საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, იხთიოლოგიის მიმართულებით

ბელა ჯაფოშვილმა 2005 წელს ზოოლოგიის კვლევით ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ზოოლოგიაში თემაზე – ევროპული ჭაფალას (Coregonus albula Linnaeus) ბიო-ეკოლოგიური დახასიათება ფარავნის ტბის პირობებში. 2007, 2010, 2014 წლებში ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ტურკუს უნივერსიტეტში და ჰელსინკის უნივერსიტეტის ტვარმინეს ზოოლოგიურ სადგურზე (ფინეთი), ხოლო 2011 წელს – სულეიმან დემირელის უნივერსიტეტში (თურქეთი, ისპარტა) და კონსტანცას უნივერსიტეტის ლიმნოლოგიის ინსტიტუტში (გერმანია). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. 2013 წლამდე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის პოზიციას. 2006 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს ზოოლოგიის ინსტიტუტის ჰიდრობიოლოგიისა და იხთიოლოგიის განყოფილებას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • წყლის ეკოსისტემები
 • თევზები და მაკროუხერხემლოები
 • მძიმე მეტალების გავლენა სხვადასხვა ჰიდირობიონტზე
 • ინვაზიური სახეობების ეკოლოგია და გენეტიკა
 •  თევზების ქცევა, სქესობრივი გადარჩევა და ევოლუცია
 • თევზების ემბრიოლოგია და გამეტოგენეზი

რჩეულიპუბლიკაციები

 • Japoshvili B., Mumladze L., Kucuk F. 2013. Invasive Carassiuscarp in Georgia: Current state ofknowledgeand future perspectives, Current Zoology 59 (6): 1–8.
 • JaposhviliB., Lehtonen T.K., Wong B.B.M., Lindström K. 2012. Repeatability of nest size choice and nest building in sand gobies. Animal Behaviour 84 (2012) 913-917.
 • Japoshvili B. 2012. Longterm assessment of Vendace (Coregonus albula L.) stock in the lake Paravani, Advances in Limnology 63, E.Schweizerbart’sche Science Publishers, Stutthart, Germany. 363-369.
 • Shonia L., Japoshvili B., Kokosadze T. 2011. The invasive species Pseudorazbora parva (Teleostei, Cyprinidae) in the ecosystem of Lake Bazaleti. Zoologicheskii zhurnal. V. 90. N10, 1277-1280.
 •  Ninua N., Japoshvili B. 2008. Check list of fishes of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology. XXIII, Tbilisi, p. 163 -176.

 წიგნები

 •  ნინუა ნ., ჯაფოშვილი ბ., ბოჭორიშვილი ვ. 2013. საქართველოს თევზები. ორენოვანი მონოგრაფია. გამომცემლობა „წიგნი-ერი“.

 სტატიებიჟურნალებში

 • Japoshvili B. 2009. Monitoring on ichthyofauna in Paravani Lake, UNESCO, Paris-Stipa. p.42-43.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი
ჰიდრობიოლოგია (შემოდგომის სემესტრი)
შესავალი ჰიდრობიოლოგიაში (გაზაფხულის სემესტრი )
პრაქტიკული კურსი საველე ჰიდრობიოლოგია და ეკოლოგიური
ქიმია (გაზაფხულის სემესტრი )

სამაგისტრო კურსი
იხთიოლოგია და ჰიდრობიოლოგიური მეთოდები (შემოდგომის სემესტრი )
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ბიოინდიკატორების მეშვეობით (გაზაფხულის სემესტრი )

საბაკალვრო კურსი
განვითარების ბიოლოგია (2011-2012 გაზაფხულის სემესტრი )

სამაგისტრო კურსი
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ბიოინდიკატორების მეშვეობით (2012-2014 გაზაფხულის სემესტრი)
იხთიოლოგია და ჰიდრობიოლოგიური მეთოდები (2009-2013 წლების გაზაფხულის სემესტრი )
კონსერვაციული ბიოლოგია (2010-2012 წლების შემოდგომის სემესტრი)
ლიმნოლოგია და მგრადი მეთევზეობა (2008-2009 გაზაფხულის სემესტრი)

2002 წელს, ივლის-სექტმებერში, სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებით მუშაობდა ევროპული ჭაფალას კოლექციებზე, ქ. ლონდონში, ბრიტანეთის ბუნების ისტორიის დარვინის ცენტრში.
სხვადასხვა წელს იყო სოროსის, იუნესკო/კეიზო ობუჩის, გერმანიის გაცვლითი პროგრამის (DAAD), თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევების საბჭოს, კოიმბრა ჯგუფის სტიპედიანტი.
2005-2006. ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამა.