ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორი

სალომე ონიანი ფლობს ინჟინერიის დოქტორის აკადემიურ ხარისხს ინფორმატიკაში, რომელიც მიიღო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 2020 წლამდე იგი მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და ლაბორატორიაში ლაბორანტის თანამდებობაზე და კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში მოწვეული მასწავლებლის თანამდებობაზე. 3 წელი იმუშავა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სტუდენტი ექსპერტის თანამდებობაზე. ამჟამად ის მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როგორც ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ტექნოლოგიების სკოლაში კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორი. სალომე ონიანი არის EAI MobiQuitous 2020 და GOODTECHS 2019  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კომიტეტის მოხალისე წევრი, HealthyIoT 2019 კონფერენციის რეცეზენტი და WSN Book Springer 2019 პროგრამის კომიტეტის PC წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ჩაშენებული სისტემები, ინტერნეტ ნივთები, ღრუბლოვანი ტექნილოგიები

 • რჩეული პუბლიკაციები
 1. “Artificial Intelligence for Internet of Things and Enhanced Medical Systems”, S Oniani, G Marques, S Barnovi, IM Pires, AK Bhoi, Bio-inspired Neurocomputing, Springer, Singapore, pp 43-59, 2020
 2. “A Research on the Classification and Applicability of the MobileHealth Applications”, Salome Oniani, Ivan Pires, Gonçalo Marques, Nuno M García, Francisco Florez, Vasco Ponciano, Journal of Personalized Medicine, JMP, pp. 1-33, 2020
 3. “Reliability Assessment of New and Updated Consumer-Grade Activity and Heart Rate Monitors” – Salome Oniani, Sandra I. Woolley, Ivan Miguel Pires, Nuno M. Garcia, TimCollins, Sean Ledger and Anand Pandyan – 2018

 

 • წიგნები
 • სტატიები ჟურნალებში
 • სტატიები გაზეთებში
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია
 • პოსტერი – Poster – “Algorithm for Developing a Remote Monitoring Systems in Automation”, S. Oniani, I. Mosashvili, IRC interactive conference, 2020 (https://irc.digital/wp-content/uploads/2020/06/3_Mosashvili.jpg)
 • სტატია – „ავტომატიზებული სისტემის ვერიფიკაციის პრობლემების დისტანციურად აღმოჩენის გზები“, ს. ონიანი, ი. მოსაშვილი, სამეცნიერო შრომების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020
 • სტატია – “Digital Games for Effective Teaching Models of Ecotourism”, Mosashvili, I., De Angelis, E., Lominadze, T., Oniani, S. and Mamatelashvili, G., 2019, September. In 2019 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo) (pp. 1-5). IEEE.
 • EAI- ს მე -5 საერთაშორისო კონფერენციის სატიების კრებული თემაზე „Smart Objects and Technologies for Social Good“ – სტატია „A review of frameworks on continuous data acquisition for e-Health and m-Health” – სალომე ონიანი, ივან მიგელ პირესი, ნუნო გარსია, ია მოსაშვილი, ნუნო პრომბო, ACM, 231-234, 2019
 • სტატია – „სამრეწველო პროცესების მონიტორინგის სისტემები და მართვის ალგორითმები“, ს. ონიანი, ი. მოსაშვილი, სამეცნიერო შრომების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019
 • სტატია – “Version Reporting and Assessment Approaches for New and Updated Activity and Heart Rate Monitors” – Tim Collins, Sandra I. Woolley, Salome Oniani, Ivan Miguel Pires, Nuno M. Garcia, Sean J. Ledger, Anand Pandyan, Sensors 19(7);1705, 2019
 • სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული – “კალორიების მთვლელი“- სალომე ონიანი, ია მოსაშვილი – გვერდი 402 – თბილისი 2018.
 • სტატია – “What Do We Mean about the Validation of the Activity Monitoring Devices?”- Nuno M. Garcia, Nuno Pombo, Ivan Miguel, Salome Oniani, Ia Mosashvili, Gisele Ferreira de Souza – 2018
 • სტატია – “How reliable is your wearable heart-rate monitor?”- Tim Collins; Ivan Miguel Pires; Salome Oniani; Sandra Woolley – 2018
 • სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული – “რობოტი “ხელის” მართვა Arduino-ს მეშვეობით”– ია მოსაშვილი, სალომე ონიანი – გვერდი 350 – თბილისი 2017.
 • სახემნძღვანელო- “Arduino-ს პროგრამირების საფუძვლები” – ია მოსაშვილი, სალომე ონიანი – თბილისი 2016
 • საერთაშორიშო სიმპოზიუმის, ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები სწავლების ინჟინერიგში, თეზისების კრებული – “პროგრამული და აპარატურილი მხარდაჭერა რობოტი „ხელის“ მართვისათვის” – ია მოსაშვილი, თამარ ლომინაძე, სალომე ონიანი – გვერდები 140-143 – ნიტრა 2016.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი