ ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნვერსიტეტში , ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მასწავლებლის პროფესიული გადაწვის ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევა
 • სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კვლევა
 • მოსწავლეთა პრობლემური ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივების კვლევა
 • სტრესის ქოპინგის კვლევა მოსწავლეებსა და სტუდენტებში
 • ემოციური ინტელექტის კვლევა ასოციალური ქცევის მოზარდებში
 • დიდაქტიკური თამაშის გამოყებების ეფექტიანობის ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა

რჩეული პუბლიკაციები

 • M Bitsadze, M Japaridze PERSONAL AND SOCIAL ASPECTS OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIA. Journal Problems of Education in the 21st Century,Volume59, 2014
 • Turashvili, T., & Japaridze, M. (2012). “PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ITS RELATION TO ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN GEORGIAN CONTEXT”. Problems of Education in the 21st Century, Problems of Education in the 21st Century, 49. 2014, ISSN 1822-7864
 • Turashvili, T., & Japaridze, M. Problems of Education in the 21st Century, Problems of Education in the 21st Century, COPING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN GEORGIAN CONTEXT, 56(56): 144–149, 2013, ISSN 1822-7864
 • PILOT STUDY OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIAN CONTEXT Journal- ISSUES IN MANAGEMENT RESEARCH-2011, VOL.2,2011,36-45 LITHUANIA Journal is included in international scientific databases EBSCO Article, 2011

წიგნები 

 • მასწავლებლის წიგნი“,მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ნაციონალური ცენტრი, სტატიათა კრებული, 2013
 • განათლების ფსიქოლოგია, დამხმარე სახელმძღვანელო (2005)
 • დაწყებითი სწავლების ფსიქოლოგია (კოლექტიური მონოგრაფია) 1985

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 მიმდინარე სალექციო კურსები
განათლების ფსიქოლოგია, ბაკალავრიატი. შემოდგომა-გაზაფხულის სემესტრი
სემინარ-:ფსიქოლოგიური თეორია და სასკოლო პრაქტიკა-შემოდგომა-გაზაფხულის სემესტრი (მაგისტრატურა)

• სალექციო კურსების კატალოგი:
განათლების ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები ილიაუნი, დოქტორანტურა(2007-09)
განვითარების ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები-ილიაუნი დოქტორანტურა (2007-09)
ზოგადი ფსიქოლოგია – (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი (1976-2006)
განვითარების ფსიქოლოგია ((ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
ბავშვის ფსიქოლოგია (ა.ს. პუშკინის სახ თბილისის სახ. პედინსტიტუტი 1976-2006)
პრობლემური ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივები, პრევენცია, ჩარევის ხერხები( ილიაუნი, 2010-2013)
განათლების ფსიქოლოგია ილიაუნი-მაგისტრატურა