საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი იხთიოლოგიის მიმართულებით, ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ზოოლოგიის ინსტიტუტის ჰიდრობიოლოგიისა და იხთიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

ბელა ჯაფოშვილმა 2005 წელს ზოოლოგიის კვლევით ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ზოოლოგიაში თემაზე – ევროპული ჭაფალას (Coregonus albula Linnaeus) ბიო-ეკოლოგიური დახასიათება ფარავნის ტბის პირობებში. 2007, 2010, 2014 წლებში ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ტურკუს უნივერსიტეტში და ჰელსინკის უნივერსიტეტის ტვარმინეს ზოოლოგიურ სადგურზე (ფინეთი), ხოლო 2011 წელს – სულეიმან დემირელის უნივერსიტეტში (თურქეთი, ისპარტა) და კონსტანცას უნივერსიტეტის ლიმნოლოგიის ინსტიტუტში (გერმანია). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. 2013 წლამდე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის პოზიციას. 2006 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს ზოოლოგიის ინსტიტუტის ჰიდრობიოლოგიისა და იხთიოლოგიის განყოფილებას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • წყლის ეკოსისტემები
 • თევზები და მაკროუხერხემლოები
 • მძიმე მეტალების გავლენა სხვადასხვა ჰიდირობიონტზე
 • ინვაზიური სახეობების ეკოლოგია და გენეტიკა
 •  თევზების ქცევა, სქესობრივი გადარჩევა და ევოლუცია
 • თევზების ემბრიოლოგია და გამეტოგენეზი

რჩეულიპუბლიკაციები

 • Japoshvili B., Mumladze L., Kucuk F. 2013. Invasive Carassiuscarp in Georgia: Current state ofknowledgeand future perspectives, Current Zoology 59 (6): 1–8.
 • JaposhviliB., Lehtonen T.K., Wong B.B.M., Lindström K. 2012. Repeatability of nest size choice and nest building in sand gobies. Animal Behaviour 84 (2012) 913-917.
 • Japoshvili B. 2012. Longterm assessment of Vendace (Coregonus albula L.) stock in the lake Paravani, Advances in Limnology 63, E.Schweizerbart’sche Science Publishers, Stutthart, Germany. 363-369.
 • Shonia L., Japoshvili B., Kokosadze T. 2011. The invasive species Pseudorazbora parva (Teleostei, Cyprinidae) in the ecosystem of Lake Bazaleti. Zoologicheskii zhurnal. V. 90. N10, 1277-1280.
 •  Ninua N., Japoshvili B. 2008. Check list of fishes of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology. XXIII, Tbilisi, p. 163 -176.

 წიგნები

 •  ნინუა ნ., ჯაფოშვილი ბ., ბოჭორიშვილი ვ. 2013. საქართველოს თევზები. ორენოვანი მონოგრაფია. გამომცემლობა „წიგნი-ერი“.

 სტატიებიჟურნალებში

 • Japoshvili B. 2009. Monitoring on ichthyofauna in Paravani Lake, UNESCO, Paris-Stipa. p.42-43.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი
ჰიდრობიოლოგია (შემოდგომის სემესტრი)
შესავალი ჰიდრობიოლოგიაში (გაზაფხულის სემესტრი )
პრაქტიკული კურსი საველე ჰიდრობიოლოგია და ეკოლოგიური
ქიმია (გაზაფხულის სემესტრი )

სამაგისტრო კურსი
იხთიოლოგია და ჰიდრობიოლოგიური მეთოდები (შემოდგომის სემესტრი )
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ბიოინდიკატორების მეშვეობით (გაზაფხულის სემესტრი )

საბაკალვრო კურსი
განვითარების ბიოლოგია (2011-2012 გაზაფხულის სემესტრი )

სამაგისტრო კურსი
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ბიოინდიკატორების მეშვეობით (2012-2014 გაზაფხულის სემესტრი)
იხთიოლოგია და ჰიდრობიოლოგიური მეთოდები (2009-2013 წლების გაზაფხულის სემესტრი )
კონსერვაციული ბიოლოგია (2010-2012 წლების შემოდგომის სემესტრი)
ლიმნოლოგია და მგრადი მეთევზეობა (2008-2009 გაზაფხულის სემესტრი)

2002 წელს, ივლის-სექტმებერში, სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებით მუშაობდა ევროპული ჭაფალას კოლექციებზე, ქ. ლონდონში, ბრიტანეთის ბუნების ისტორიის დარვინის ცენტრში.
სხვადასხვა წელს იყო სოროსის, იუნესკო/კეიზო ობუჩის, გერმანიის გაცვლითი პროგრამის (DAAD), თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევების საბჭოს, კოიმბრა ჯგუფის სტიპედიანტი.
2005-2006. ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამა.