ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით

იოსებ ბერიკაშვილმა 2007 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესი ფაკულტეტი,  2012 წელს – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მაგისტრატურა; ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. ი. ბერიკაშვილი ამჟამად  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტია. იგი მუშაობდა საგადასახადო და შიდა აუდიტორად როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში.  2013  წლიდან  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო მოწვეული ლექტორი, 2017 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • გადასახადები
  • ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების წყაროები
  • ურბანული ფინანსები

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბიზნესსამართალი, 2017-2018  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საფეხური,

შესავალი საქართველოს საგადასახადო სისტემასა და საგადასახადო აღრიცხვაში, საბაკალავარო საფეხური, 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საფეხური.

შესავალი საქართველოს საგადასახადო სისტემასა და საგადასახადო აღრიცხვაში, საბაკალავრო საფეხური, 2016  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან დღემდე;

სამეწარმეო სამართალი, საბაკალავრო საფეხური, 2015-2016 სასწავლო  წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემეტრები

ბიზნესსამართალი, საბაკალავრო საფეხური, 2014-2015  სასწავლო წლის  შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები