ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ–პროფესორი, განათლების მიმართულება

1988 – დაამთავრა ა. ს. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიური ფაკულტეტი. 1999 წელს სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიენიჭა პედაგოგიურ მეცნიერებათა სამეცნიერო ხარისხი. მუშაობდა თბილისის 126–ე საჯარო სკოლაში (1988–1998), საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში (2003–2006), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობაში (2008–2011). 1994 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც სხვადასხვა დროს კითხულობდა სალექციო კურსებს: ინკლუზიური განათლება, ბავშვის ფსიქოლოგია, ეკონომიკის სწავლების მეთოდიკა, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდები, მართვის ფსიქოლოგია, ცოდნის ეკონომიკა, სამოქალაქო განათლება (ზოგადი კურსი), ოჯახური ცხოვრების დინამიკა, მშობლის გზამკვლევი, ინტერკულტურული განათლება. აქვს ფართო გამოცდილება სამოქალაქო განათლებისა და ეკონომიკის სწავლების მეთოდებსა და ინტერკულტურულ განათლებაში. არის 30-ზე მეტი სტატიისა და ეკონომიკისა და სამოქალაქო ეკონომიკის სახელმძღვანელოების ავტორი/თანაავტორი. 2012-2016 – TEMPUS–ის პროექტის – „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისათვის“ (N 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPGR) – ადგილობრივი კოორდინატორი. 2015–2016 –ERASMUS+–ის პროექტის “უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის“ (N 561547–EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP) ადგილობრივი კოორდინატორი. 2014-2017 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ (FR/382/2-210/13) მკვლევარი.
ჰყავს მეუღლე და ვაჟიშვილი. მისი ჰობია კითხვა, მებაღეობა, ცხობა.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • სწავლება სწავლის მეთოდებიინტერკულტურული განათლება, ურთიერთობების ფსიქოლოგია, ოჯახური ურთიერთობები

რჩეული პუბლიკაციები

განათლება მულტიკულტურულ გარემოში – სწავლება/სწავლის ხელშემწყობი აქტივობები (საქართველოს მაგალითი), დ. მალაზონიასთან, შ. მაღლაკელიძესთან და მ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, Intercultural Education, Taylor & Francis Group, Published online: 27 Mar 2017.
მოსწავლეთა ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოს კონტექსტში, დ. მალაზონიასთან, შ. მაღლაკელიძესთან და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, Cogent Education, Taylor & Francis Group, Volume 4, Issue 1, 2017.
ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, დ. მალაზონიას, შ. მაღლაკელიძესა და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი, დ. მალაზონიას, შ. მაღლაკელიძესა და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.
მასწავლებლის წიგნი: ინტერაქტიური მეთოდები პრაქტიკაში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2016.
როგორ გავხდე კარგი მშობელი, თომას გორდონი, მთარგმნელი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2014.
წიგნები
ეკონომიკა, მე-6 კლასის სახელმძღვანელო ქ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, 2003, 2006, 2010;
სამოქალაქო ეკონომიკა, სახელმძღვანელო XI-XII კლასებისთვის, Junior Achivement Georgia, ადაპტირებული ვერსიის თანაავტორ-თანარედაქტორი, 2007;
განათლების მიზანი, ნილ პოსტმანი, რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
გონივრული სკოლები, დევიდ პერკინსი, სამეცნიერო რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
პაიდეასეული შეთავაზება, მორტიმერ ჯ. ადლერი, თანარედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
ბავშვის განვითარება, ლორა ბერკი, 1-3, 11 თავების თარგმნა-რედაქტირება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ელ. ვერსია, 2007;
სოციალიზმი ქართულ ფერებში, სოციალ-დემოკრატიის ევროპული გზა 1883-1917, სტივენ ფ. ჯონსი, რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
გამოცდილი მასწავლებელი, ჯონ საფიერი, რობერტ გოვერი, სამეცნიერო რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ელ. ვერსია, 2010;
საჯარო მართვა, რ. დენჰარდტი, ჯ. დენჰარდტი, რედაქტორი, 2012.
სამოქალაქო განათლების პედაგოგის დამხმარე სახელმძღვანელო, სტატიების კრებული #1,2,3, სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა (ACETT) © CTC-ACETT, 2013, მთარგმნელთა ჯგუფის წევრი.
სტატიები ჟურნალებში
მოსწავლეზე ორიენტირებული მეთოდები მეწარმეობის სწავლებისას, ”ინტელექტი” –პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, დეკემბერი, 2008, გვ. 219–221.
წარმოსახვის როლი თემის ”საოჯახო ეკონომიკა და გენდერი” სწავლებისას, დ. მალაზონიასთან თანაავტორობით, ჟურნ. ”საქართველოს ეკონომიკა” #9 (142) 2009, გვ. 67-77.
სამოქალაქო აღზრდა – ზოგადი განათლების ძირითადი მიზანი, ჯ. ჯავახიშვილთან, თ. გურჩიანთან და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #4, 2010, გვ. 42–44.
ინტერესის როლი სამოქალაქო განათლების სწავლებისას, ქ. ჭიაბრიშვილთან, გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, კრებულში „ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება“, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, თბ., 2013.
ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის პროექტის DOIT–ის მაგალითზე, დ. მალაზონიასა და ბ. პეტრიაშვილთან თანაავტორობით, საერთაშორისო პერიოდული ჟურნალი „განათლება“, N 5, 2013.
ლიდერობა და მენეჯმენტი, ქ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნე, 2013,
The Ways of Intercultural Communication to Promote Multicultural Education in Georgia, co-authored with I. Petriashvili, The European Conference on Education 2013 – Official Conference Proceedings http://www.iafor.org/offprints/ece2013-offprints/ECE2013_Offprint_0248.pdf
მეწარმეობის სწავლების თანამედროვე აქცენტები, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) წლიური გამოცემა, თბ., 2014
„დასანახს მხოლოდ გულით დაინახავ. მთავარი თვალისთვის უხილავია“, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 19 თებერვალი, 2014.
ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #5, 2014, გვ. 50–56.
მულტიკულტურული განათლების რაობა, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #2, 2015, გვ. 35–39.
Aspects of Intercultural Education at the Primary Level of Georgian General Education School, co-authored with D. Malazonia and Sh. Maglakelidze – Online Submission, 2015.
მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტეგრაციის ხარისხი და სასკოლო საზოგადოების ინტერკულტურული კომპეტენციები, დ. მალაზონიასთან თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2 ივლისი, 2016.
სიტუაციური სავარჯიშოები ინტერკულტურული განათლებისთვის, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #3, 2016, გვ. 20–23.
EDC/HRE Case of Georgia, presentation, Regional Conference on ‘Supporting Democratic School Culture in the Eastern Partnership countries’, Strasbourg, 14-15 November, 2016.
Intercultural Competencies of School Society co-authored with D. Malazonia and Sh. Maglakelidze, II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnerships» 1st July, 2016. – Warsaw, Poland.
მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის ადგილი, დ. მალაზონიასთან და თ. ფხალაძესთან თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტთა მხარდაჭერა, სტატიათა კრებული, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
ინტერკულტურული განათლება სასკოლო სახელმძღვანელოებში, დ. მალაზონიასთან თანაავტორობით. სამეცნიერო კონფერენცია – ღირებულებები და განათლება, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2017.
მულტიკულტურული განათლება და სასკოლო სისტემის ჰოლისტური გარდაქმნა, კრებულში: ენები და მათი ტერიტორიები: კონფლიქტსა და თანაარსებობას შორის, რედ., მ. დოხტურიშვილი და სხვ, Human Sciences Monograph Series 19, Ontario, Canada, 2017.
სტატიები გაზეთებში
მოსაზრებები “აღზრდის ტრაგედიის” შესახებ, რ. ირემაშვილთან თანაავტორობით, გაზეთი “ახალი განათლება”, 2–8 ივნისი 2011
გონებრივი რუკა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 24 დეკემბერი, 2012.
როგორ ვისწავლოთ შეცდომებზე, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 25 იანვარი, 2013.
საკუთარი თავის მართვა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 8 თებერვალი, 2013.
არჩევანის თეორის, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, ნოემბერი 14, 2014.
ხარაჩოები უკეთ სწავლისთვის, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 11, 2015.
გონება + გული – ცოდნის მართვის ახალი ტენდენცია, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 4, 2015.
ჩავებღაუჭოთ თუ გავუშვათ? „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, მარტი 30, 2016.
თვითკმარობა – მშვიდობა საკუთარ თავთან და სამყაროსთან, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, ოქტომბერი 25, 2017.
სანიმუშო გაკვეთილები ეკონომიკაში, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 15, 2017.
მომხმარებლის გამოსახულება, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, იანვარი 4, 2018.

  • 2017/2018, გაზაფხული – ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლების სწავლებისას (ბაკალავრი); ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლებაში (სასერტიფიკატო); ინტერკულტურულიგანათლება – პედაგოგიური მიდგომები (სასერტიფიკატო)
  • 2017/2018, შემოდგომა – ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა საბაზო და საშუალო საფეხურზე (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (ბაკალავრიატი); ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა (მაგისტრატურა); მოქალაქეობის სწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე (სასერტიფიკატო)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • 2017/2018, გაზაფხული – ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლების სწავლებისას (ბაკალავრი); ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლებაში (სასერტიფიკატო); ინტერკულტურულიგანათლება – პედაგოგიური მიდგომები (სასერტიფიკატო)
  • 2017/2018, შემოდგომა – ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა საბაზო და საშუალო საფეხურზე (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (ბაკალავრიატი); ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა (მაგისტრატურა); მოქალაქეობის სწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე (სასერტიფიკატო)

2016/2017, გაზაფხული – ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლების სწავლებისას (ბაკალავრიატი); კულტურათაშორისი სწავლება (მაგისტრატურა); ინტერდისციპლინარული მიდგომები სამოქალაქო განათლებაში (სასერტიფიკატო); ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები (სასერტიფიკატო)

2016/2017, შემოდგომა – ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა საბაზო და საშუალო საფეხურზე (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (ბაკალავრიატი); ისტორიის და სამოქალაქო განათლების
სწავლების მეთოდიკა (მაგისტრატურა); მოქალაქეობის სწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე (სასერტიფიკატო)

2015/2016, გაზაფხული – ინტერდისციპლინური მიდგომები სამოქალაქო განათლების სწავლებისას (ბაკალავრიატი);

2015/2016, შემოდგომა – ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა საბაზო და საშუალო საფეხურზე (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (ბაკალავრიატი); საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდიკა (მაგისტრატურა);

2014/2015, გაზაფხული – საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მეთოდიკა დაწყებით საფეხურზე (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო კომპეტენციების განვითარება ისტორიის სწავლებისას (ბაკალავრიატი); საზოგადოებრივი მეცნიერებების საფუძვლები დაწყებით საფეხურზე (ბაკალავრიატი); ინტერკულტურული განათლება– პედაგოგიური მიდგომები (ბაკალავრიატი); ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა (მაგისტრატურა);

2014/2015, შემოდგომა – ოჯახური ცხოვრების დინამიკა (ბაკალავრიატი)

2013/2014, გაზაფხული – ოჯახური ცხოვრების დინამიკა (ბაკალავრიატი); ეკონომიკის სწავლება სკოლაში (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლება სკოლაში (ბაკალავრიატი); მშობლის გზამკვლევი (ბაკალავრიატი)

2013/2014, შემოდგომა – ოჯახური ცხოვრების დინამიკა (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლება (ბაკალავრიატი);  2012/2013, გაზაფხული – ოჯახური ცხოვრების დინამიკა (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლება (ბაკალავრიატი); სამოქალაქო განათლება სკოლაში (ბაკალავრიატი); მათვის ფსიქოლოგია (ბაკალავრიატი); ცოდნის ეკონომიკა (მაგისტრატურა)

2012/2013, შემოდგომა – ცოდნის ეკონომიკა (მაგისტრატურა); სადოქტორო სემინარი (დოქტორანტურა)

2011/2012, გაზაფხული – სამოქალაქო განათლების და გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი); მართვის ფსიქოლოგია (ბაკალავრიატი); ცოდნის ეკონომიკა (მაგისტრატურა);

2011/2012, შემოდგომა – საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი); ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი)

2010/2011, გაზაფხული – სამოქალაქო განათლების და გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა (ბაკალავრიატი)

2010/2011, შემოდგომა – საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდიკა )ბაკალავრიატი)

2009/2010, გაზაფხული – სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა (ზოგადი კურსი) (მაგისტრატურა)

მიყვარს ადამიანები, ნამცხვრების ცხობა, ხელსაქმე, მებაღეობა