ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით

რევაზ გერაძე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეა. გასულ წლებში იგი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზის სამსახურის უფროსის პოზიციას იკავებდა. რევაზს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET) მიღებული აქვს ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი და მაგდებურგის უნივერსიტეტში – საერთაშორისო ფინანსებისა და ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. ამჟამად იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტია. რევაზს აქვს სხვადასხვა უნივერსიტეტში სწავლების ხუთწლიანი გამოცდილება. იგი აქტიურ კვლევით საქმიანობას ეწევა და მონაწილეობს სხვადასხვა კვლევით პროექტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

კვლევის ძირითადი მიმართულებები ეკონომიკური/ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში მცირე ზომის ღია ეკონომიკის ქვეყნებზე: საერთაშორისო ფინანსური კრიზისების გადადინების ეფექტების;  სხვა საგარეო შოკების გავლენის შესწავლა.

  • გერაძე რ., „ფინანსური ლიბერალიზაცია და ეკონომიკური ზრდა (საქართველოს მაგალითი)“, Ecoforum-საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, Vol 6, No3, რუმინეთი /2017/
  • გერაძე რ., „საკრედიტო სააგენტოების როლი და ფინანსური ლიბერალიზაციის გადადინების ეფექტები“, Sepike-საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, Ed. 15, გვ. 62-66, საფრანგეთი /2017/
  • გერაძე რ., დუშუაშვილი თ., პატარაია ლ., „რა შეიძლება ვთქვათ საქართველოს ფინანსური სერვისების კლასტერზე?”, „საქართველოს ეკონომიკა“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, საქართველო /2016/
  • გერაძე რ., „საგარეო მონაწილეობა გარდამავალი ქვეყნების საბანკო სექტორებში”, „The open Society Scholarship Programs“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,  N15, გვ. 19, 2012, აშშ /2012/

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში I (მიკროეკონომიკა): ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017-2018 წლის  შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საფეხური;

ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები I: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017-2018 წლის  შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საფეხური;

მენეჯერული ეკონომიკა: საქართველოს უნივერსიტეტი, 2017-2018 წლის  შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური;

მიკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)საქართველოს უნივერსიტეტი, 2017-2018 წლის  შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საფეხური.

შესავალი კურსი ეკონომიკის საფუძვლებში I (მიკროეკონომიკა): ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო საფეხური, 2017 წელი;

ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები I:  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო საფეხური, 2013 წლიდან დღემდე;

მენეჯერული ეკონომიკა: საქართველოს უნივერსიტეტი, სამაგისტრო საფეხური, 2015 წლიდან დღემდე;

მიკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)საქართველოს უნივერსიტეტი, საბაკალავრო საფეხური, 2016 წლიდან დღემდე;

კორპორაციათა ფინანსები: ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო საფეხური, 2016 წელი.