საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტი, სპეციალობა გეოლოგია, გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებთა ინსტიტიუტის გეოლოგიის განყოფილების გამგე

ა.ოქროსცვარიძემ (02/16/56) 1978 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოლოგიის ფაკულტეტი. 1978-1980 წლებში მუშაობდა კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში ინჟინერ-გეოლოგად. 1980 წლიდან მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიურ ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. 1987 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1995 წელს – სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება. 1996-2001 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ხოლო 2002-2006 წლებში – ამავე ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში. 2006-2010 წლებში იყო სამთო კორპორაცია „ოქროს საწმისის“ მთავარი გეოლოგია. 1995-2006 წლების განმავლობაში კითხულობდა ლექციების კურსს პეტროლოგიაში, გეოქიმიასა და იზოტოპურ გეოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტებში. 2010-2014 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მკვლევარი, ხოლო 2015 წლიდან – გეოლოგიური განყოფილების გამგე. 2014 წელს აირჩიეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორად. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა 3 საკანდიდატო და 1 სადოქტორო დისერტაცია.

ა.ოქროსცვარიძე აქტიურად მონაწილეობს სახვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტსა და ღონისძიებაში. ამჟამად კოორდინატორია საქართველოდან INESCO-ს IGCP N610 პროექტისა: კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვამდე: გარემოს ცვლილება და ადამიანის რეაქციები მეოთხეულში, 2013-2018 წწ). მას გამოქვეყნებული აქვს 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, აქედან – 77 რეფერირებულ სამეცნიერო ჟურნალში და 5 წიგნად. 2007 წელს მას მონოგრაფიისთვის „კავკასიონის ჰერცინული გრანიტოიდული მაგმატიზმი“ მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელის სახელობის პრემია. იგი არის ჰოკრილას ოქრო-ანთიმონიუმის გამადნების პირველაღმომჩენი (სერციფიკატი #02- 12/04/97).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მანტიურ-ქერქულ ურთიერთქმედება, გრანიტოიდულ მაგმატიზმი და კონტინენტური ქერქის ევოლუცია;
 • ოროგენული სისტემების მაგმატიზმი და მასთან დაკავშირებული მადნიანი მინერალიზაციის პროცესები;
 • მანტიური პლიუმები და მათი როლი დედამიწის ქერქის ევოლუციის პროცესში;
 • კოლიზიური სუბაერალური ვულკანიზმი;
 • გეოლოგიური გარემოს  ეკოლოგიური საშიშროებები და ბუნებრივი ძეგლების დაცვა.

 

 • Okrostsavridze A., Chung S.-L., Lin Y.-C, Skhirtladze I. Geology and Zircon U-Pb Geochronology of the Mtkvari Pyroclastic Flow: Evaluation of Destructive Processes affecting Vardzia rock-cut City, Georgia. Journal “Quaternary International” (in print).
 • Okrostsvaridze , 2017. The Argonauts: A modern Investigation of the Mythical “Gold Sands”. “LAMBERT Academic Publishing”, Saarbrucken, Germany 2017, 92 p.
 • Okrostsvaridze A., Gogoladze S., 2017. Thorium Resources and their Energy Potential in Georgia Republic, the Caucasus. In the book: Elsevier, Energy Prosedia, 125 (2017), pp. 291-299.
 • Okrostsvaridze A., Gagnidze N., Skhirtladze I., 2017. Late Miocene Volcanic Ash Layers of the Intermountain Depression of the Eastern Caucasus: the Products of the Megacaldera Explosion?
 • In “ Proceeding of UNESCO IUGC pr. #610 conference”. Palermo, Italy, 148-152.
 • Okrostsavridze A., Popkhadze N., Kirkitadze G., 2016. Megavolcano in the Late Cenozoic Samtckhe-Javakheti Volcanic Province? Lesser Caucasus, Georgia-Turkish Border . In 6th Workshop on collapse caldera, Hokaido, Japan, p. 42-43.
 • Okrostsavridze A., Gagnidze N., Boicenko G., 2016. Geology and Mineral Occurrences of the Estern Greater Caucasus, Georgia Segment. Journal of International Geoscience (IUGS) “Episodes”, 2016, Vol., 39, N3, pp.37-47.
 • Okrostsvaridze A., 2017. Gold Extraction from Sakdrisi Deposit, Georgia: at turn of the 4th and the 3rd Millennia BC? Discussion Based on Geological and Mining Arguments. Journal of Earth Sciences 2016, N2,  105-120.
 • Okrostsvaridze A.,. Gagnidze N., Aqimidze K., 2016. Modern field investigation of the mytical “gold sands” of the ancient Colchis Kingdom  and “Golden Fliece” phenomena. Journal of “Quaternary International”, 27-35.
 • Okrostsvaridze A., Chung S. L., Tormey D., 2016. Gondvana-Derived Micro-Plates in the Construction of the Caucasus Collisional Orogen . Society Economic Geologists (SEG2016) Conference, Turkey, Izmir,  Abstract – 0342.
 • Chiu H.-Y., Chung S.-L., Shengelia D., Okrostsvaridze A., Javakhishvili Z., Lee H.-Y., Wang K.-L., 2016. Discovery of ANS-derived Ribbon Continent in Georgian Caucasus: Zircon Hf isotopic constraints and implication for the Cimmerian Orogeny. Abs. in Goldschmidt 2016 International Conference, Yokohama, Japan.
 • Gamkrelidze I., Okrostsvaridze A., Tormay D., 2016. Evolution of the Caucasus pre-Alpine Continental Crust. in Goldschmidt 2016 International Conference, Yokohama, Japan.
 • Lee H.-Y., Chung S.-L., Go Y.-H., Okrostsvaridze A., Javakhishvili Z., 2016.
 • Okrostsvaridze, A., Popkhadze, N., Bluashvili, D., Chang, Y. H., Skhirtladze I., 2016. Late Cenozoic Samtskhe-Javakheti Volcanic Highland, Lesser Caucasus – as a Result of Mantle Plumes Activity. IGCP pr. 610 pr. In proc. fourth plenary conference, Tbilisi, Georgia, 127-131.
 • Okrostsavridze A., Popkhadze Kirkitadze G., 2016. Megavolcano in the Late Cenozoic Samtckhe-Javakheti Volcanic Province? Lesser Caucasus, Georgia-Turkish Border . In proc. 6th Workshop on collapse caldera, Hokaido, Japan, p. 42-43.
 • Okrostsvaridze A., Gagnidze N., Boichenko G., 2016. Geology and Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus, Georgia Segment. Journal of International Geoscience (IUGS) “Episodes”, Vol., 39, #3, pp.37-47.
 • ა. ოქროსცვარიძე, 2015. საყდრისის მაღაროდან ოქროს მოპოვების 5000 -წლიანი ისტორია? მულტიდისციპლინარულ კვლევაზე დაფუძნებული დისკუსია. ჟურნალი „კადმოსი, ტომი 7, გვ. 275-296.
 • Okrostsvaridze A., Gagnidze N., Akimidze K., 2015. Ore Occurrences in the Georgian Segment of the Eastern Greater Caucasus: New Research Results. Bull. Georg. Nat. Sci., vol. 9. No. 1, pp. 102-111.
 • Wang S. J., Lee Y. H., Okrostsvaridze A., 2014. Cenozoic Mountain Building Process in the Greater Caucasus, from Subduction to Collision. American Geophysical Union, Fall Meeting, USA, San-Francisco, abstract #T21A-4565.
 • Chug S.-L., Chiu H.-Y., Okrostsvaridze A., Wu F.-Y., . Zarrinkoub, H., Bingol A.F., 2014.  Phanerozoic Continental Growth in Asia  and The “ Cimmerian orogeny” in Tethis: A “CIA” ( Caucasus/Iran/Anatolia).  In proceeding International conference, Gungzhou, China, pp. 59-60.
 • Okrostsvaridze A., Gagnidze N., Akimideze K., A modern field investigation of the mythical “gold sands” of the ancient Colchis Kingdom and “Golden Fleece” phenomena. Journal of “Quaternary International”, No. 12. pp. 27-35.
 • Okrostsvaridze A., Torium – Future Energy of Modern  Civilization? and its Ore Occurrences in Georgia Republic. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 8., No 3, 48-55.
 • ოქროსცვარიძე ა., 2014. საქართველოს სამთო–მოპოვებითი მრეწველობის განვითარების ზოგადი დინამიკა და თანამედროვე მდგომარეობა. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის (CENN) პროექტის ანგარიში. თბილისი, 65 გვ.
 • Okrostsvaridze A., Gagnidze N., Bluashvili D., 2014. Field investigation of  the mythical “Gold Sands” of the ancient Colchis Kingdom and modern discussion on Argonauts mission, 2014.  Journal of  International Geoscience (IUGS)  “Episodes”, Vol. 37, no. 2. pp. 10-17.
 • Okrostsvaridze A., Tormy D., 2013. Phanerozoic Continental Crust Evolution of the Inner Caucasian Microplate: The Dzirula Uplift. Journal of International Geoscience (IUGS) “Episodes”, March, 2013, Vol. 36, No.1, pp. 31-39.
 • Okrostsavridze A., 2013. New Methods of the Earth Natural Resources Studies at the Ilia State University, Georgia Republic. US-China Education Review B, March , Vol. 3, No. 3, 24-32.
 • Okrostsvaridze A., Akimidze K, Bluashvili D., 2011. The First Data on Industrial Concentration of Thorium and Bismuth in Hydrothermally Altered Lover-Jurassic Clay-Shale of the Stori Canyon, Greater Caucasus. Bull. Georg. Nat. Acad. Sci., vol. 5, no. 2, pp. 76-82.
 • ოქროსცვარიძე ა., 2011. მანტიური პლიუმების კონცეფცია: ახალი გეოლოგიური პარადიგმა? თბილისი, 41 გვ. (რედაქტორი ე.გამყრელიძე), 2011.
 • Pasquare F, Tormay D.,.Vezzoli M. Okrostsvaridze A., Tutberidze B., Mitigation the Consequences of Extreme events on strategic Fasilites: Evaluation of volcanic and seismic risk affecting the Caspian oil and gas Pipelines in the Republic of Georgia. Journal of Environmental Management. 1-9, pp. 37- 46.
 • Okrostsvaridze A. V., Tormey D. R., 2011. Evolution of the Variscan Orogenic Plutonic Magmatizm: The Greater Caucasus. Journal of Nepal Geological Society, Special Issue, Vol. 403, pp. 45-52.
 • Okrostsvaridze A., Tormay D., 2010. Ascent Distance of Anatectic Granitoid Melts in Collisional Orogen, 2010. Extending Abstract of ILP’ 2nd Potsdam Conference “ Solid Earth-Basic Science for the Human Habitat” Potsdam, Germany, 73-77.
 • Pasquare F, Tormay D., Okrostsvaridze A., Tutberidze B., 2010. Determination of Risk Response Measures for Strategic Facilities: Caspian Oil and gas Pipelines in the Republic of Georgia”. In proceedings of ILP’ 2nd Potsdam Conference “ Solid Earth-Basic Science for the Human Habitat” Potsdam, Germany, 45-47.
 • Okrostsvaridze A. V., Tormey D. R., 2010. Proterozic to Phanerozoic Evolution of the Continental Crust: The Inner Caucasian Microplate. “Intelect”, Tbilisi, 60 p.
 • Okrostsvaridze A., Bluashvili D., 2009. The Sakeni Ore Field – Geological Evidence and Perspectives (Greater Caucasus). Bull. of Georg. Acad. Sci. Vol. 3. No.1, pp. 84-87.
 • Окросцваридзе A., 2007. Герцинский гранитоидный магматизм Большого Кавказа. Intellect, Тбилиси, 2007. 223 с.
 • Okrostsvaridze A., Shubitidze L., Chagelishvili L., 2006. The First Data on Ultrabase Intrusive on the Budja Canyon (Dzirula Massif). Bull. of the Georgian Acad. Sci. 2006. Vol. 173. #3, pp. 533-536.
 • Окросцваридзе , Кларк Д.Б., 2004. Новые данные Sm-Nd, Rb-Sr и Ar-Ar изотопного исследования магматических пород Дзирульского выступа Закавказского срединного массива. ДАН России, т. 398, №1, pp. 34-40.
 • Okrostsvaridze A., Clarke B., 2003. The First Data on the Investigation of Sm-Nd, Rb-Sr and Ar-Ar isotopic Systems of the Dzirula Salient Quartz-Diorites of the Black Sea Trans-Caucasian Terrain. Bull. of the Georgian Academy of Sciences, 168, No. 2, pp 281-285.
 • Okrostsvaridze A., Bluashvili D., 2000. Hokrila-Achapara Gold-bearing zone in the crystalline basement of the Greater Caucasus (Svaneti Region, Georgia). In proceeding of IGCP Project #337: Correlation, Anatomy and Magmatic Hydrothermal Evolution of Ore-Bearing Felsic Igneous System in Eurasia, Finland, Helsinki, pp.50-55.
 • Окросцваридзе A., Петрология герцинских гранитоидных серии Большого Кавказа- Автореферат докторской диссертации, Тбилиси, 1995, 51 с.
 • Shengelia D., Korokovski S.,P., Somin M. L. Chichinadze G., Okrostsvaridze A., Kakhadze R., 1995. Metamorphic facies of the Greater Caucasus (Explanatory memorandum of the Map of Metamorphic Facies of the Greater Caucasus. Scale- 1:200 000)- Moscow, 1995, 76 p.
 • ოქროსცვარიძე ა., 1992. პირველი მონაცემები ოქროს მაღალი შემცველობის შესახებ მდინარეების საკენის აჩაპარას და ჰოკრილას სათავეებში (აფხაზეთი-ზემო სვანეთი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. ტ. 145, N1, გვ. 120-124.
 • Шенгелиа Д.М., Короковский С., П., Сомин М. Л. Чичинадзе Г., Окростсваридзе А., Кахадзе Р., Фофорадзе Н., 1991. Петрология метаморфических комплексов Большого Кавказа . М., “Наука”, 1991, 347 стр.
 • Окросцваридзе A., Плагиограниты толеитового ряда на Главном хребте Большого Кавказа- Доклады АН СССР, 1990, т. 314, №1, стр.233-236.
 • Окросцваридзе A., 1987. Петрология палеозойских гранитоидов и мигматитов Абхазии- Автореферат канд. диссертации, Тбилиси, 1987, 26 с.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • დედამიწა და თანამედროვე ცივილიზაციის სასიცოცხლო რესურსები – შესავალი კურსი;
 • დედამიწის ქერქის ამგები მაგმური ქანები – ბაკალავრიატი;
 • დედამიწის ამგები დანალექი და მეტამორფული ქანები – ბაკალავრიატი;
 • კავკასიის გეოლოგია – მაგისტრატურა;
 • მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია – მაგისტრატურა;
 • გეოქიმია და იზოტოპური გეოლოგიის საფუძვლები – მაგისტრატურა;
 • მანტიური პლიუმების კონცეფცია – დოქტორანტურა;
 • ოროგენეზი და კონტინენტური ქერქის ევოლუცია – დოქტორანტურა.
 1. პეტროლოგია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 1995-2002 წლები;
 2. გეოქიმია – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2003- 2008 წლები.

2008-2010 წლებში იგი იყო კოორდინატორი საქართველოდან NATO-ს პროექტისა „გეოლოგიური უსაფრთხოება და დაცვითი ღონისძიებანი კასპიის ნავთობისა და გაზის მილსადენებზე საქართველოს მონკვეთზე“. 2013 და 2016 წლებში მისი ხელმძღვანელობით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩრთულობით წარმატებით ჩატარდა INESCO-ს საერთაშორისო გეოლოგიური პროექტები (IGCP) N610: კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვამდე: გარემოს ცვლილებაები და ადამიანის რეაქციები მეოთხეულში“ პლენარული სესიები და საველე კვლევები.

ა.ოქროსცვარიძე რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრია:  ევროგრანიტის, ევროპის გეოქიმიკოსთა კავშირის, ევროპის გეომეცნიერთა კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების გეოფიზიკოსთა კავშირის.