მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ანგლისტიკის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი

ნინო თევდორაძემ 1995 წელს დაამთავრა ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი. 1998 წელს კი – ასპირანტურა სპეციალობით – ფილოლოგია, გერმანიკული ენები. 2003 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო (სადოქტორო) დისერტაცია თემაზე: ”ცნობიერების ნაკადი, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი ლინგვოსემიოტიკური სტრუქტურა”. 1996-2004 წლებში მუშაობდა ი.ჭავჭავაძის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კათედრაზე ინგლისური ენის მასწავლებლად. 2004-2006 წლებში იყო ამავე უნივერსიტეტის დოცენტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანგლისტიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორია 2008 წლიდან. ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ტექსტის ლინგვისტიკა; მხატვრული დისკურსი. გამოქვეყნებული აქვს 4 წიგნი და 11 სამეცნიერო ნაშრომი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ტექსტის ლინგვისტიკა; დისკურსის თეორია; მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაცია; ლექსიკური სემანტიკა; სტილისტიკა

წიგნები

 • The Principles of Text Analysis and Interpretation  , თბილისი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010.
 • ტექსტის ლინგვისტიკა , თბილისი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010.
 •  Analytical Reading, თბილისი, გამომცემლობა ”მერიდიანი”, 2009.
 • ცნობიერების ნაკადი  (ლინგვოკულტუროლოგიური  ანალიზი), თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2004.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია
 • ინგლისური ენის სტილისტიკა
 • ინგლისურენოვანი ტექსტის ფილოლოგიური ანალიზი
 • ინგლისურენოვანი ტექსტის ანალიზური კითხვა
 • ტექსტის ინტერპრეტაცია
 • მხატვრული ტექსტის ანალიზის საფუძვლები

üგთხოვთ, მიუთითოთ კურსები, რომლებსაც ამჟამად ასწავლით. კურსების სახელწოდებასთან ერთად, მიუთითეთ სწავლების პერიოდი (სასწავლო წელი/სემესტრი) და საფეხური (საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო კურსი).

სალექციო კურსი   უნივერსიტეტი
მხატვრული დისკურსის ანალიზი ი.ჭავავაძის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,მაგისტრატურა 2004-2006
ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008-2015
ინგლისური ენის სტილისტიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008-2015
ინგლისურენოვანი ტექსტის ანალიზური კითხვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008-2015
ინგლისურენოვანი ტექსტის ფილოლოგიური ანალიზი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008-2015
ტექსტის ინტერპრეტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა, 2011-2015

მხატვრული ტექსტის ანალიზის საფუძვლები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი, 2015