ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, განათლების მიმართულებით

თამარ ბრეგვაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. იგი კოორდინაციას უწევს მოსწავლეთა მიღწევის სახელმწიფო შეფასებებსა და მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა  PISA-ს საქართველოში. თამარ ბრეგვაძე  უმაღლესი განათლების ექსპერტთა ეროვნული ჯგუფის წევრია (ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია, ერზმუს + ეროვნული ოფისი, საქართველო). ბოლო სამი წლის განმავლობაში ის იყო ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს და განათლების პოლიტიკის საერთაშორისო ქსელის გამგეობის წევრი (ზაგრები, ხორვატია).

თამარ ბრეგვაძე ფლობს განათლების დოქტორის ხარისხს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. მისი ძირითადი კვლევითი ინტერესი უკავშირდება ხარისხის მართვას განათლებაში.  თ. ბრეგვაძე მუშაობდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კონსულტანტად და ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფების წევრად პროექტებში, რომლებიც უკავშირდება ზოგადი და უმაღლესი განათლების, ისევე როგორც მეცნიერების მართვის საკითხებს, კურიკულუმის განვითარებას, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციულ განვითარებას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ხარისხის მართვა განათლებაში, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, მეცნიერების მართვა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციული განვითარება

რჩეული პუბლიკაციები

National Erasmus + office Georgia (2017). The role of universities in regional development;

Ministry of Education and Science of Georgia, National Erasmus+ office Georgia (2016). The problem of plagiarism and its perception in Georgia;  http://erasmusplus.org.ge/en/publications

Jokić, B (Ed.), Bregvadze, T., Kazimzade, E., Kirss,L., Ristić Dedić,Z., & Soldo,A. (2015). Emerging from the shadow: A comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia. Network of Education Policy Centers. Zagreb, Croatia;

Bregvadze, T. (2012). Analysing the shadows: Private Tutoring as a descriptor of education system in Georgia. International Education Studies, 5(6). http://dx.doi.org/10.5539/ies.v5n6p80

Network of Education Policy Centers (NEPC) (2011). Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curricula? A comparative analysis of education for sustainability content in 9 European countries. Zargeb, Croatia;

Bregvadze, T, & Medjad, K (2014). Research performance in Georgia: analysis and recommendations. Ministry of Education and Science of Georgia;

National Erasmus + office Georgia (2014). PhD quality enhancement in Georgia;

წიგნები

Jokić, B (Ed.), Bregvadze, T., Kazimzade, E., Kirss,L., Ristić Dedić,Z., & Soldo,A. (2015). Emerging from the shadow: A comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia. Network of Education Policy Centers. Zagreb, Croatia;

პუბლიკაციების ვრცელი სია

Jokić, B (Ed.), Bregvadze, T., Kazimzade, E., Kirss,L., Ristić Dedić,Z., & Soldo,A. (2015). Emerging from the shadow: A comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia. Network of Education Policy Centers. Zagreb, Croatia;

Bregvadze, T. (2012). Analysing the shadows: Private Tutoring as a descriptor of education system in Georgia. International Education Studies, 5(6). http://dx.doi.org/10.5539/ies.v5n6p80

Network of Education Policy Centers (NEPC) (2011). Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curricula? A comparative analysis of education for sustainability content in 9 European countries. Zargeb, Croatia;

National Erasmus + office Georgia (2017). The role of universities in regional development;

Ministry of Education and Science of Georgia, National Erasmus+ office Georgia (2016). The problem of plagiarism and its perception in Georgia;  http://erasmusplus.org.ge/en/publications

Bregvadze, T, & Medjad, K (2014). Research performance in Georgia: analysis and recommendations. Ministry of Education and Science of Georgia;

National Erasmus + office Georgia (2014). PhD quality enhancement in Georgia;

UNICEF Georgia. (2013). Survey of water, sanitation and hygiene conditions in public schools

International Institute for Education Policy Planning and Management. (2013). Strategic Development of Higher Education and Science in Georgia. Policy Analysis of Higher Education according to Five Strategic Directions. Higher Education and Employment;

International Institute for Education Policy Planning and Management. (2012). Study of education access and equity in Georgia;

International Institute for Education Policy Planning and Management. (2011). Examining Private Tutoring in Georgia;

Loughna, S, Bregvadze, T, & Partskhaladze, N. (2010). Not displaced, Out of place. Norwegian Refugee Council. Tbilisi, Georgia;

International Institute for Education Policy Planning and Management. (2008). Decentralization of the general education system in Georgia

International Institute for Education Policy Planning and Management. (2008). Performance evaluation of the Teachers Professional Development Center, Georgia.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში/2018/შემოდგომის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • განათლების სისტემა: შედარებითი ანალიზი/2018/შემოდგომის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • ხარისხის მართვა უმაღლეს განათლებაში/2018/გაზაფხულის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • კვლევა რაოდენობრივი მეთოდით/2018/გაზაფხულის სემესტრი/მაგისტრატურა.
  • კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში/2018/შემოდგომის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • განათლების სისტემა: შედარებითი ანალიზი/2018/შემოდგომის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • ხარისხის მართვა უმაღლეს განათლებაში/2018/გაზაფხულის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • კვლევა რაოდენობრივი მეთოდით/2018/გაზაფხულის სემესტრი/მაგისტრატურა;
  • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები/ბაკალავრიატი;
  • განათლების პოლიტიკა და ზოგადი განათლება საქართველოში/მაგისტრატურა.