საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია

1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 2009 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: «სახეობათა გავრცელების პროგნოზი ანუ ჰაბიტატთა მოდელირება კავკასიაში».

1991-2002 წლებში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბიოფიზიკის კათედრაზე მკვლევრად. 1994-2006 წლებში –  საქართველოს ბუნების შენარჩუნების ცენტრში «ბუდე»  ბიოლოგ-კონსერვაციონისტად და გის-ანალიტიკოსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 25-ზე მეტი სტატია საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში და რამდენიმე წიგნი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

მისი ძირითადი სამეცნიერო საქმიანობა შედგება შემდეგი ამოცანისგან:

 • სად, როგორ და რატომ ცხოვრობდა, ცხოვრობს ან იცხოვრებს საკვლევი ცოცხალი ორგანიზმი?

ამ ამოცანის ამოსახსნელად იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

 1. ლანდშაფტური გენეტიკა;
 2. ეკოლოგიური ნიშის დამოდელება და დარუკება;
 3. სატელიტური რადიოტელემეტრია (ცხოველების აღჭურვა რადიოგადამცემებით და მათი მოძრაობის შესწავლა);
 4. დისტანციური ზონდირება (სატელიტური გამოსახულებების ანალიზი);
 5. ფოტომახით ცხოველთა აღრიცხვა.

ამ მეთოდებით მიღებული შედეგების საბოლოო მიზანია:

 1. აიხსნას ევოლუციური პროცესები ცოცხალ სამყაროში (ადამიანის ჩათვლით);
 2. ხელი შეეწყოს ბუნების დაცვით საქმიანობასა და ბუნებრივი რესურსების გონივრულ მართვას (ე.ი. ბუნების კონსერვაციას).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

პუბლიკაციები და ინდექსები:

Scopus-ის მიხედვით:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14013784600

Google Scholar-ის მიხედვით:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Tmz0_1cAAAAJ

Research Gate-ის მიხედვით:

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Gavashelishvili/contributions

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. სივრცული ანალიზი ეკოლოგიაში (სამაგისტრო კურსი)
 2. სტატისტიკა ბიოლოგებისათვის R-პროგრამით (სამაგისტრო კურსი)
 3. მრავალცვლადიანი სტატისტიკა ეკოლოგიაში R-პროგრამით (სადოქტორო კურსი)
 4. კლიმატის გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე (საბაკალავრო კურსი)