მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის გერმანისტიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

მარინე ჯაშმა 1972 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 1972-1988 წლებში  მუშაობდა  რომანულ-გერმანიკული ფილოლოგიის კათედრის უფროს ლაბორანტად, 1988-1995 წლებში – გერმანული ენის მასწავლებლად სინქრონული თარგმნის უმაღლეს კურსებზე ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტში. 1995-2007 წლებში იყო გერმანული ენის კათედრის დოცენტი, 2007-2012 წლებში – გერმანისტიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2012 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ენათმეცნიერება, ტექსტის ლინგვისტიკა, თარგმნის თეორია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
გერმანისტიკის შესავალი
გერმანული ენის გრამატიკის თეორია
გერმანული ენის სტილისტიკა
გერმანულ-ქართული დარგობრივი თარგმანი
საქმიანი მიმოწერა

ბაკალავრიატი
გერმანული ფილოლოგიის შესავალი, გერმანიის კულტურა, ენის ზოგადი თეორია (2006-2007 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
მაგისტრატურა
თარგმნის თეორია, მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაცია (2006-2007 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

DAAD-ის 5-გზის სტიპენდიატია; გავლილი აქვს სამეცნიერო სტაჟირება ჰამბურგში, ბონში, დიუსელდორფში, როიტლინგენში, კონსტანცაში.