ბიზნესის სკოლის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის სკოლა, სრული პროფესორი ჯანდაცვისა და დაზღვევის მიმართულებით, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,

ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი

თენგიზ ვერულავამ 1990 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 1997 წელს – იორკის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი), 2000 წელს – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი. 2001 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ჯანდაცვის დაფინანსების თემაზე.

გაიარა ტრეინინგები სხვადასხვა ქვეყნის 20 მდე უმაღლეს სასწავლებელსა და საერთაშორისო ორგანიზაციაში (მათ შორის მაასტრიხტის, სკრენტონის, პარიზ-ისტის, კრაკოვის უნივერსიტეტები)  ჯანდაცვის ეკონომიკის, ჯანდაცვის პოლიტიკის, სადაზღვევო საქმის, სამედიცინო ხარისხის, ჯანდაცვის დაფინანსების, რისკის მართვის, ანდერაითინგის, მართული ჯანდაცვის განხრით.

2017 წელს გაიმარჯვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევის კონკურსზე, სადაც წარადგინა კვლევითი პროექტი „პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში (საქართველოს მაგალითზე)“.

სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, 1990–1996 წლებში მუშაობდა სენაკის ბავშვთა საავადმყოფოს ექიმად, 1996–2007 წლებში — სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფილიალის უფროსად, სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფილიალის უფროსად; 2007–2009 წლებში – სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის რეფორმირების პროექტის მთავარ კოორდინატორად; 2015 წლიდან აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი და უწყვეტი განათლების სკოლის დირექტორია.

1999 წლიდან ეწევა აკადემიურ საქმიანობას. 2003 წელს გამოაქვეყნა ჯანდაცვის ეკონომიკის პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო. 2005–2011 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორია; 2011 წელს – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი და სრული პროფესორი; 2013 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის დირექტორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების „ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ და „სადაზღვევო საქმე“ ხელმძღვანელი; 2010–2012 წლებში – საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლის სამეცნიერო ჟურნალის „თავისუფლების ბიბლიოთეკა” მთავარი რედაქტორი, 2015 წლიდან – სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ რედაქტორი. ხელმძღვანელობს ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც ჯანდაცვისა და დაზღვევის მიმართულებით აძლევს დოქტორანტებსა და ახალგაზრდა მკვლევრებს შესაძლებლობას, წარმოადგინონ თავიანთი კვლევები. გამოცემული აქვს ათამდე წიგნი, მათ შორის „Health care system in Georgia“ (2001), „ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა“ (2009), „ჯანდაცვის პოლიტიკა“ (2016), „ჯანდაცვის სოციოლოგია“ (2017), „სადაზღვევო საქმის საფუძვლები“ (2017); გამოქვეყნებული აქვს 70-მდე სამეცნიერო ნაშრომი როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში. არის ჯანდაცვის ეკონომისტთა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.

H ინდექსი:

 1. ORCID
 2. Scopus
 3. Web of Knowledge
 4. Google Scholar
 5. Researchgate
 6. EPRINTS (English) &EPRINTS (ქართული)

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ჯანდაცვის ეკონომიკა;
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა;
 • სადაზღვევო საქმე;
 • ჯანდაცვის სოციოლოგია;
 • უნივერსალური ჯანდაცვა და დაფინანსების ხარჯთეფექტური მექანიზმები;
 • მართული კონკურენციის კონცეფცია;
 • სამედიცინო შემნახველი ანაბრებით დაფინანსების სისტემა;
 • საბაზრო მექანიზმების ეფექტურობა ჯანდაცვის სისტემაში;
 • სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
 • პირველადი ჯანდაცვის სისტემის როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში;
 • სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მექანიზმები.

სტატიები საერთაშორისო ბაზებში (SCOPUS, Thomson Reuters)

შემავალ რეფერირებად ჟურნალებში

 1. Verulava Tengiz, Jorbenadze Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). pp. 81-87.
 2. Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1):168-174.
 3. Verulava T., Jorbenadze R. Dangadze B. (2018). The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Medical News, 272 (12): 116-120.
 4. Verulava, T., Jorbenadze, R., Dangadze, B., Karimi L. (2018). Nurses’ Work Environment Characteristics and Job Satisfaction: Evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 29 (1): 1-5. Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.04
 5. Asatiani, M., Verulava T. (2017). Georgian Welfare State: Preliminary Study Based on Esping-Andersen’s Typology. Economics and Sociology, 10 (4): 21-28. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-4/2
 6. Verulava, T., Maglakelidze, T., Jorbenadze, R. (2017) Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction. Eastern Journal of Medicine, 22 (3): 103-109. DOI: 10.5505/ejm.2017.36854
 7. Verulava, T., Maglakelidze, T. (2017). Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 11 (2): 143-150.
 8. Verulava, T., Jincharadze, N., Jorbenadze, R. (2017). Role of Primary Health Care in Re-hospitalization of Patients with Heart Failure. Georgian Medical News, 264 (3): 135-139.
 9. Verulava, T., Jorbenadze, R., Barkalaia, T. (2017). Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Medical News, 262 (1): 116-120.
 10. Verulava, T., Adeishvili, I., Maglakelidze, T. (2016). Home Care Services for Elderly People in Georgia. Home Health Care Management Practice, 28 (3): 170-177. DOI: 1177/1084822315627785
 11. Verulava, T., Sibashvili, N. (2015). Accessebility to Psychiatric Services in Georgia. African Journal of Psychiatry (South Africa), 18 (3): 1-5. DOI: 10.4172/Psychiatry.1000278
 12. Verulava, T., Gabuldani, M. (2015). Accessibility of Urgent Neurosurgery Diseases by the State Universal Healthcare Program in Georgia (country). Gazi Medical Journal, 26 (2): 42-45. DOI: 10.12996/GMJ.2015.14.

სტატიები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში

 1. ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4):142-154.
 2. ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები. ეკონომიკა და ბიზნესი, 10 (4). გვ. 73-90.
 3. ვერულავა, თ. (2017). არამომგებიანი საავადმყოფოების როლი ჯანდაცვის სისტემაში: მსოფლიო გამოცდილება და საქართველო. ეკონომიკა და ბიზნესი. 10 (3), 100-110.
 4. ვერულავა,თ., ჯორბენაძე, რ. (2017). სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში: საავადმყოფოების გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება. ეკონომიკა და ბიზნესი. 10 (1), 137-143.
 5. Verulava, T., Jorbenadze, R., Barkalaia, T., Nonikashvili, A., Kurtanidze, T. (2016). Effects of universal health insurance on health care utilization: Evidence from Georgia. Azerbaijan Medical Association Journal. 1, 85-88. doi:10.5455/amaj.2016.03.026
 6. ჯორბენაძე, რ., ვერულავა, თ. (2016). მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარების პრობლემები და პერსპეტივები საქარველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 9 (3), 150-159
 7. ვერულავა, თ., სიბაშვილი, ნ. (2015). ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 8 (3), 75-87.
 8. ვერულავა, თ., გაბულდანი, მ. (2015). გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 8 (1), 75-87.
 9. Verulava, T. (2014). Access to Medicines within the State Health Insurance Program for Pension Age Population in Georgia (country). HealthMED, 8 (9), 1078-1082.
 10. Jgerenaia, E., Mourao, Reis, , Verulava, T. (2014). Pension systems in Southern Europe – Challenges and Opportunities. International Affairs and Global Strategy, 25, 1-19.
 11. ვერულავა, თ. (2013). სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა და ბიზნესი, 6 (4).
 12. Verulava, T., Kalandadze, T., Vasadze, O. (1999). Введение системы обязательного медицинского страхования в ГрузииGeorgian Medical News9 (54): 60-62.

სტატიები ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში

 1. ვერულავა, თ., კარტოზია, დ., რევია, ნ., ედიბერიძე, მ., შალამბერიძე, ა., ლიპარტია, თ., ფირცხალაიშვილი, ი., ახმოდიშვილი, ა. (2017) ქირურგიული ჩარევის შესახებ ინფორმირებული თანხმობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 103-109.
 2. ვერულავა, თენგიზ. (2014). „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა, XIV. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, 46-66.
 3. ჭილაია, დ., ხიჯაკაძე, ლ., ქვათაძე, მ., ტურიაშვილი, მ., ფულარია, ც., სოლოღაშვილი, გ., ვერულავა, თ. (2017). პალიატიური ზრუნვის პრობლემები საქართველოში თბილისის ფერიცვალების დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის მაგალითზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 64-68
 4. ასრათაშვილი, ა., ქაფიანიძე, შ., წიქორიძე, თ., მინდიაშვილი, ს., ვერულავა, თ. (2017). პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლი გულის უკმარისობის პაციენტების ინფორმირებულობის ამაღლებაში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 69-73
 5. თენგიზ ვერულავა, მარიკა წამალაშვილი, ანა ხვედელიძე, ანა ბარამიძე, ნათია თელია, ქეთი ჩხეტიანი, ქეთი ტუღუში. (2017) ჰომეოპათიის განვითარება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი. 152-156
 6. მელქაძე, ი., ვარამაშვილი, მ., მახარაშვილი, ქ. ჩხაიძე, გ., მამულია, ა., ვერულავა, თ. (2017) ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 74-78.
 7. ჯუღელი, ნ., ვერულავა, თ. (2017). ქორწინება და მასზე მოქმედი სტრეს-ფაქტორები, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 74-78.
 8. მამულაშვილი, მარიამ, ვერულავა, მარიამ. (2017). მართლმადიდებელი მრევლის დამოკიდებულებება ევთანაზიის მიმართ. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 24-33
 9. ვერულავა, თენგიზ.(2016). მართული კონკურენცია ჯანდაცვაში და საქართველოს რეფორმები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 1-9.
 10. Verulava, Tengiz.(2016). Forms of Ownership of Medical Organizations, World Practice and Georgia. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020.
 11. Verulava, Tengiz.(2015). Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020.
 12. ვერულავა, თენგიზ. (2016). სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ფორმები, მსოფლიო პრაქტიკა დასაქართველო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).
 13. ვერულავა, თენგიზ (2016). ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების (შინმოვლის) განვითარების პრობლემები საქართველოში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).
 14. ვერულავა, თენგიზ (2016). არის თუ არა სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზარი? ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI);
 15. ვერულავა, თენგიზ (2016). ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).
 16. ვერულავა, თენგიზ, კომლაძე, ანა, ასათიანი, მაგდა. (2016). ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, 2. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი.
 17. ბაქრაძე, კორნელი,ვერულავა, თენგიზ. (2016). სოციალურად დაუცველი ტრავმატოლოგიური პაციენტების კმაყოფილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2): 75-87.
 18. კანკავა, ქეთევანდა ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისების უტილიზაციაზე საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2): 1-28.
 19. თენგიზ ვერულავა, მირანდა ბიბილეიშვილი. ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის მოდელი და საქართველოს რეფორმები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, №2 (2016).
 20. ელიაშვილი, თეონა., ვერულავა, თენგიზ (2016). საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2).
 21. ელიაშვილი, თეონა., ვერულავა, თენგიზ (2016). სადაზღვევო კომპანიების, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ინვესტირების წყაროს გამოყენების პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2).
 22. ვერულავა, თენგიზ (2015). ჯანდაცვის დანახარჯები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით და საქართველოს ჯანდაცვისდაფინანსება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).
 23. ვერულავა, თენგიზ(2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები.  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო
 24. ვერულავა, თენგიზ და ბეჭვაია, ჯაბა (2015) სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო – ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6), 74-86.
 25. ვერულავა, თენგიზ(2016) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2).
 26. ვერულავა, თენგიზ(2015) იტალო კალვინოს „უხილავი ქალაქები“. სემიოტიკა (XV). С. 37-43.
 27. ვერულავა, თენგიზ., კიკვიძე, ზურაბ (2015). ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1).
 28. ვერულავა, თენგიზ., გიორგაძე, გურანდა (2015). საკეისრო კვეთების ზრდის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1).
 29. ვერულავა, თენგიზ., თორთლაძე, ირაკლი (2015). რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1).
 30. ვერულავა, თენგიზ., ობგაიძე, ნატალი (2015). აგროდაზღვევის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1).
 31. ვერულავა, თენგიზ., ესაკია, რუსუდან (2015). რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1).
 32. ვერულავა, თენგიზ (2015). პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI);
 33. ვერულავა, თენგიზ (2001). სამედიცინო დახმარების ხარისხი. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი, ჯანდაცვის დაწესებულებათა ხარისხის კონტროლისა და დაფინანსების აქტუალური პრობლემები
 34. ვერულავა, თენგიზ (2001). ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (1-2).
 35. ვერულავა, თენგიზ (2000). ჯანდაცვის სისტემა ნიდერლანდებში. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (7-8).
 36. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ (2000) სამედიცინო დახმარების ხარისხის მექანიზმები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6). С. 7-20.
 37. ვერულავა, თენგიზ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ძირითადი მეთოდები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6): 7-1
 38. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ და გერზმავა, ოთარ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ახალი მეთოდების შედეგები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (3-4): 14-19.
 39. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ., ვასაძე, ოთარ (1999). სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევით მოცული მოსახლეობის აზრის შესწავლის შედეგები გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის თვალსაზრისით. მკურნალი (8-9).

გამოცემული წიგნებ

 1. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის სოციოლოგია. თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, 2017.
 2. ვერულავა, თენგიზ. სადაზღვევო საქმის საფუძვლები. თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, 2017.
 3. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის პოლიტიკა. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016.
 4. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. თბილისი: საქართველოს უნივერსიტეტი, [სრული ტექსტი]
 5. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკა. თბილისი: საარი, 2003.
 6. Verulava, Tengiz, Kalandadze, Temur. Health Care System in Georgia. Tbilisi: Metsniereba, 2001. [სრული ტექსტი]
 7. ვერულავა, თენგიზ, კალანდაძე, თემურ, გერზმავა, ოთარ. ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. თბილისი: სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, 2001. [სრული ტექსტი]
 8. ვერულავა, თენგიზ, კალანდაძე, თემურ. სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი ნიდერლანდებში. თბილისი: სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, 2000. [სრული ტექსტი]

თავები წიგნებში/კრებულებში (საერთაშორისო გამოცემა)

 1. Verulava, Tengiz. From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System. Equity and Efficiency Effects of Out-of-pocket Payments in Europe. Abstract Book. Vilnius: European Commission. Project ASSPRO CEE, 2012.

თავები წიგნებში/კრებულებში (ადგილობრივი გამოცემა)

 1. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები, ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მოდელები, სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები, სამედიცინო ორგანიზაციების ეკონომიკური და ფინანსური ურთიერთობების თავისებურებები. წიგნში: გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2016.
 2. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის დაფინანსება. წიგნში: გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2012.
 3. ვერულავა, თენგიზ.გოგჩა (ალექსანდრე ჭავჭავაძეს). წიგნში: ქართული ენა და ლიტერატურა XI კლასი მოსწავლის წიგნი. თბილისი: მერიდიანი, 2012. 13-16.

საერთაშორისო ბაზებში შემავალი კონფერენციის მასალები

 1. Verulava, T. (2016). Mental Health Services in Georgia, Gaps in the Mental Health State Program. Journal of Mental Health Policy and Economics, 19: S7

სტატიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულებში

 1. ვერულავა, თ.(2017). შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები” შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 72-78.
 2. ვერულავა, თ. (2017). უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 185-191.
 3. ვერულავა, თ. (2017). უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“ შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 58-66.
 4. ვერულავა, თ. (2017). ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. II საერთაშორისო კონფერენციის ,,პოლიტიკა კავკასიის გარშემო” შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 101-116.
 5. ვერულავა, თენგიზ.(2016). სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 130-134.
 6. ვერულავა, თ. (2016). სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: პრობლემების სპეციფიკა და რეკომენდაციები. I საერთაშორისო კონფერენციის “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები”. შრომათა კრებული. ბათუმი, 98-108.
 7. ვერულავა, თენგიზ. (2016). ადამიანის ჯანმრთელობა – ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 224-229
 8. ვერულავა, თენგიზ., კილასონია, ნელი (2015). ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“ შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 331-335;
 9. ვერულავა, თ., დემურია, მ. (2015). საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“ შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 383-385.
 10. ვერულავა, თ. (2014). არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 92-94.
 11. ვერულავა, თ. (2014). რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“ მასალების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 323-326.

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე

 1. Verulava, Tengiz (2018) Health Financing Policy in the Ukraine and Georgia: Problems and Perspectives. Ukraine and Georgia: the century of diplomatic relations. International Scientific Conference Dedicated to the Century of the Establishment of the Ukrainian-Georgian Diplomatic Relations, March 27 – 29, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
 2. Verulava, Tengiz (2017) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. III International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, October 21, 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
 3. Verulava, Tengiz (2017) Universal Health Care in Georgia: Achievements and Challenges. Fourth Eastern European Academy for Social Democracy, Friedrich Ebert Stiftung, 15-18 October, 2017, Tbilisi, Georgia.
 4. ვერულავა, თ.(2017). შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები”, 17-18 ნოემბერი, 2017. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 5. ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“, 2017 წლის 22-24 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 6. ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”, 3-4 ნოემბერი, 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 7. Verulava, Tengiz (2017) Universal Health Care in Georgia: Achievements and Challenges. Fourth Eastern European Academy for Social Democracy, Friedrich Ebert Stiftung. Friedrich Ebert Foundation, Tbilisi. 16.10. 2017.
 8. ვერულავა, თენგიზ (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“, 2016 წლის 1-2 ივლისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
 9. ვერულავა, თენგიზ. (2016). ადამიანის ჯანმრთელობა – ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, 11-12 ნოემბერი, 2016. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 10. ვერულავა, თენგიზ (2016) ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში: პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – საქართველო და სამხრეთ კავკასია გლობალური გამოწვევების პირისპირ”, 23-25 06.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 11. ვერულავა, თ. (2016). სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: პრობლემების სპეციფიკა და რეკომენდაციები. I საერთაშორისო კონფერენცია “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”. გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ბათუმი.
 12. ვერულავა, თენგიზ (2016) სამედიცინო დაზღვევის რეფორმა აშშ-ში: პრობლემები და პერსპექტივები. ამერიკისმცოდნეობის XVII საერთაშორისო კონფერენცია, 19-21 მაისი 2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.
 13. ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. II საერთაშორისო კონფერენცია პოლიტიკა კავკასიის გარშემო, 21,10.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 14. Verulava, Tengiz (2016) Public spending on health care in Georgia (1991-2015): problems and solutions. EU-Eastern Partnership STI Cooperation in Addressing Health Research and Innovation, 19 – 20 April 2016, Danubius Hotel Gellért, Budapest.
 15. ვერულავა, თენგიზ., კილასონია, ნელი (2015). ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“, 10-11,07.2015, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 16. ვერულავა, თ., დემურია, მ. (2015). საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“, 10-11,07.2015, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 17. ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები, 27-28,06.2014, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
 18. ვერულავა, თენგიზ (2014) არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. 16-18 ივნისი. 2014, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 19. Verulava, Tengiz (2012) From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System. EQUITY AND EFFICIENCY EFFECTS OF OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN EUROPE, 3-4 DECEMBER 2012, VILNIUS, LITHUANIA.
 20. Verulava, Tengiz (2012) Quality Improvement in Medical Education. Public Health: The way to better health care research collaboration. EU TEMPUS Health Seminar. Maastricht University, The Netherlands. 24-26/10/2012.
 21. Verulava, Tengiz (2012) Quality Improvement of PHD programme in Public Health. Development of best practice model doctoral schools for structured PHD programme implementation in Ukraine and Georgia. EU TEMPUS Health Seminar. Tbilisi State Medical University. 26-28/01/2012
 22. Verulava, Tengiz (2012) Georgia Competitive Insurance Model – Comparative Analysis of Germany and Georgia Insurance Systems. International Scientific Conference dedicated to the anniversary of Professor G. Chapidze. 18-19/11/2011.
 23. Verulava, Tengiz (2012) Toward Market oriented health care system, Experience from Netherlands & Singapore Health Care System. International Summer Camp “Lessons of Liberty IV”. New Economic School. Georgia. 6-12/8/2010.
 24. Verulava, Tengiz (2012). Development of public health master’s and doctoral programs in Georgia. The Seminar for Senior Officials of Medical Institutions. Southern Medical University. Southern Medical University Guangzhou. China. 10–30/6/2008
 25. Verulava, Tengiz (2005) Access to Medical Services within State Healthcare Programs. V Congress of the International Association of Health Economists. Barcelona, Spain. 10-13/8/2005.
 26. Verulava, Tengiz (2005) Access to Medicines within the State Healthcare Program for Pension Age Population in Georgia. Health Funding and Poverty Reduction in the Caucasus. World Health Organization, European Observatory for Health Systems. 6-8/2/2003.
 27. Verulava, Tengiz (2002) Access to Medicines within the State Healthcare Program for Poor people in Georgia. Poverty and Health in Georgia World Health Organization, European Observatory for Health Systems. 29/01/2002.
 28. Verulava, Tengiz (2002) Methods of Payment of Medical Services and Georgian Experience. Health Financing Strategy in Georgia. National Center of Healthcare Management of Georgia. 12/10/2001.
 29. Verulava, Tengiz (2001) Health care costs reduction mechanisms and healthcare system of Georgia. III Congress of the International Association of Health Economists, York University, Great Britain. 19-26/7/2001.

მოხსენებები რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციებზე

 1. ვერულავა, თენგიზ (2018) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის მართვა, დაფინანსება და ხარისხის უზრუნველყოფა, ქართული რეალობა და პერსპექტივები. სემინარი: საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა 2017-2020. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.
 2. ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. სამეცნიერო კონფერენციის „ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 3. ვერულავა, თენგიზ (2016) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 1991-2016: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო კონფერენცია: საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წელი: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 04.2016
 4. ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის შეფასება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. თბილისი. 21.01.2016.
 5. ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ლოპოტა, საქართველო. 3.10.2015

კვლევითი გრანტი

 1. პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში (საქართველოს მაგალითზე). ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017
 2. სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 2015-2016

გამოცემული სამეცნიერო ჟურნალები და საკონფერენციო შრომების კრებულები

 1. ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის “ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები” შრომების კრებული I. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი
 2. ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი
 3. ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი
 4. ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი.
 5. ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი

პროფესიული პუბლიკაციები

 1. ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი. ლიბერალი. 12.
 2. თენგიზ ვერულავა (2016) საქართველოში საავადმყოფოს გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება ეგეგმება. ჟურნალი ლიბერალი. 2.12.
 3. თენგიზ ვერულავა (2016). მსგავსი დიაგნოზების ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების მეთოდი და საქართველო. ჟურნალი ლიბერალი. 13.11.
 4. ვერულავა, თენგიზ (2016) პირველადი ჯანდაცვა ჯანდაცვის სისტემის ფუნდამენტია. ავერსი, 134 (6). ჟურნალი ავერსი.
 5. თენგიზ ვერულავა, რევაზ ჯორბენაძე (2016) მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარება დადებითად აისახება ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე და ეკონომიკის ზრდაზე. რეზონანსი.05.
 6. ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია. ჟურნალი “ლიბერალი”. 17.07.
 7. ვერულავა, თენგიზ (2015) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სექტორში. ჟურნალი “ლიბერალი”10.04.
 8. თენგიზ ვერულავა, ია ადეიშვილი. (2015) ხანდაზმულთა შინმოვლა. Forbes Georgia”. იანვარი.
 9. თენგიზ ვერულავა. (2014). მოვალეობასა და უფლებას შორის ბალანსი – დასავლეთი და აღმოსავლეთი (მაქს ვებერი). ტაბულა.
 10. თენგიზ ვერულავა (2014). უნივერსალიზმი და სელექტივიზმი – ჯანდაცვის ორი მიდგომა და საქართველო.05. ლიბერალი
 11. თენგიზ ვერულავა. დაზღვეულ პენსიონერთა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ჟურნალი “ტაბულა”, ტაბლოგი. 17.10.2013
 12. თენგიზ ვერულავა. ალისა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს, ანუ ლიბერალური ეკონომიკის ქართული სინამდვილე. გაზეთი “რეზონანსი”, N165. გვ.8. 25 ივნისი. 2010.
 13. თენგიზ ვერულავა. რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. გაზეთი 24 საათი. 02.03.2010
 14. თენგიზ ვერულავა. რატომ ვუსწრებთ/ჩამოვრჩებით გერმანიას, ანუ რატომ ვერ გადავა ძროხა მდინარეს. Azrebi.ge. 09.10.2010.
 15. ვერულავა, თენგიზ (2010) გელათის აკადემია VS უჰაერო მღვიმე. azrebi.ge
 16. ვერულავა, თენგიზ (2010) იმედის დასასრულით იწყება სიმშვიდე (მიქელანჯელო ანტონიონის “წითელი უდაბნო”). ბლოგი “ბურუსი”.
 17. თენგიზ ვერულავა. პენიტენციალური ჯანდაცვის სისტემა ევროპის ქვეყნებში. ინტერნეტ ჟურნალი “ბურუსი”. 2009
 18. თენგიზ ვერულავა. რეფორმები პენიტენციალურ ჯანდაცვის სისტემაში. ინტერნეტ ჟურნალი “ბურუსი”. 2009
 19. Tengiz Verulava. Health Care System in the Islamic Republic of Iran. Insurance, Health Policy & Management. 2006

თარგმანები

 1. კშიშტოფ კიშლოვსკი „როგორ გადავიღეთ „დეკალოგი“, 1988. არილი (6). 2014: 58-64.
 2. ლუდვიგ ფონ მიზესი “ბარბაროსული გადმონაშთის დასაცავად”: რატომ გასვარეს კაპიტალიზმის მტრებმა ოქროს სტანდარტი. თავისუფლების ბიბლიოთეკა, 7, 2010.

სხვა გამოცემები

 1. ვერულავა, თენგიზ. გრანელი. მოთხრობები. თბილისი: საუნჯე, 2009. [სრული ტექსტი]
 2. ვერულავა, თენგიზ. პიკასო. თბილისი: საუნჯე, 2009.
 3. ვერულავა, თენგიზ. პიკასო. თბილისი: საარი, 2001.
 4. Verulava, Tengiz. Tbilisi: Metsniereba, 2001.
 5. ვერულავა, თენგიზ. გონების ოდისეა. თბილისი: საარი, 1999.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

სამაგისტრო კურსები:
 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა
 2. ჯანდაცვის ეკონომიკა
 3. სადაზღვევო საქმე
 4. ჯანდაცვის სოციოლოგია
 5. გლობალური ჯანდაცვა

საბაკალავრო კურსები:

 1. სადაზღვევო საქმის საფუძვლები.
 2. ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი
 3. ჯანდაცვის პოლიტიკის შესავალი
სადოქტორო კურსები:
 1. ჯანდაცვის პოლიტიკის და ეკონომიკის რეფორმები
სამაგისტრო კურსები:
 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა
 2. ჯანდაცვის ეკონომიკა
 3. სადაზღვევო საქმე
 4. ჯანდაცვის სოციოლოგია
 5. გლობალური ჯანდაცვა
 6. მართული ჯანდაცვა
 7. ჯანდაცვის მენეჯმენტი
 8. დაზღვევა და რისკის მართვა
 9. ანდერაითინგი
საბაკალავრო კურსები:
 1. სადაზღვევო საქმის საფუძვლები.
 2. ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი
 3. ჯანდაცვის პოლიტიკის შესავალი
 4. შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში
 5. ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები

ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის ღონისძიებები იხილეთ ბმულზე: http://iliauni.edu.ge/ge/siaxleebi-1108

I. სადაზღვევო საქმე
 
1. ვერულავათენგიზ (2012) დაზღვევის ისტორია
2. ვერულავათენგიზ (2012) რისკი და ზარალი
3. ვერულავათენგიზ (2011) დაზღვევის პრინციპები
4. ვერულავათენგიზ (2013) ანდერაიტინგი
5. ვერულავათენგიზ (2012) სადაზღვევო ტარიფი
6. ვერულავათენგიზ (2013) სადაზღვევო ხელშეკრულება.
8. ვერულავათენგიზ (2011) სადაზღვევო ანაზღაურება
9. ვერულავათენგიზ (2012) სადაზღვევო თაღლითობა
10. ვერულავათენგიზ (2012) სადაზღვევო რეზერვები
11. ვერულავათენგიზ (2012) გადაზღვევა
12. ვერულავათენგიზ (2013) სიცოცხლის დაზღვევა
13. ვერულავათენგიზ (2014) უბედური შემთხვევების დაზღვევა
14. ვერულავათენგიზ (2013) ქონების დაზღვევა

II ჯანდაცვის პოლიტიკა

 1. ვერულავათენგიზ(2014) ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები.
 2. ვერულავათენგიზ(2014) სასურველი ჯანდაცვის სისტემა.
 3. ვერულავათენგიზ(2012) ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი (ნაწილი I).
 4. ვერულავათენგიზ(2012) ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი (ნაწილი II).

III. ჯანდაცვის ეკონომიკა

 1. ვერულავა, თენგიზ(2012) სამედიცინო ბაზარი
 2. ვერულავათენგიზ(2012) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები.
 3. ვერულავათენგიზ(2012) ამბულატორიულპოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები
 4. ვერულავათენგიზ(2012) სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება. 

საჯარო ლექციები

 1. თენგიზ ვერულავა (2017). სამედიცინო ბაზარი: ინფორმაცია, სტიმულები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2. თენგიზ ვერულავა (2016). დამოუკიდებელი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 1991-2016: მიღწევები, პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 3. თენგიზ ვერულავა (2016). ადამიანური კაპიტალი – ეკონომიკური ზრდის საფუძველი. აუდიტორია 115. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 4. თენგიზ ვერულავა (2016). პიროვნული პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა. ლიბცენტრი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 5. თენგიზ ვერულავა (2015). ფრიდრიხ ჰაიეკი – თავისუფლების კონსტიტუცია (ნაწილი I). საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მამარდაშვილის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 6. თენგიზ ვერულავა (2015). ფრიდრიხ ჰაიეკი – თავისუფლების კონსტიტუცია (ნაწილი II). საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მამარდაშვილის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 7. თენგიზ ვერულავა (2015). ფრიდრიხ ჰაიეკი – თავისუფლების კონსტიტუცია (ნაწილი III). საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მამარდაშვილის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 8. თენგიზ ვერულავა (2014). ჯანდაცვის სისტემის ოქროს შუალედი. საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო პროექტი “ახალი განმანათლებლობა.” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 9. თენგიზ ვერულავა (2014). ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 10. თენგიზ ვერულავა (2012). ბისმარკის კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი (მრავალგადამხდელიანი VS ერთგადამხდელიანი. თავისუფლების კლუბი. თავისუფალი უნივერსიტეტი.
 11. თენგიზ ვერულავა (2012). სასურველი ჯანდაცვის პოლიტიკა. თავისუფლების კლუბი. თავისუფალი უნივერსიტეტი.
 12. თენგიზ ვერულავა (2012). ჯანდაცვის სისტემის მოდელები და საქართველო. ახალგაზრდა სოციალისტები.