ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, განათლების მიმართულებით

ნათია ანდღულაძე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის ასოცირებული პროფესორი. ის ასევე აფილირებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან, სადაც მუშაობს სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასებებსა და განათლების პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სხვა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა მასწავლებლის შეფასება და სკოლის შეფასება. წინა წლებში მუშაობდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელად. მას აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების დოქტორის ხარისხი და მაგისტრის ხარისხი ჰარვარის უნივერსიტეტიდან. ბოლო ათი წლის განმავლობაში ნათია ანდღულაძე იყო განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის კვლევების ავტორი და თანაავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ამჟამად ის მუშაობს კვლევებზე: განათლებაში თანასწორობისა და სამართლიანობის პერცეფციები პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში და სკოლის შეფასების კულტურა: გარე ზეწოლის, მხარდაჭერისა და სკოლის კულტურის ინტერაქცია. მისი კვლევითი ინტერესი კონცენტრირებულია განათლების მართვაში განათლების შეფასებისა და განათლებაში ხელმისაწვდომობის კულტურული და სტრუქტურული ასპექტების ირგვლივ.

პუბლიკაციების ვრცელი სია
Chakhaia L, Andguladze N., Pruide N., Janelidze A. (2014) Identities, cultural capital, educational choices and post-communist transition: an ethnographic study of Georgian youth. Southeast European and Black Sea Studies Volume 14, Issue 2, 2014
Andguladze, N., & Mindadze, I. (2018). Standard Setting in Georgia. In J.-A. Baird, L. Gray, T. Isaacs, & D. Opposs, Exam standards: how measures & meanings differ around the world. IoE Press. Manuscript in publication.
Andguladze, N., & Mkrtchyan, A. (2018). Education governance in the South Caucasus. In UNESCO, Changing dynamics in the governance of education: A comparative analysis of emerging issues and reforms in emerging countries (pp. 82-96). UNESCO Education Sector, Division for Policies and Lifelong Learning Systems (ED/PLS). Manuscript in publication.
სხვა პუბლიკაციები
Ziderman A, Andguladze N. Reforming University Funding in the Republic of Georgia: Is Student-Based Financing the Answer? 2010. Article presented at Resup Third International Conference. Paris, January 2011
Salmi J, and Natia Andguladze. Tertiary Education Governance and Financing in Georgia. Draft Policy Report, Tbilisi: World Bank, 2011
Machabeli G., Bregvadze T., Andguladze N., Apkhazava R., Makashvili D. (2011) Education Equity and Access in the Caucasus Region: Georgia. International Institute for Policy, Planning, and Management. Available from www.eppm.org.ge
Andguladze N., Bregvadze T., Apkhazava R. (2013) Impact of Higher Education on Workforce Formation in Georgia. International Institute for Policy, Planning, and Management. Available from www.eppm.org.ge
World Bank. 2014. Georgia Education Sector Policy Review: Strategic Issues and Reform Agenda. World Bank, Washington, DC. © World Bank. (Co-author)
Andguladze N., Mindadze I. (2015) Georgia. The Education Systems of Europe: Global Education Systems (eds W.Horner et al.), Switzerland: Springer International Publishing, pp. 293–304.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (2015), სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევის ეროვნული ანგარიში (ავტორი) http://naec.ge/#/ge/post/1346
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (2016), სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში (2016) http://naec.ge/#/ge/post/1639 (თანაავტორი)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • პრაქტიკის კვლევა, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა
 • მასწავლებლის შეფასების პოლიტიკა და პრაქტიკა, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა
 • კვლევის მეთოდები განათლებაში, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა;
 • შესავალი კვლევის მეთოდებში, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა;
 • კვლევის პრაქტიკუმი, შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები, შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო პროგრამა;
 • პრაქტიკის კვლევა, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა;
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო
 • კვლევის მეთოდები განათლებაში, შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო პროგრამა;
 • მასწავლებლის შეფასების პოლიტიკა და პრაქტიკა, გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო პროგრამა.