ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ–პროფესორი, განათლების მიმართულება

1988 – დაამთავრა ა. ს. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიური ფაკულტეტი. 1999 წელს სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიენიჭა პედაგოგიურ მეცნიერებათა სამეცნიერო ხარისხი. მუშაობდა თბილისის 126–ე საჯარო სკოლაში (1988–1998), საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში (2003–2006), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობაში (2008–2011). 1994 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც სხვადასხვა დროს კითხულობდა სალექციო კურსებს: ინკლუზიური განათლება, ბავშვის ფსიქოლოგია, ეკონომიკის სწავლების მეთოდიკა, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდები, მართვის ფსიქოლოგია, ცოდნის ეკონომიკა, სამოქალაქო განათლება (ზოგადი კურსი), ოჯახური ცხოვრების დინამიკა, მშობლის გზამკვლევი, ინტერკულტურული განათლება. აქვს ფართო გამოცდილება სამოქალაქო განათლებისა და ეკონომიკის სწავლების მეთოდებსა და ინტერკულტურულ განათლებაში. არის 30-ზე მეტი სტატიისა და ეკონომიკისა და სამოქალაქო ეკონომიკის სახელმძღვანელოების ავტორი/თანაავტორი. 2012-2016 – TEMPUS–ის პროექტის – „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისათვის“ (N 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPGR) – ადგილობრივი კოორდინატორი. 2015–2016 –ERASMUS+–ის პროექტის “უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის“ (N 561547–EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP) ადგილობრივი კოორდინატორი. 2014-2017 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ (FR/382/2-210/13) მკვლევარი.
ჰყავს მეუღლე და ვაჟიშვილი. მისი ჰობია კითხვა, მებაღეობა, ცხობა.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • სწავლება სწავლის მეთოდებიინტერკულტურული განათლება, ურთიერთობების ფსიქოლოგია, ოჯახური ურთიერთობები

 1. სამოქალაქო აღზრდა – ზოგადი განათლების ძირითადი მიზანი, ჯ. ჯავახიშვილთან, თ. გურჩიანთან და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #4, 2010, გვ. 42–44.
 2. მოსაზრებები “აღზრდის ტრაგედიის” შესახებ, რ. ირემაშვილთან თანაავტორობით, გაზეთი “ახალი განათლება”, 2–8 ივნისი 2011
 3. გონებრივი რუკა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 24 დეკემბერი, 2012.
 4. როგორ ვისწავლოთ შეცდომებზე, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 25 იანვარი, 2013.
 5. საკუთარი თავის მართვა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 8 თებერვალი, 2013.
 6. ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის პროექტის DOIT მაგალითზე, დ. მალაზონიასა და ბ. პეტრიაშვილთან თანაავტორობით,საერთაშორისო პერიოდული ჟურნალი „განათლება“, N 5, 2013.
 7. ლიდერობა და მენეჯმენტი, ქ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნე, 2013,
 8. The Ways of Intercultural Communication to Promote Multicultural Education in Georgia, co-authored with I. Petriashvili, The European Conference on Education2013 – Official Conference Proceedings http://www.iafor.org/offprints/ece2013-offprints/ECE2013_Offprint_0248.pdf
 9. მეწარმეობის სწავლების თანამედროვე აქცენტები, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) წლიური გამოცემა, თბ., 2014
 10. არჩევანის თეორია, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, ნოემბერი 14, 2014.
 11. ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #5, 2014, გვ. 50–56.
 12. მულტიკულტურული განათლების რაობა, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #2, 2015, გვ. 35–39.
 13. Aspects of Intercultural Education at the Primary Level of Georgian General Education School, co-authored with D. Malazonia and Sh. Maglakelidze – Online Submission, 2015.
 14. ხარაჩოები უკეთ სწავლისთვის, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 11, 2015.
 15. გონება + გული – ცოდნის მართვის ახალი ტენდენცია, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 4, 2015.
 16. მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტეგრაციის ხარისხი და სასკოლო საზოგადოების ინტერკულტურული კომპეტენციები, დ. მალაზონიასთან თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2 ივლისი, 2016 წელი.
 17. სიტუაციური სავარჯიშოები ინტერკულტურული განათლებისთვის, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #3, 2016, გვ. 20–23.
 18. ჩავებღაუჭოთ თუ გავუშვათ? „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, მარტი 30, 2016.
 19. EDC/HRE Case of Georgia, presentation, Regional Conference on ‘Supporting Democratic School Culture in the Eastern Partnership countries’, Strasbourg, 14-15 November, 2016.
 20. Intercultural Competencies of School Society  co-authored with D. Malazonia and Sh. Maglakelidze, II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnerships» 1st July, 2016. – Warsaw, Poland.
 1. David Malazonia, Shorena Maglakelidze, Nino Chiabrishvili & Maia Chiabrishvili (2017) Education in multicultural environment – teaching/learning support activities (on the example of Georgia), Intercultural Education, 28:3, 322-333, DOI: 10.1080/14675986.2017.1297072
 2. David Malazonia, Shorena Maglakelidze, Nino Chiabrishvili & Giorgi Gakheladze | Bulent Tarman (Reviewing Editor)(2017) Factors of students’ intercultural competence development in the context of Georgia, Cogent Education, 4:1, DOI: 1080/2331186X.2017.1302867
 3. ინტერკულტურული განათლება სასკოლო სახელმძღვანელოებში, დ. მალაზონიასთან თანაავტორობით. სამეცნიერო კონფერენცია – ღირებულებები და განათლება, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2017
 4. მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის ადგილი, დ. მალაზონიასა და თ. ფხალაძესთან თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ინკლუზიური განათლების შესახებ: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტების ხელშეწყობა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
 5. თვითკმარობა – მშვიდობა საკუთარ თავთან და სამყაროსთან, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, ოქტომბერი 25, 2017.
 6. სანიმუშო გაკვეთილები ეკონომიკაში, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 15, 2017.
 7. მომხმარებლის გამოსახულება, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, იანვარი 4, 2018.
 8. მედიარესურსების გამოყენება მოქალაქეობის გაკვეთილებზე, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 3 ივლისი,
 9. ეკონომიკის გაკვეთილები სკოლაში – ქადების წარმოება, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, აპრილი 30, 2018.
 10. რატომ არის საჭირო სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობა? „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, თებერვალი 16, 2018.
 11. სკოლის კულტურა და დემოკრატიული მოქალაქეობა – სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლა–სწავლება უწყვეტი განათლებისთვის“, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2018, თბილისი, საქართველო.
 12. „დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებში საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნების მიმღებლობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას“–მოხსენება, საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვა, როგორც ლიტერატურული და კულტურული სივრცე“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018 თბილისი, საქართველო.
 13. „ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ინსტიტუციური როლი მოქალაქეობრივი განათლების პროცესში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა პრაქტიკა“. 2020 თელავი, საქართველო.
 14. Developing students’ intercultural values and attitudes through history education in monocultural school environments (Georgian-language school case study) co-authored with D. Malazonia, T. Macharashvili, and Sh. Maglakelidze, (2021) Intercultural Education, DOI: 1080/14675986.2021.1966267
 15. Intercultural competencies of students vs. their civic activities (Case of Georgia) -authored with D. Malazonia, Sh. Maglakelidze and S. Lobjanidze, Z. Giunashvili, Shuying Li (Reviewing editor)(2021) Cogent Education, 8:1,DOI: 1080/2331186X.2021.1918852

წიგნები

 1. მოქალაქეობრივი განათლება. სახელმძღვანელო. დავით მალაზონიას, სოფიკო ლობჟანიძეს, შორენა მაღლაკელიძესა და ნათია ნაცვლიშვილთან თანაავტორობით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2021. https://library.iliauni.edu.ge/ebooks/moqalaqeobrivi-ganathleba-sakhelmdzghvanelo/
 2. iსკოლა დისტანციური სწავლებისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2020.
 3. მასწავლებლის წიგნი: სხვა გაკვეთილების ცხრილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2020.
 4. ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის პრევენცია, დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის, 2019 http://gcsd.org.ge/publications/
 5. მულტიკულტურული განათლება და სასკოლო სისტემის ჰოლისტური გარდაქმნა, კრებულში: ენები და მათი ტერიტორიები: კონფლიქტსა და თანაარსებობას შორის, რედ., მ. დოხტურიშვილი და სხვ, Human Sciences Monograph Series 19, Ontario, Canada, 2017
 6. ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, დ. მალაზონიას, შ. მაღლაკელიძესა და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
 7. ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი, დ. მალაზონიას, შ. მაღლაკელიძესა და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.
 8. მასწავლებლის წიგნი: ინტერაქტიური მეთოდები პრაქტიკაში, სტატიების კრებული, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2016.
 9. მეწარმეობის საფუძვლები, სახელმძღვანელო მე–10–12 კლასებისთვის, ე. გეგეშიშესთან და გ. ჭილაძესთან თანაავტორობით. © სსიპ საქართველოს სამრეწველო პალატა. 2015.
 10. როგორ გავხდე კარგი მშობელი, თომას გორდონი, მთარგმნელი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2014.
 11. ინტერესის როლი სამოქალაქო განათლების სწავლებისას, ქ. ჭიაბრიშვილთან, გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, „ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება“, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, თბ., 2013.
 12. სამოქალაქო განათლების პედაგოგის დამხმარე სახელმძღვანელო, სტატიების კრებული #1,2,3, სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა (ACETT) © CTC-ACETT, 2013, მთარგმნელთა ჯგუფის წევრი.
 13. საჯარო მართვა, რ. დენჰარდტი, ჯ. დენჰარდტი, რედაქტორი, 2012.
 14. გამოცდილი მასწავლებელი, ჯონ საფიერი, რობერტ გოვერი, სამეცნიერო რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ელ. ვერსია, 2010;
 15. სოციალიზმი ქართულ ფერებში, სოციალ-დემოკრატიის ევროპული გზა 1883-1917, სტივენ ფ. ჯონსი, რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
 16. ბავშვის განვითარება, ლორა ბერკი, 1-3, 11 თავების თარგმნა-რედაქტირება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ელ. ვერსია, 2007;
 17. პაიდეასეული შეთავაზება, მორტიმერ ჯ. ადლერი, თანარედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
 18. გონივრული სკოლები, დევიდ პერკინსი, სამეცნიერო რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
 19. განათლების მიზანი, ნილ პოსტმანი, რედაქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007;
 20. სამოქალაქო ეკონომიკა, სახელმძღვანელო XI-XII კლასებისთვის, Junior Achivement Georgia, ადაპტირებული ვერსიის თანაავტორ-თანარედაქტორი, 2007;
 21. ეკონომიკა, მე-6 კლასის სახელმძღვანელო ქ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, 2003, 2006, 2010;

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო

ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები
სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები
სასერტიფიკატო
მოქალაქეობის სწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე
ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები

საბაკალავრო–სამაგისტრო

მოქალაქეობის საფუძვლები
საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება დაწყებით საფეხურზე

საბაკალავრო

• ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები
• სამოქალაქო განათლების სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები
• სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა საბაზო და საშუალო საფეხურზე

სამაგისტრო

• ისტორიის და სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა
• საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდიკა სასერტიფიკატო
• მოქალაქეობის სწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე
• ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები

საბაკალავრო–სამაგისტრო

• მოქალაქეობის საფუძვლები
• საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება დაწყებით საფეხურზე

მიყვარს ადამიანები, ნამცხვრების ცხობა, ხელსაქმე, მებაღეობა