ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირება

გიორგი ხიშტოვანი ფლობს ბრემენის უნივერსიტეტის (გერმანია) ეკონომიკის დოქტორის აკადემიურ ხარისხს. მისი სადისერტაციო ნაშრომი მიმოიხილავს 2003-2012 წლებში საქართველოში მართვის სტრუქტურების ტრანსფორმაციას. გიორგი ასევე ფლობს ტრიერის უნივერსიტეტის (გერმანია) სამართლის მაგისტრის ხარისხს (LL.M), ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სოციალური მეცნიერებების მაგისტრის ხარისხს (MSc) და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის ბაკალავრის ხარისხს. 2016 წლიდან დღემდე გიორგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორია. ამავდროულად იგი არის საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის Policy Advising-ის მიმართულების დირექტორი და PMC კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

გიორგი ხიშტოვანს აქვს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ცხრაწლიანი პროფესიული სამუშაო გამოცდილება საჯარო, კერძო და არასამთავრო სექტორებში. 2015-2017 წლებში იგი იყო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (SRNSF) სამეცნიერო პროგრამებისა და გრანტების ადმინისტრირების, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი, 2015-2016 წლებში – ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2011-2014 წლებში ის მუშაობდა ბრემენის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომლად, ხოლო 2009-2011 წლებში – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილედ. გიორგის აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ (მსოფლიო ბანკი, ევროპის საბჭო, UNDP, GIZ, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვა) განხორციელებული პროექტების ფარგლებში მკვლევრის, ტრენერის, კონსულტანტისა და პროექტების მენეჯერის მრავალწლიანი გამოცდილება.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

• პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ფინანსური ბაზრების განვითარება
• პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკური ეკონომიკა
• Varieties of Capitalism
• Financial and Economic Development
• სოციალური უზრუნველყოფის სისტემები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში
• პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში საპენსიო და ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები
• ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
• კომპანიის შეფასების მეთოდები

რჩეული პუბლიკაციები
1. Predicted Financial Impact of the Health Care Reforms on Private Insurance Companies between 2006-2013 in Georgia – The Case of “Aldagi-BCI”, in: Economics and Business (TSU), #2, pp. 115-138, March-April.
2. The Tariffs Guidance of Multiplex Operator Access to Digital Terrestrial Broadcasting Network, Working Paper, IDFI.
3. Corporate Political Responsibility (CPR) and its Impact on Firm’s Financial Performance -Case of Georgian Insurance Sector, in: Economics and Business (TSU), #5, Sep.-Oct. 2012, pp. 157-182 (together with Erekle Pirveli).
4. Capital Market Development in Georgia, in: Economics and Business (TSU), #6, Nov.-Dec. 2012, pp. 79-91.

წიგნები
1. “Handbook of Public Administration in Georgia”, Co-author (forthcoming).
2. “Transformation von Governance-Strukturen in Georgien, 2003-2012”, Hamburg, Verlag Dr. Kovac.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მაგისტრატურა

  1. კომპანიის შეფასება – 2017-2018 სასწავლო წელი
  2. ფინანსური მენეჯმენტი 1 (Fundamentals of Financial Management) – 2017-2018 სასწავლო წელი
  3. ფინანსური მენეჯმენტი 2 (Advanced Finance) – 2017-2018 სასწავლო წელი

მაგისტრატურა

  1. კომპანიის შეფასება
  2. ფინანსური მენეჯმენტი 1 (Fundamentals of Financial Management)
  3. ფინანსური მენეჯმენტი 2 (Advanced Finance)
  4. სადაზღვევო ბაზრის ბიზნესქეისები