ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის მიმართულებით

ალექსანდრე ერგეშიძეს აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის აკადემიურ ხარისხს. მისი სადისერტაციო ნაშრომი განიხილავს გაცვლითი კურსის გავლენას მაკროეკონომიკურ გარემოზე.  მინიჭებული აქვს ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET) და ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში – ბაკალავრის ხარისხი თსუ-დან;    ა.ერგეშიძე 2012 წლიდან ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიკროეკონომიკის, სტატისტიკისა და ეკონომეტრიკის კურსებს. იყო მიწვეული ლექტორი შავი ზღვის უნივერსიტეტში. 2012 წლიდან ალექსანდრე მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში. 2012-2016 წლებში  მუშაობდა მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილებაში, ხოლო 2017 წლიდან მუშაობს ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის დეპარტამენტში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. მას მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა კვლევით პროექტში და გავლილი აქვს პროფესიული განვითარების კურსები მონეტარული პოლიტიკის, ფინანსური სტაბილურობის, მაკროეკონომიკური მოდელირების, მაკროეკონომიკური და მაკროპრუდენციული პოლიტიკის საკითხებზე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მაკროეკონომიკური პოლიტიკა,
 • მონეტარული პოლიტიკა,
 • სავალუტო პოლიტიკა,
 • მაკროეკონომიკური მოდელირება,
 • თამაშთა თეორია.  

 • Credit Risk Model: Assessing Default Probability of Mortgage Loan Borrower, (2017 წელი) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3038004
 • კაპიტალის დამატებითი ბუფერის მოთხოვნა სისტემური ბანკებისთვის (2017 წ.)  (ნატო კაბულაშვილთან ერთად) https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2017/ii_nawili_1.pdf
 • მონეტარული და სავალუტო პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასება სტრუქტურული და ბაიეზიანური მოდელების გამოყენებით (2017 წ.)  

http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_2-2017.pdf

 • წიგნები
 • სტატიები ჟურნალებში
 • სტატიები გაზეთებში
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/113807/4/Moxsenebnebata_Krebuli.pdf

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • რაოდენობრივი მეთოდები I – 2015-2017 სასწავლო წლები; მაგისტრატურა
 • რაოდენობრივი მეთოდები II – 2015-2017 სასწავლო წლები; მაგისტრატურა
 • მიკროეკონომიკა – 2013-2017 სასწავლო წლები; მაგისტრატურა
 • მენეჯერული სტატისტიკა – 2014-2017 სასწავლო წლები; ბაკალავრიატი
 • სტატისტიკა ბიზნესისათვის –  2012-2016 სასწავლო წლები; ბაკალავრიატი
 • მაკროეკონომიკა – 2015-2017 სასწავლო წლები; ბაკალავრიატი
 • ეკონომიკის პრინციპები – 2015-2016 სასწავლო წლები; ბაკალავრიატი
 • მმართველობითი აღრიცხვა – 2013-2015 სასწავლო წლები; ბაკალავრიატი
 • მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღება – 2014-2015 სასწავლო წლები; მაგისტრატურა