ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, მენეჯენტის მიმართულებით

2016 წელს ნინო თანდილაშვილმა პარიზის ნანტერის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია უმაღლესი განათლების მართვის საკითხებზე და მიენიჭა მენეჯმენტის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 2007 წელს გახდა პარიზის დოფინის უნივერსიტეტის მაგისტრი მენეჯმენტის მიმართულებით. არის ჰოლანდიის ბიზნესსკოლის Hogeschool Zeeland ბიზნესის ადმინისტრირებისა და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანგლისტიკის სპეციალობის ბაკალავრი.

2007-2013 წლებში მუშაობდა საერთაშორისო პროექტ-მენეჯერად კომპანიაში Bureau Veritas (საფრანგეთი). 2014-2017 წლებში იყო პარიზის ნანტერის უნივერსიტეტისა და ბიზნესსკოლის INSEEC პროფესორი. 2013-2015 წლებში თანამშრომლობდა სხვადასხვა საკონსულტანტო კომპანიასთან. 2017 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლის ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • საჯარო სექტორის მართვა
 • საჯარო სექტორის რეფორმები
 • უმაღლესი განათლების სისტემები
 • უნივერსიტეტის მართვა
 • პროექტის მართვა
 • საჯარო სექტორის მარკეტინგი და კომუნიკაცია
 • მულტიკულტურული მოლაპარაკებები და კომუნიკაციები
 • დიჯიტალიზაცია

 • რჩეული პუბლიკაციები  
 • “The unintended impacts of global rankings on the French university”, Higher education, 16 pages.  ISSN: 0018-1560 (print), ISSN: 1573-174X (online). In English.

The article proposes a framework to analyse the unintended impacts of international university rankings on the French university. The consequences are identified at three levels: At national level public policies aim improving the French university visibility at these rankings; At organisational level, communication and recruitment strategies seem to be influenced; and at the individual level, the academia faults the rankings for the modification of their profession.

 • “Institutional isomorphism at the French university. The representation of the academia”, M@n@gement, ISSN: 286-4892. In French.

Institutional pressures for the modernisation of the management at the French university have incited an institutional isomorphism. The case study of three French universities shows coercive and mimetic processes with public policies and local initiatives that end up with value conflicts.

 • “Autonomy as a discursive instrument of public policy reforms. The case of the French higher education system ». Management Decision, ISSN: 0025-1747. In English.

The article analyses the representation of the academic staff of three French universities on the tensions between norms, values and traditional practices of university and the appearance of a new organisational structure and management.

 • წიგნები
 • სტატიები ჟურნალებში
 • “International university rankings: review and future perspectives “, World Science, Special edition “Science and Education – Our Future”, N12 (16), December 2016, 13 pages, ISSN 2413-1032 (print), 2414-6404 (online).

The article analyses the international university rankings and their methodologies. It proposes a typology for the rankings according to the evaluation indicators and highlights the main criticism of academia towards the rankings and league tables.

 • 2015 “Management reforms in the French university”
 • 2015 “Which autonomy for the French university?”
 • 2015 “The impact of managerialism of university identity in the French higher education system”
 • 2014 “The place of French universities in the international rankings”.
 • 2013 “The concept of managérialisme in the scientific literature”  

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • სამომხმარებლო ქცევა და მარკეტინგის მენეჯმენტი. სამაგისტრო კურსი. 2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრი. ინგლისურენოვანი მაგისტრატურა.
 • ბიზნესის საფუძვლები. საბაკალავრო კურსი. 2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრი. ინგლისურენოვანი ბაკალავრიატი.
 • პროექტის მართვა (სამაგისტრო კურსი)
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მართვა (სამაგისტრო კურსი)
 • მენეჯერული გადაწყვეტილება და ლიდერობა (სამაგისტრო კურსი)
 • მულტიკულტურული მენეჯმენტი და კონუნიკაციები (MBA)
 • დიჯიტალიზაცია (სამაგისტრო კურსი)
 • ფინანსური სტრატეგია (საბაკალავრო კურსი)