მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი,კულტურის კვლევების მიმართულებით

თამარ ბერეკაშვილმა 1972 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ფაკულტეტი ბიოკიბერნეტიკის სპეციალობით, 1980 წელს კი – საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 1983 წელს გაიარა ამავე ინსტიტუტთან არსებული სინქრონული თარგმნის კურსები. 1990 წელს დაიცვა დისერტაცია ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად. 1972-1984 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად, 1984-1991 წლებში – ამავე აკადემიის ეროვნებათშორისი ურთიერთობების კვლევის ცენტრში მეცნიერ-თანამშრომლად, ხოლო 1991-2006 წლებში – ფილოსოფიის ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად. ამავე დროს, 1991-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტში უფროს მასწავლებლად, 1984-1994 წლებში – საქართველოს პარლამენტის კვლევით დეპარტამენტში განყოფილების გამგედ, 2006-2008 წლებში კი – საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მოქალაქეებთან ურთიერთობის დეპარტამენტში განყოფილების გამგედ. სხვადასხვა დროს მოწვეული პროფესორის რანგში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის ფილოსოფიის ფაკულტეტზე (1996-2005) და ხარკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციოლოგიის ფაკულტეტზე (2003-2008).  2006 წლიდან დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კულტურის ფილოსოფია, კულტუროლოგია, სოციალური და პოლიტიკური ფილოსოფია, სოციოლოგია

 • რჩეული პუბლიკაციები
 • ფენტეზის ლიტერატურული და ფილოსოფიური საუძვლები – ჟურნ. „სემიოტიკა“ N 14, 2014.
 • იდენტობის პრობლემა თანამედროვე საზოგადოებაში, თბილისი, სემიოტიკა. 13, 2012
 • პოსტმოდერნიზმი და მასობრივი კულტურა, თბილისი, სემიოტიკა 9, 2010წ.
 • Media in Georgia. State and Tendencies after “Rose Revolution”, in Media, Democaracy and Freedom: The Post-Communist Experience. Edited
 • collection, Dyczok Marta and Oxana Gaman-Golutvina (eds.) Bern: Peter Lang, 2009.
 • ეროვნული ენა, ეროვნული კულტურა, ეროვნული სული, ჟურნ., სემიოტიკა 2, თბ. 2007.
 • მას-მედია თანამედროვე საზოგადოებაში (ბროშურა) 2001 წ.
 • ღირებულებები და იდეალები (ბროშურა) 2000 წ.

წიგნები

 • დემოკრატიზაცია (გია ჟორჟოლიანთან და მარინა მუსხელიშვილთან ერთად). 2001 წ.
 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში. (ავტორთა კოლექტივი) 1999 წ.
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია
 • მასობრივი ლიტერატურა გლობალიზაციის კონტექსტში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები (თეზისები) ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, თბილისი 2007.
 • ზოგიერთი თანამედროვე პოლიტიკური მეტაფორის შესახებ. ჟურნ., სემიოტიკა 1, თბ. 2007.
 • Социально-политическая ситуация в Грузии – общественное мнение. Методология, теория и практика социологического внвлиза  Сб. статей. Харьков 2006
 • Население Грузии в контексте Глобализации. Казахстан и евразийское пространство в социогуманитарном измерении, Материалы межд. научно-практической конференции, 2006.
 • საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებები სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობისადმი (გ. ჟორჟოლიანთან ერთად). ,,ეპოქა“, N4, თბ. 2004 წ.
 • Условия жизни, образ жизни и социально-политические установки населения Грузии.
 • კრებულში ,,Образ жизни и здоровье населения новых независимых государств”. Минск 2003.
 • Отношение населения Грузии к алкогольным напиткам (ნ. დურგლიშვილთან ერთად). კრებულში ,,Образ жизни и здоровье населения новых независимых государств”. Минск 2003.
 • Особенности социально-политических взглядов населения Грузии.
 • კრებულში ,,Методология, теория и практика социологического анализа”. Харьковский Гос. Университет,  2003.
 • საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების სოციალური-ეკონომიკური პირობები და სოციალური განწყობა. ,,ეპოქა“, N3, 2003 წ.
 • პოსტმოდერნიზმი დღევანდელობის კონტექსტში, ,,მნათობი” 5-6, 2000 წ.
 • თბილისი დღევანდელობის ფონზე. ,,მნათობი“, N 9, 10. 2000 წ.
 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში (ავტორთა კოლექტივი), 1999 წ.
 • ,,ეროვნული იდეოლოგია და საზოგადოების ინტერესები”. პარალელური ტექსტები. N2 (ფილოსოფია და საზოგადოება), თბ. 1998 წ.
 • Грузинские средства массовой  информации  как  зеркало грузинской  демократии.
 • კრებულში  Postcommunist Democratic  changes and geopolitics in south  caucasus.  Tbilisi 1998.
 • რუსო და თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფია. ,,მაცნე“, N2 (ფილოსოფიის სერია) 1997წ.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საზოგადოება და კულტურა – 2015წ. გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო.
 • სილამაზის და სიკეთის ღირებულებების ისტორია ანტიკურობიდან დღემდე – 2015წ. შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები, საბაკალავრო.
 • შთა 2 – 2015წ. შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები, საბაკალავრო.
 • გლობალიზაცია, პოსტმოდერნი და მასობრივი კულტურა – 2015წ. გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო.
 • ქალი კულტურაში – 2014წ. შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო.
 • იდეების ისტორია
 • კულტურის ისტორია
 • თანამედროვე აზროვნების შესავალი კურსი
 • საზოგადოება და კულტურა
 • მასობრივი კულტურა და მას-მედია
 • ლამაზი-მახინჯი, კეთილი-ბოროტი, ქალი-მამაკაცი
 • გლობალიზაცია, მასობრივი კულტურა, პოსტმოდერნიზმი
 • ქალი კულტურაში
 • პოსტმოდერნიზმი ხელოვნებაში
 • სოციალური და პოლიტიკური იდეების ისტორია
 • მასობრივი კულტურა
 • კულტურის სოციოლოგია

გრანტები:

2003-date  INTAS Project: Political, social and economical indicators, Team leader of partner organisation

2002: Consultant to the Democracy and Governance Assesssment of Georgia; USAID/Georgia

2001   Expert in: Crafting Democracy in Georgia: Achievements and Challenges; preparation of democracy assessment report; International IDEA

2000-2001   Curriculum development and preparation of the course “Transitional societies: Democratisation in the Modern World” for the Chair of Political Sciences of the Tbilisi State University, expert (OSGF)

2000 – date      COPERNICUS 2 Project: Living conditions, Lifestyles and Health, Team leader of partner organisation

2000:   Local co-ordinator of social survey “Organisation of Work in Modern Company”, Moscow State University and Illinois University

2000-date:       Local consultant in a “DfID Georgia Social Statistics Project”. The project, funded by KHF, is aiming to strengthen State Department of Statistics of Georgia and improve quality of social statistics, produced by the Department.

1998-1999: “Integration in Transcaucasus  – Reality and Perspectives. ISSN (International Centre of Conflicts and Negotiations. კონსულტანტი.

1998: Human Development Report of Georgia. UNDP. მონაწილე.

1997: Lecturing and preparation of manuals in the project “Introduction to Democracy: Basics of the Political Sciences: a Course of Lectures for School Teachers”. OSGF. მონაწილე.

1994-1995: “The Strengthening of Central and National Government by Means of Information, Policy Formulation and Professional Support through the Parliamentary Research Service”. TACIS. მონაწილე.

თარგმანები:

საფრანგეთის სახელმწიფო. ,,დიოგენე“, 2003.

თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება. ქრესტომათია, თბ. 2003წ.

გიორგი შარაშიძე – იმპერია და ბაბილონი. 2002წ.

დომინიკ კოლა – პოლიტიკური სოციოლოგია. 1999წ.

ძნელი გზა დამოუკიდებლობისაკენ (უცხოელი მეცნიერები 90-იანი წლების საქართველოს შესახებ),  2 სტატია – ჟ. რადვანისა და შ. ურჟევიჩის. თბილისი 1998წ.

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

საერთაშორისო კონფერენცია – “ევროპა და კავკასია. რეგიონთშორისი ურთიერთობები და იდენტობის პრობლემა “, 27-31 ოქტომბერი 2011 წელი

საერთაშორისო კონფერენცია – „ ზღვის სემიოტიკა და სხვა“ ბათუმი, 3-5 ოქტომბერი 2010 წ. მოხსენების თემა: „ქალაქის სემიოტიკა- თბილისი“.

შედარებითი ლიტერატურის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. “ლიტერატურა და კულტურა: ინტერტექსტუალური დიალოგები / პოსტკოლონიალური დისკურსი და პოსტკოლონიალური რეალობა” 29, 30 აპრილი,1 მაისი 2010 წ.

2008 ხარკოვი, საერთაშორისო კონფერენცია, სოციოლოგიის თანამედროვე პრობლემები

2007 თბილისი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

2006 მინსკი, 17-24 12. 2006 საერთაშორისო სემინარი, სოციალური მეცნიერებების განვითარების ისტორია პოსტსაბჭოთა სივრცეში

2006 იალტა, 6-11 09 2006 საერთაშორისო კონფერენცია,  გარე და შიდა მიგრაცია

2005 კიშინოვი, 28. 09- 3.10 საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალ-პოლიტიკური და კულტურული ინდიკატორები

2004 ვენა, 10-15 მაისი საერთაშორისო სემინარი, თანამედროვე სოციალური , პოლიტიკური და კულტურული ღირებულებები

2003 24-30.09 მოსკოვი სოციოლოგთა და სოციალურ ფილოსოფოსთა საერთაშორისო ყრილობა

2002  იალტა, 4.10 – 11. 10 საერთაშორისო კონფერენცია სოციალური და პოლიტიკური ვითარება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

2001  ვენა, 28.11- 4.12  საერთაშორისო კონფერენცია –   ცხოვრების პირობები, ცხოვრების სტილი და ჯანმრთელობა

საბჭოს წევრობა:

საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის გაერთიანებული საბჭოს წევრი

რედკოლეგიის წევრი:

ჟურნალი ”სემიოტიკა” , მთ. რედაქტორის მოადგილე