ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, განათლების მეცნიერებების მიმართულებით

1995 წელს დაამთავრა ს.ს. ორბელიანის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 2002 წელს სადოქტორო დისერტაცია (საქართველოს ისტორიის მიმართულებით). 1993 წლიდან მუშაობს სკოლაში ისტორიის მასწავლებლად. არის წამყვანი მასწავლებელი. 1996-2006 წლებში მუშაობდა სახლემწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში ჯერ დოცენტის, შემდეგ კი პროფესორის თანამდებობაზე. 2005-2006 წლებში ასრულებდა პედაგოგიური უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობას. 2006 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მისი კვლევის სფეროებია: ინტერკულტურული განათლება, ისტორიის სწავლების მეთოდიკა და საქართველოს ისტორია. მას გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო სტატია, მონოგრაფიები და ისტორიის რამდენიმე სასკოლო სახელმძღვანელო. დავით მალაზონია მონაწილეობდა/მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კვლევით პროექტებში. ესენია: „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისათვის” (Tempus) და „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ (რუსთაველის სახელმწიფო სამეცნიერო ფონდი); „კურიკულუმის რეფორმა მოქალაქეობრივი განათლებისა მხარდასაჭერად საქარტველოსა და ისრაელში“ (Erasmus+). დავით მალაზონიას მონაწილეობა აქვს მიღებული განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ინტერკულტურული განათლება, ისტორიის სწავლების მეთოდიკა, საქართველოს ისტორია

რჩეული პუბლიკაციები
• Factors of students’ intercultural competence development in the context of Georgia. D. Malazonia, Sh. Maglakelidze, N. Chiabrishvili and G. Gakheladze. “Cogent Education”. Cogent Education, Taylor & Francis Group, Volume 4, Issue 1, 2017.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2017.1302867
• Education in Multicultural Environment – Teaching/Learning Support Activities (On the Example of Georgia) D. Malazonia, Sh. Maglakelidze and N. Chiabrishvili. „Intercultural Education“, Taylor & Francis Group, Published online: 27 Mar 2017.
• Multicultural education and holistic transformation of school system. D. malazonia, N. Chiabrishvili. Human Sciences Monograph Series N 19. Sudbury, Ontario, Canada. 2017
• OVERVIEW OF PECULIARITIES OF NATURAL SCIENCE AND CHEMISTRY TEACHING IN THE SECOND HALF OF NINETEENTH AND IN EARLY TWENTIETH CENTURY IN GEORGIA. D. malazonia, K. Kupatadze. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA • www.periodico.tchequimica.com • Vol. 14 N. 28. • ISSN 1806-0374 (impresso) • ISSN 1806-9827 (CD-ROM) • ISSN 2179-0302 (meio eletrônico). © 2017. Porto Alegre, RS. Brasil
• The Overview of Chemical knowledge in Eighteenth Century Georgia according to the Chemistry Book by King Vakhtang VI. D. malazonia, K. Kupatadze. Orbital: The Electronic Journal of Chemistry;2016; Vol.8. #3 p. 204. 2016
• Intercultural Competencies of School Society. D. Malazonia, N. Chiabrishvili and Sh. Maglakelidze. II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnerships» 1st July, 2016. – Warsaw, Poland. 25.
• Aspects of Intercultural Education at the Primary Level of Georgian General Education School. ERIC – Education Resources Information Center. D. Malazonia, N. Chiabrishvili and Sh. Maglakelidze. 2015 https://eric.ed.gov/?q=malazonia
წიგნები
მონოგრაფიები:
• „ ინტერკულტურული განათლება. პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. დ. მალაზონია, შ. მაღლაკელიძე, ნ. ჭიაბრიშვილი, გ. გახელაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
• ქართული ისტორიოგრაფიული აზროვნება XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. გამომცემლობა „ქრონოგრაფი“. 2003.
სახელმძღვანელოები:
• „ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი“. დ. მალაზონია, შ. მაღლაკელიძე, ნ. ჭიაბრიშვილი, გ. გახელაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.
• „ისტორიის შესავალი“. მე-10 კლასის სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „ბიოგრაფიული ცენტრი“. 2009
• საქართველოს ისტორია. მე-9 კლასის სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „ბიოგრაფიული ცენტრი“. 2008
• სტატიები ჟურნალებში
• „მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის ადგილი“. დ. მალაზონია, ნ. ჭიაბრიშვილი, თ. ფხალაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტთა მხარდაჭერა, სტატიათა კრებული, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
• „ინტერკულტურული განათლება სასკოლო სახელმძღვანელოებში“, დ. მალაზონია, ნ. ჭიაბრიშვილი. სამეცნიერო კონფერენცია – ღირებულებები და განათლება, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2017.
• „ინტერკულტურული განათლება, ურთიერთობები და კვლევები საქართველოში. სიტუაციური ანალიზი“. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნირეო შრომები. გვ. 174-188. 2014.
• ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის პროექტის DOIT -ის მაგალითზე. დ. მალაზონია, ნ. ჭიაბრიშვილი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო პერიოდული ჟურნალი განათლება. N 5. 2014.
• თვითმპყრობელური რუსეთის ბრძოლა ქართული საეკლესიო ენის წინააღმდეგ (XIX საუკუნის II ნახევარში). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. 4. გვ. 187-196. 2013.
• ახალი მასალის გადაცემის სტრატეგიები ისტორიის გაკვეთილზე. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “მეცნიერება და ცხოვრება”. თბილისის უნივერსიტეტი. # 1(5), გვ. 177-183. 2013.
• წარმოსახვის როლი თემის “საოჯახო ეკონომიკა და გენდერი” სწავლებისას. დ. მალაზონია, ნ. ჭიაბრიშვილი. სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა”, # 9 (142), 2012
• კულტურათაშორისი ურთიერთობების საკითხი საქართველოს ისტორიის სწავლებისას. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, ჟურნალი “ლოგოსი”. 2012
• სოციალურ-ეკონომიკური მოტივები თერგდალეულთა მხატვრულ შემოქმედებაში. ქართული უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2013 წ.
• იაკობ გოგებაშვილი როგორც ისტორიკოსი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟ. „განათლება“, N 3, 2011 წ.
• ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის საეკლესიო-სამრევლო სკოლებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“. 2008წ.
• ერის ნიშნების კლასიფიკაცია. ჟურნალი „ინტელექტი“. N 3 (26). 2007წ.
• XIX საუკუნის ქართული საისტორიო აზრი ისტორიის მამოძრავებელი ძალების შესახებ. ჟურნალი „ინტელექტი“. N 3(26). 2006 წ.
• Грузинские Шестидесятники XIX века о Значении Устного Народного Творчества Для Исторических Исследований. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “პრომეთე” 2006 N6 (18)
• კავკასიის საცენზურო კომიტეტის შემზღუდველი საქმიანობა – ისტორიული და ეროვნულ-პოლიტიკური ხასიათის წერილების აკრძალვა. საქართველოს საარქივო დეპარტამენტი “საისტორიო მოამბე”. N 75-76. 2005
• Вопросы Всемирной истории в публистическом наследии грузинских шестидесятников XIX века. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის “მოამბე”. N IX. თბ., 2005
• საზოგადოებრივი პროგრესის პრობლემა თერგდალეულთა თეორიულ მემკვიდრეობაში. კლიო” (საისტორიო ალმანახი). N 5. 2004 წ.
• ზოგიერთი უძველესი ტომის ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ჟურნალი “ინტელექტი” . N 2. 2004
• თბილისის სეკლესიო მუზეუმი – ისტორიული კვლევის უმნიშვნელოვანესი კერა. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული „შტუდიები“. თბ. 2003, N VII
• Царская цензура – серьезное препятствие в развитии свободной мысли в Грузии второй половины XIX века. Научные исследования. Изд. Наука. Баку, 2003
• ისტორიულ თხზულებათა რეცენზია – მიმოხილვები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პრესაში. თსპუ-ის შრომები, ტომი VIII, 2002
• გიორგი წერეთელი ქართული საისტორიო წყაროების შესახებ. ჟურნალი “ინტელექტი”, 2002, N 2
• ეთნოგრაფიული წერილები გაზეთ „ივერიაში“. ჟურნალი ინტელექტი, 2000, N 1
• საქართველოს კუთხეების ეთნოგრფია გაზეთ “ივერიაში”. ჟურნალი „ინტელექტი”, 2000. N 1
• XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული ისტორიოგრაფია და ქართველი ხალხის ეთნოგენეზის საკითხები. ჟურნალი „ინტელექტი”, 2000, N 2
• დიმიტრი ბაქრაძე და “ქართლის ცხოვრება”. „კლიო“ (საისტორიო ალმნხი). 2000, N 8
• ილია ჭავჭავაძე ქართული ისტორიოგრაფიის წყაროების შესახებ. თსპუ-ის შრომები. ტომი 3, 1999
• ილია ჭავჭავაძე ისტორიაში პიროვნების როლისა და გამოჩენილ ქართველ ისტორიულ მოღვაწეთა მნიშვნელობების შესახებ. „კლიო” (საისტორიო ალმანახი) N 2; თბილისი “მეცნიერება” 1999.
• სერგეი მესხი ქართული საისტორიო წყაროების შესახებ. ჟურნალი “ინტელექტი”, 1999, N 2
• დიმიტრი ბაქრაძე უძველესი პერიოდების ისტორიის წყაროების შესახებ. ჟურნალი “ინტელექტი”. 1999 N 3
• დიმიტრი ბაქრაძე და ქართული ისტორიოგრაფიის წყაროები. ჟურნალი “ინტელექტი” 1999, N 3
• ილია ჭავჭავაძის სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებები. „კლიო” (საისტორიო ალმანახი). 1999, N 3
• ილია ჭავჭავაძის იდეურ-პოლიტიკური მრწამსი. „კლიო” (საისტორიო ალმანახი). 1999. N 2.
• კლასის ხელმძღვანელის მუშაობის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი “სკოლა და ცხოვრება”. 1999, N 1
• ი. ჭავჭავაძე საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდის შესახებ”. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი “ინტელექტი”. სამეცნიერო შრომების კრებული N 2 თბ., 1998
• ილია ჭავჭავაძე საისტორიო მეცნიერების მნიშვნელობის შესახებ. “კლიო” (საისტორიო ალმანახი), N 3 თბ., “მეცნიერება”, 1998.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2017/2018, გაზაფხულის სემესტრი:

• ინტერდისციპლინური მიდგომები ისტორიის სწავლებისას (მასწავლებლის მომზადების პროგრამა)
• საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. 1917-1991 (ბაკალავრიატი)
• საქართველოს ისტორია მე-16 საუკუნიდან დღემდე (ბაკალავრიატი)
• პედაგოგიური პრაქტიკა (მასწავლებლის მომზადების პროგრამა)
• ისტორიის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (ბაკალავრიატი)
2017/2018, შემოდგომის სემესტრი:
• ისტორიის საწავლების მეთოდიკა (მასწავლებლის მომზადების პროგრამა)
• ისტორიის სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი)
• საქართველოს ისტორია (შუა საუკუნეები) (მაგისტრატურა)
• თერგდალეულები (ბაკალავრიატი)
• ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები (ბაკალავრიატი)

2017/2018, შემოდგომის სემესტრი:
• ისტორიის საწავლების მეთოდიკა (მასწავლებლის მომზადების პროგრამა)
• ისტორიის სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი)
• საქართველოს ისტორია (შუა საუკუნეები) (მაგისტრატურა)
• თერგდალეულები (ბაკალავრიატი)
• ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები (ბაკალავრიატი)

2012-2016 წლები (გაზაფხულის სემესტრი):

• საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების ისტორია (მაგისტრატურა)
• საქართველოს ისტორიის ისტორიოგრაფია (მაგისტრატურა) • ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა. (მაგისტრატურა) საქართველოს განათლების მატიანე (ბაკალავრიატი)
2012-2016 წლები (შემოდგომის სემესტრი): • ძველი საქართველოს ისტორია (უძველესი ხანიდან V საუკუნემდე) (ბაკალავრიატი) • საქართველო 1801-1921 წლებში (ბაკალავრიატი) • მრავალეთნიკური და მულტიკულტურული საქართველო (ბაკალავრიატი) • საქართველოს განათლების მატიანე (ბაკალავრიატი) • ძველი საქართველოს ისტორია (უძველესი ხანიდან V საუკუნემდე) (ბაკალავრიატი)