მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორი, ფსიქოლოგიის მიმართულებით

ნინო სხირტლაძე ფსიქოლოგიის დოქტორი.  2015 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში -რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა“. სხვადასხვა დროს სადოქტორო თემაზე მუშაობისას და კლევითი პროექტების ფარგლებში მუშაობდა ლუვენის კათოლიკურ და მაიამის უნივერსიტეტებში. 2015-2017 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდა მკვლევრისა და მოწვეული მასწავლებლის პოზიციაზე, 2017 წლიდან მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორია ფსიქოლოგიის მიმართულებით.  

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

პირონვული იდენტობის განვითარება, აღზრდის პრაქტიკები, განვითარების რეგულაცია, მოტივაცია

რჩეული პუბლიკაციები

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Luyckx, K. (in press). Identity Formation in the Domains of Goals and Values  in Georgian Emerging Adults. Emerging Adulthood.

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Luyckx, K.(2018). Links between Life-stories and Identity Profiles in Emerging Adults from Georgia. Emerging Adulthood, 6. doi: 10.1177/2167696817746039

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Luyckx, K.(2017). Identity styles in the Georgian context and associations with parenting dimensions, European Journal of Developmental Psychology, doi:10.1080/17405629.2017.1334549

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Beyers, W., Luyckx, K. (2016). Identity Processes and Statuses in Post-Soviet Georgia:  Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence, 47. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.08.006

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., (2012)იდენტობის ფორმირება და ზრდასრულობის სუბიექტური აღქმა // GESJ:Education Sciences and Psychology /| No.3(22) , pp. 79-86

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • სამაგისტრო საფეხურზე:
  • სამაგისტრო სემინარი (შემოგდომის სემესტრი)
  • პიროვნება და ინდივიდუალური განსხავავებები (შემოდგომის სემესტრი)
  • პიროვნების განვითარება სოციალურ კონტექსტში (გაზაფხულის სემესტრი)
  • თვისებრივი მეთოდები ფსიქოლოგიაში (გაზაფხულის სემესტრი)
  • საბაკალავრო საფეხურზე:
  • სტატისტიკის შესავალი ფსიქოლოგიისთვის (შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრი)
  • სამაგისტრო საფეხურზე:
  • რაოდენობრივი მეთოდები