ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფიზიკის მიმართულებით

ივანე მურუსიძემ 1979 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი წარჩინების დიპლომით. 1983 წელს – მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა (თეორიული და მათემატიკური ფიზიკა, დისერტაცია: სოლიტონების მიერ დაბალსიხშირული ტალღების გამოსხივება პლაზმაში). 1984 წლიდან მუშაობდა ფიზიკის ინსტიტუტში, 1992-2006 წწ. იყო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 1995-2000 წლებში კვლევებს ატარებდა თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში იტალიაში (ცენტრის ასოცირებული წევრი). 1999-2002 წლებში მილანის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტში,  როგორც მიწვეულმა მკვლევარმა, შეასრულა კვლევითი პროექტები ლაზერ‑პლაზმის ურთიერთქმედების პრობლემებზე, მათ შორის – პროექტი ნატოს ინდივიდუალური გრანტის ფარგლებში. 1998 წლიდან ჩაერთო  მიკრობული ფლორის მძიმე მეტალებთან ურთიერთქმედების ბიოტექნოლოგიური პრობლემების კვლევაში ფიზიკის ინსტიტუტში ბერკლის ეროვნულ ლაბორატორიასთან (აშშ) თანამშრომლობით განხორციელებულ პროექტებში, რაც უკავშირდება მძიმე მეტალებით  დაბინძურებული გარემოს ბიორემედიაციის პრობლემებს. უნივერსიტეტის გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტში ის აგრძელებს კვლევებს ნანობიოტექნოლოგიის მიმართულებით, რაც მოიცავს არქაე მიკროორგანიზმების მიერ კეთილშობილ მეტალთა ნანონაწილაკების ბიოსინთეზს.  2006-2007 წლებში იულიხის კვლევითი ცენტრის გამოყენებითი მათემატიკის ცენტრალურ ინსტიტუტში (გერმანია) ახორციელებდა კვლევებს  ლაზერული გამოსხივების პლაზმასთან ურთიერთქმედების პრობლემებზე. 2006 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. იყო ფიზიკის და მათემატიკის ფაკულტეტის დეკანი (2007-2009). არის უნივერსიტეტის გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ნანოსტრუქტურების, დაბალგანზომილებიანი სისტემების და ატომური კლასტერების სტრუქტურული და ელექტრონული თვისებები;
  • ბაქტერიული და არქაე მიკროორგანიზმების მეტალებთან ურთიერთქმედების ბიოფიზიკა;
  • კეთილშობილ მეტალთა ნანონაწილაკების მიკრობული სინთეზი;
  • ლაზერული გამოსხივების პლაზმასთან ურთიერთქმედება;
  • ულტრაინტენსიური ლაზერული იმპულსების რელატივისტური ოპტიკა პლაზმაში;
  • ლაზერ-პლაზმური ამჩქარებლები;
  • კოჰერენტული სტრუქტურების გენერაცია და დინამიკა არაწრფივ დისპერსიულ გარემოში;
  • კომპიუტერული მოდელირება, ალგორითმები და რიცხვითი მეთოდები.

 რჩეული პუბლიკაციები

▪ T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze, D. A. Prangishvili, et al.,

“Silver Nanoparticles in Sulfolobus islandicus Biomass for Technological Applications”,

Advanced Science, Engineering and Medicine, 7(9), 797-804 (2015).

▪ R. Becker, L. Chkhartishvili, R. Avci, I. Murusidze, O. Tsagareishvili and N. Maisuradze,

“’Metallic’ Boron Nitride”, European Chemical Bulletin, 4(1), 8-23 (2015).

▪ T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze, D. A. Prangishvili, et al.,

“Gold Nanoparticles in Sulfolobus islandicus Biomass for Technological Applications”,

Advanced Science, Engineering and Medicine, 6(12), 1302-1308 (2014).

▪ Levan Chkhartishvili, Ivane Murusidze,

“Frequencies of Vibrations Localized on Interstitial Metal Impurities in Beta-Rhombohedral Boron Based Materials”, American Journal of Materials Science 4(2), 103-110 (2014).

▪ L. Chkhartishvili, I. Murusidze, M. Darchiashvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia,

“Metal impurities in crystallographic voids of beta-rhombohedral boron lattice: Binding energies and electron levels”, Solid State Sciences, 14(11–12), 1673-1682 (2012).

▪ Levan Chkhartishvili, Ivane Murusidze,

“Relative stability of BN nanotubes”, Solid State Sciences, 14(11–12), 1664–1668 (2012).

▪ T. L. Kalabegishvili, E. I. Kirkesali, I. G. Murusidze, at al.,

“Characterization of Microbial Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles with Electron Microscopy Techniques”, Journal of Advanced Microscopy Research, 6(4), 313-317 (2011).

▪ L. Chkhartishvili, I. Murusidze, “Molar Binding Energy of Zigzag and Armchair Single-Walled Boron Nitride Nanotubes”, Materials Sciences and Applications 1(4), 223-246 (2010).

▪ N. Tsibakhahsvili, L. Mosulishvili, E. Kirkesali, I. Murusidze, M. V. Frontasyeva, S. S. Pavlov, I.I. Zinicovscaia, P. Bode, and Th. G. van Meerten, “NAA for studying detoxification of Cr and Hg by Arthrobacter globiformis 151 B”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 286(2), 533-537 (2010).

▪ N. Tsibakhashvili, T. Kalabegishvili, A. Rcheulishvili, I. Murusidze, O. Rcheulishvili S. Kerkenjia, H.‑Y. Holman, “Decomposition of Cr(V)-diols to Cr(III) complexes by Arthrobacter oxydans”, Microbial Ecology, 57(2), 360-365 (2009).

▪ N. Tsibakhashvili, L. Mosulishvili, T. Kalabegishvili, E. Kirkesali,  I. Murusidze, S. Kerkenjia, M. Frontasyeva, H.-Y. Holman, “Biotechnology of Cr(VI) transformation into Cr(III)  complexes”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 278(3), 565-569 (2008).

Ivane G. Murusidze, Maurizio Lontano, “Self-Compression and Self-Focusing Instability of Femtosecond Multiterawatt Laser Pulses in Underdense Plasmas”, Superstrong Fields in Plasmas, New York: American Institute of Physics. Eds.: D. Batani, M. Lontano, AIP CP, V. 827(1), pp. 100-105 (2006).

▪ Rachel Codd, Peter A. Lay, Nelly Ya. Tsibakhashvili, Tamaz L. Kalabegishvili, Ivane G. Murusidze and Hoi-Ying N. Holman, “Chromium(V) complexes generated in Arthrobacter oxydans by simulation analysis of EPR spectra”, Journal of Inorganic Biochemistry, 100(11), 1827-1833 (2006).

▪ Y. Tsibakhashvili, M. V. Frontasyeva, E. I. Kirkesali, N. G. Aksenova, T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze, L. M. Mosulishvili, Hoi-Ying N. Holman, “Epithermal Neutron Activation Analysis of Cr(VI)-Reducer Basalt-Inhabiting Bacteria”. Analytical Chemistry, 78 (18), 6285 -6290 (2006).

▪ T. Kalabegishvili, N. Tsibakhashvili, I. Murusidze, D. Pataraya, M. Gurielidze, H.-Y. Holman, “Formation of Cr(V) and Cr)III) in Arthrobacter oxydans exposed to high concentrations of Cr(VI)”, in: Modern Multidisciplinary Applied Microbiology, Ed. by A. Mendez-Vilas, Wiley-VCH, Weinhem, pp. 516‑520 (2006).

▪ Maurizio Lontano and Ivane G. Murusidze, “Dynamics of space-time self-focusing of a femtosecond relativistic laser pulse in an underdense plasma”, Optics Express, Vol. 11, No. 3, pp. 248-258 (2003).

Ivane G. Murusidze, Givi I. Suramlishvili, Maurizio Lontano, “Spatiotemporal Self-Focusing and Splitting of a Femtosecond, Multiterawatt, Relativistic Laser Pulse in an Underdense Plasma“, Superstrong Fields in Plasmas, New York: American Institute of Physics. Eds.: M. Lontano, G. Mourou, O. Svelto, T. Tajima, AIP CP, V. 611(1), pp. 177‑ 184 (2002).

▪ D. Farina, M. Lontano, I. G. Murusidze, S. V. Mikeladze, “Hydrodynamic approach to the interaction of a relativistic ultrashort laser pulse with an underdense plasma”, Physical Review E, 63(5), 056409 (2001).

I. G. Murusidze, N. L. Tsintsadze, D. D. Tskhakaya, P. K. Shukla, “Radiation of Ion-Acoustic Waves by Supersonic Solitons”, Physica Scripta, Vol. 58, pp. 266-269 (1998).

▪ D. P. Garuchava, I. G. Murusidze, G. I. Suramlishvili, D. D. Tskhakaya, N. L. Tsintsadze, “Channeled propagation of an asymmetric relativistically strong laser pulse and generation   of a wake field in a plasma”. Physica Scripta, Vol. T75, pp. 270-272 (1998).

▪ D. P. Garuchava, I. G. Murusidze, G. I. Suramlishvili, D. D. Tskhakaya, N. L. Tsintsadze,

“Interaction of a non-symmetric powerful laser pulse with a plasma”, Journal of Plasma Physics v.59, part 1, pp.57-68 (1998).

▪ V. I. Berezhiani, S. M. Mahajan, I. G. Murusidze, “Photon accelerator: Large blueshifting of femtosecond pulses in semiconductors”, Physical Review A, 56(6), 5147-5151 (1997).

▪ D. P. Garuchava, I. G. Murusidze, G. I. Suramlishvili, D. D. Tskhakaya, N. L. Tsintsadze,

“Propagation of an asymmetric relativistic laser pulse in plasma”. Physical Review E, 56(4), 4591-4595 (1997).

▪ D. P. Garuchava, I. G. Murusidze, G. I. Suramlishvili, D. D. Tskhakaya, N. L. Tsintsadze, “Generation of a Wake Field and Formation of an Ion Channel during the Propagation of an Asymmetric Relativistically Strong Laser Pulse in a Plasma”, Plasma Physics Reports, 22(10), 841-851 (1996).

I. G. Murusidze and L. N. Tsintsadze, “Generation of large-amplitude plasma wakefields with low phase velocities by an intense short laser pulse”, Journal of Plasma Physics, v.48, part 3, pp.391-395 (1992).

▪ V. I. Berezhiani and I. G. Murusidze, “Interaction of highly relativistic short laser pulses with plasmas and nonlinear wake field generation”, Physica Scripta, Vol. 45(2), pp. 87-90 (1992).

▪ V. I. Berezhiani and I. G. Murusidze, “Relativistic wake-field generation by an intense laser pulse in a plasma”, Physics Letters A, v.148, no. 6, 7, pp. 338-340 (1990).

I. Murusidze, D. D. Tskhakaya, S. Kuhn, M. Horhager, “Radiation of ion-sound waves from a pulsating Langmuir soliton”, Physical Review A, 38(3), 1427-1432 (1988).

I. G. Murusidze, N. L. Tsintsadze, and D. D. Tskhakaya,”Excitation of Alfven waves by a Langmuir soliton”. Sov. J. Plasma Phys., v. 11, no. 10, pp. 733-734 (1985).

I. G. Murusidze, N. L. Tsintsadze, D. D. Tskhakaya, “The theory of wave radiation by the Langmuir soliton”, in Nonlinear and Turbulent Processes in Physics,  R. Z. Sagdeev, editor, Gordon & Breach, Harwood Academic Publishers, New York,  v. 1, pp. 451- 454 (1984).

  • წიგნები

რ. ბარლოუ, სტატისტიკა: სახელმძღვანელო სტატისტიკის მეთოდებისა ფიზიკის მეცნიერებისათვის (Statistics: A Guide To The Use Of Statistical Methods In The Physical Sciences, by R. J. Barlow) – ქართული თარგმანი, ი. მურუსიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2011.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი – თანამედროვე ფიზიკა თანამედროვე ტექნოლოგიებში (2017-2018);

სამაგისტრო კურსი – კომპიუტერული მოდელირება (2017-2018);

სადოქტორო კურსი – მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება (2017-2018);

სადოქტორო კურსი – პლაზმის ფიზიკა – I, -II (2017-18);

საბაკალავრო კურსები:

თანამედროვე ფიზიკა თანამედროვე ტექნოლოგიებში (2007- );

კომპიუტერული მოდელირების შესავალი (2008- );

შესავალი არაწრფივ დინამიკასა და ქაოსის თეორიაში (2015 -);

მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება (2015 -);

ელექტრობა და მაგნეტიზმი (2008 – 2013);

მოლეკულური გენეტიკის სათავეებთან – ე. შროდინგერი, „რა არის სიცოცხლე?” (2007-2013).

სამაგისტრო კურსები:

მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება (2007- );

კომპიუტერული მოდელირება (2014 – );

პლაზმის ფიზიკა (2007- );

კონდენსირებული გარემოს ელექტროდინამიკა (2007- );

კოსმოსური პლაზმის ფიზიკა (1998-2005);

ზოგადი ასტროფიზიკა (1998-2003);

პლაზმური ასტროფიზიკა (2005-2006);

ენერგიის წყაროები და მათი ფიზიკური საფუძვლები (1998-2001).

სადოქტორო კურსები:

მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება (2007 – );

პლაზმის ფიზიკა – I, -II (2007 – );

ნივთიერების სტრუქტურა და მდგომარეობა (2015 – ).