საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ასტრონომიის მიმართულებით

დარეჯან ჯაფარიძემ 1982 წელს წარჩინებით დაამთავრა ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მას მერე დღემდე მუშაობს ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „მზის დიფერენციალური ბრუნვის გამოკვლევა წყალბადის ბოჭკოების სიჩქარეთა ანალიზის საფუძველზე“ და მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 2010-2014 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2015 წლიდან კი ასოცირებული პროფესორია. გამოქვეყნებული აქვს ორმოცდათზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციებსა და მზის სრული დაბნელების დასაკვირვებელ ექსპედიციებში, ასევე – საერთაშორისო გრანტებითა და ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მზის დიფერენციალური ბრუნვა;
 • მზის ბოჭკოები;
 • მზის კორონული ხვრელები;
 • მზის მაგნიტური ველი;
 • მზის აქტივობა;
 • მზე-დედამიწის კავშირები.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Bagashvili S. R., Shergelashvili B.M., Japaridze D.R., Chargeishvili B.B., Kosovichev A.G., Kukhianidze V., Ramishvili G., Zaqarashvili T.V., Poedts S., Khodachenko M.L., De Causmaecker P., “Statistical properties of coronal hole rotation rates: are they linked to the solar interior?” A&A, Volume 603, id.A134, 8 pp. 2017.
 • Gigolashvili, D. R. Japaridze and T. G. Mdzinarishvili, Investigation of N–S asymmetry of solar differential rotation by various patterns for solar cycles 20 and 21, Adv. Space Res. 52, 2122, 2013.
 • Japaridze, D. R.; Gigolashvili, M. S.; Kukhianidze, V. J., Investigation of the Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements for 1966 – 1986, Solar Physics, 255, 203-210, 2009.
 • Gigolashvili, M. S., Japaridze, D. R., Mdzinarishvili, T. G., Chargeishvili, B. B., Kukhianidze, V. J. Investigation of the N–S asymmetry of the differential rotation of Hα filaments and large-scale magnetic elements, Advances in Space Research, v. 40, Issue 7, 976-980, 2007.
 • Gigolashvili M.Sh., Japaridze D. R., Mdzinarishvili T. G., Chargeishvili B. B. N–S Asymmetry in the Solar Differential Rotation During 1957–1993, Solar Physics, Volume 227, No. 1, 27-38, 2005.
 • Gigolashvili M, Japaridze D., Kukhianidze V. Variations of the solar differential rotation associated with polarity reversal, Solar Physics, 231, 23-28, 2005.M.Sh. Gigolashvili, D.R. Japaridze, A.D. Pataraya, T.V. Zaqarashvili. Propagation of a Quasi Bi-Annual Impulse Close to the Moment of the Solar Magnetic Field Polarity Changing. – Solar Physics 156, 221-228, 1995.
 • R. Japaridze, M.Sh. Gigolashvili. Investigation of the Solar Differential Rotation by Hydrogen Filaments in 1976-1986. – Solar Physics 141, 267-274, 1992.

სტატიები ჟურნალებში

 • Bagashvili S. R., Shergelashvili B.M., Japaridze D.R., Chargeishvili B.B., Kosovichev A.G., Kukhianidze V., Ramishvili G., Zaqarashvili T.V., Poedts S., Khodachenko M.L., De Causmaecker P., “Statistical properties of coronal hole rotation rates: are they linked to the solar interior?” A&A, Volume 603, id.A134, 8 pp. 2017.
 • Ograpishbili, D.Maghradze, SH.Makandarishvili, D.Japaridze, “Monitoring of Solar Activity in Radio Frequency Range.” Astronomy &Astrophysics (Caucasus), v.2, p.59-73, 2016.
 • Makandarashvili, Sh., Oghrapishvili, N., Japaridze, D., Maghradze, D., Relationship of Solar Radio Emission at λ=1.43m and Optical Processes in the Sun, Astrophysics, Volume 59, Issue 3, pp.383-388, 2016.
 • Japaridze, D. R., Chargeishvili, B. B., Study of Variations in Solar Differential Rotation Based on Compact Magnetic Features and Hydrogen Hα Filaments, Astrophysics, Volume 59, Issue 3, pp.389-397, 2016.
 • B.Chargeishvili, D.R.Japaridze, Axisymmetricandnon-axisymmetric modulated MHD waves in magnetic flux tubes, New Astronomy, 43, 37–41, 2016.
 • R. Japaridze, S. R. Bagashvili, B. M. Shergelashvili, B. B. Chargeishvili, Investigatio of Solar Rotation Using Coronal Holes, Astrophysics, Vol. 58, No. 4, 575-579, 2015.
 • Chargeishvili B., Gigolashvili M. Sh., Japaridze D., Kapanadze, N., On linear Modulated Waves in Spicules and Peripheral Regions of Supergranules, Astrophysics, Volume 57, Issue 4, 570-582, 2014.
 • Gigolashvili M. Sh., Ograpishvili N., Japaridze D., Makandarashvili Sh., Chargeishvili B., Maghradze, D., Chromospheric Flares and 210 MHz Radio Emission, Astrophysics, Volume 57, Issue 2, 408-423, 2014.
 • Gigolashvili M. Sh., Japaridze D. R., Chargeishvili B. B., Solar Differential Rotation at the Moment of Polarity Reversal of the Solar Magnetic Field, Astrophysics, Volume 57, Issue 2, 296-303, 2014.
 • S. Gigolashvili, D. R. Japaridze and T. G. Mdzinarishvili, Investigation of N–S asymmetry of solar differential rotation by various patterns for solar cycles 20 and 21, Adv. Space Res. 52, 2122, 2013.
 • Gigolashvili, M. S.; Japaridze, D. R.; Kukhianidze, V. J., Investigation of the Differential Rotation by Hα Filaments and Long-Lived Magnetic Features for Solar Activity Cycles 20 and 21, Solar Physics, 282, 51-65, 2013.
 • Alania M., SalukvadzeT., Khelaia E., Kapanadze N., Japaridze D., Features of Long-Term Changes of the Air Temperature in Tbilisi, Georgia, Transaction Iv. Javakhishvili State University, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, International scientific conference “Environment and Global Worming”, vol., 3 (82), 140-146, 2011.
 • Gigolashvili, D. Japaridze, T. Mdzinarishvili, Statistical Study of the North-Southern Asymmetry of the Differential Rotation Based on various Solar Structures During 1966-1985, Astrophysics, 54, 4, 593-602, 2011.
 • Japaridze, D. R.; Gigolashvili, M. S.; Kukhianidze, V. J., Investigation of the Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements for 1966 – 1986, Solar Physics, 255, 203-210, 2009.
 • Japaridze, Darejan; Gigolashvili, Marina; Kukhianidze, Vasili, Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements and Polarity Reversal of the Sun, IAUS, 257-173, 2009.
 • Киладзе Р. И., Джапаридзе Д. Р., Капанадзе Н. И., Салуквадзе Т. Г., Хелая Е. И.,Салуквадзе М. Т., Эмпирическая связь между радиолокационной отражаемостью (Z) и интенсивностью атмосферных осадков (I) мултиячейковых конвективных облаков, Труды Института Геофизики им. М. Нодиа, т. LXI, 187-190,
 • Салуквадзе Т. Г., Хелая Е. И.,Салуквадзе М. Т., Киладзе Р. И., Джапаридзе Д. Р., Капанадзе Н. И., Исследование Z-I эмпирического соотношения для суперячейковых конвективных облаков теплого сезона года кахетинского региона Грузии, Труды Института Геофизики им. М. Нодиа, т. LXI, 192-194,
 • Gigolashvili, M. S., Japaridze, D. R., Mdzinarishvili, T. G., Chargeishvili, B. B., Kukhianidze, V. J. Investigation of the N–S asymmetry of the differential rotation of Hα filaments and large-scale magnetic elements, Advances in Space Research, v. 40, Issue 7, 976-980, 2007.
 • Japaridze, D. R., Gigolashvili, M. S., Kukhianidze, V. J. Investigation of the differential rotation of the large-scale magnetic elements for the solar activity cycles 20 and 21, Advances in Space Research, v. 40, Issue 7, 1912-1918, 2007.
 • Japaridze, M. Gigolashvili, V. Kukhianidze, Investigation of Solar Differential Rotation by Means of Long-Lived Features of Solar Magnetic Fields International Journal of Research and Applications “Sun and Geosphere”, v. 1, Number 1, 31-34, 2006.
 • Gigolashvili, M., Japaridze, D., Kukhianidze, V. Differential Rotation of Long-Lived Features’ of Solar Magnetic Fields by Means of Solar Synoptic Charts, Transactions of the International Academy of Science H&E, ”Science without Borders”, V. 2, 136-144, 2005/2006.
 • Gigolashvili M, Japaridze D., Kukhianidze V. Variations of the solar differential rotation associated with polarity reversal, Solar Physics, 231, 23-28, 2005.
 • Gigolashvili M.Sh., Japaridze D. R., Mdzinarishvili T. G., Chargeishvili B. B. N–S Asymmetry in the Solar Differential Rotation During 1957–1993, Solar Physics, Volume 227, No. 1, 27-38, 2005.
 • Гиголашвили М.Ш., Мдзинаришвили Т.Г., Джапаридзе Д.Р., Чаргейшвили Б.Б. Асимметрия N-S дифференциального вращения Солнца и 22-летний магнитный цикл, Бюлл. Абастуманской астрофизической обсерватории No. 77, 159-176, 2004.
 • Гиголашвили М.Ш., Мдзинаришвили Т.Г., Джапаридзе Д.Р. N – S асимметрия дифференциального вращения Солнца, обнаруженная на основе данных наблюдений водородных волокон за период 1957-1993 гг. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 76, 181-192, 2003.
 • Gigolashvili M.Sh., MdzinariSvili T. G., Japaridze D. R., Chargeishvili B. B. N – S asymetry in the differential rotation of the sun and its variation with the solar cycles, New Astronomy, 8, 529 – 536, 2003.
 • Khetsuriani, M. Gigolashvili, E. Khutsishvili, L. Gheonjan, D. Japaridze, Corr. Member of the Academy R. Kiladze, G. Salukvadze, Z. Kapanadze, A. Ökten, T. Özişik, H. Gűlsecen, N. Al, S. Gűlsecen. Corona Observation in Elasig during the Total Solar Eclipse of August 11, 1999. – Bull. Of the Georgian Academy of Sciences, V. 163, No. 1, 62-64, 2001.
 • Okten A., Ozkan T., Ak T., Dermendjiev V.N., Gulsecen H., Al N., Saygas T., Culsecen S., Esenoglu H., Kulzik A., Kara M., Kulijanishvili V.I., Gigolashvili M.Sh., Ambartsumian An. A., Khetsuriani Ts.S., Borchkhadze T.M., Khutsishvili E.V., Goderidze E.K., Kiladze R.I., Japiashvili V.P., Salukvadze G.N., Geonjian L.A., Javakhishvili G.O., Mayer A.K., Japaridze D.R., Kapanadze Z.G. “1999 Eclipse Observations of Istanbul University Observatory”, Proc. International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 September 2000, Varna, Bulgaria, 2000.
 • Sh. Gigolashvili, Ts.S. Khetsuriani, E.V. Khutsishvili, R.I. Kiladze, G.N. Salukvadze, L.A. Gheonjan, A.K. Mayer, D.R. Japaridze, Z. Kapanadze, A. Ökten, T. Özişik, H. Gűlsecen, N. Al, S. Gűlsecen, A. Kilcik, B. Özgűr, and F. Bostanci. Objectives of the Georgian-Turkish Joint Group at Solar Eclipse in Elazig. Astnomical Society of the Pacific Conference Series. V. 205. The Last Solar Eclipse of the Millennium in Turkey. Proc. Of a symposium held in Istanbul, Turkey 13-15 August 1999 (Eds. W.C. Livingston, A. Özgűc), 190-195, 1999.
 • Gigolashvili M., Japaridze D., Gogoladze N. – Rezults of the Spectral Analysis of the Data of Hydrogen Filament Differential Rotation – Bull. Georgian Acad. Sci., 159, No. 2, 251-253, 1999.
 • Sh. Gigolashvili, D.R. Japaridze, A.D. Pataraya, T.V. Zaqarashvili. An Excitation of a Quasi Bi-Annual Impulse Close to the Moment of the Solar Magnetic Field Polarity Changing. – Journ. of the Georgian Phys. Society, v. 3, 46-55, 1996.
 • Sh. Gigolashvili, D.R. Japaridze, A.D. Pataraya, T.V. Zaqarashvili. Propagation of a Quasi Bi-Annual Impulse Close to the Moment of the Solar Magnetic Field Polarity Changing. – Solar Physics 156, 221-228, 1995.
 • R. Japaridze, M.Sh. Gigolashvili. Investigation of the Solar Differential Rotation by Hydrogen Filaments in 1976-1986. – Solar Physics 141, 267-274, 1992.
 • М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе, Э. В. Хуцишвили. Изофотометрия снятых 15 октября 1978 года протуберанца и близлежащего коронального узла построенные с использованием АМД-1. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 66, 137-150,
 • М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе, Э. В. Хуцишвили. Изофотометрия протуберанца и близлежащего коронального узла 15. X.1978 года. “Солнечные магнитные поля и корона” – Труды XIII Консультативного совещ. по физике Солнца, том. 2, Новосибирск, “Наука,” 375-383, 1988.
 • Ц. С. Хецуриани, В. И. Кулиджанишвили, Д. Р. Джапаридзе, Р. И. Киладзе, Э. В. Хуцишвили, Г. Ш Джавахишвили. Корона 31 июля 1981 года. – Сб.”Результаты набл. Солн. Затм. 31 июля 1981 года,” Москва, 1986.
 • Р. И. Киладзе, Д. Р. Джапаридзе. Влияние сплюснутости раннего Солнцана основе наклона планетных орбит. – Астрон. Вестник, том XVIII, Москва. 344-353,
 • Д. Р. Джапаридзе, Р. И. Киладзе. Определение сплюснутости раннего Солнцана основе наклона планетных орбит. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 149-160,
 • Ц. С. Хецуриани, Д. Р. Джапаридзе. О фотометрии и структуре короны при полном солнечном затмении 31 июля 1981 года. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 41-48,
 • Ц. С. Хецуриани, В. И. Кулиджанишвили, Э. В. Хуцишвили, Р. И. Киладзе, Г. Ш Джавахишвили, А. А. Амбарцумян, В. И. Дасаев, А. А. Иванишвили, Д. Р. Джапаридзе. Наблюдения короны Солнца при полном солнечном затмении 31 июля 1981 года. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 29-40,

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • Ograpishbili, D.Maghradze, SH.Makandarishvili, D.Japaridze, “Monitoring of Solar Activity in Radio Frequency Range.” Astronomy &Astrophysics (Caucasus), v.2, p.59-73, 2016.
 • Makandarashvili, Sh., Oghrapishvili, N., Japaridze, D., Maghradze, D., Relationship of Solar Radio Emission at λ=1.43m and Optical Processes in the Sun, Astrophysics, Volume 59, Issue 3, pp.383-388, 2016.
 • Japaridze, D. R., Chargeishvili, B. B., Study of Variations in Solar Differential Rotation Based on Compact Magnetic Features and Hydrogen Hα Filaments, Astrophysics, Volume 59, Issue 3, pp.389-397, 2016.
 • B.Chargeishvili, D.R.Japaridze, Axisymmetricandnon-axisymmetric modulated MHD waves in magnetic flux tubes, New Astronomy, 43, 37–41, 2016.
 • R. Japaridze, S. R. Bagashvili, B. M. Shergelashvili, B. B. Chargeishvili, Investigatio of Solar Rotation Using Coronal Holes, Astrophysics, Vol. 58, No. 4, 575-579, 2015.
 • Chargeishvili B., Gigolashvili M. Sh., Japaridze D., Kapanadze, N., On linear Modulated Waves in Spicules and Peripheral Regions of Supergranules, Astrophysics, Volume 57, Issue 4, 570-582, 2014.
 • Gigolashvili M. Sh., Ograpishvili N., Japaridze D., Makandarashvili Sh., Chargeishvili B., Maghradze, D., Chromospheric Flares and 210 MHz Radio Emission, Astrophysics, Volume 57, Issue 2, 408-423, 2014.
 • Gigolashvili M. Sh., Japaridze D. R., Chargeishvili B. B., Solar Differential Rotation at the Moment of Polarity Reversal of the Solar Magnetic Field, Astrophysics, Volume 57, Issue 2, 296-303, 2014.
 • Gigolashvili, M. S.; Japaridze, D. R.; Kukhianidze, V. J., Investigation of the Differential Rotation by Hα Filaments and Long-Lived Magnetic Features for Solar Activity Cycles 20 and 21, Solar Physics, 282, 51-65, 2013.
 • Alania M., SalukvadzeT., Khelaia E., Kapanadze N., Japaridze D., Features of Long-Term Changes of the Air Temperature in Tbilisi, Georgia, Transaction Iv. Javakhishvili State University, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, International scientific conference “Environment and Global Worming”, vol., 3 (82), 140-146, 2011.
 • Gigolashvili, D. Japaridze, T. Mdzinarishvili, Statistical Study of the North-Southern Asymmetry of the Differential Rotation Based on various Solar Structures During 1966-1985, Astrophysics, 54, 4, 593-602, 2011.
 • Japaridze, Darejan; Gigolashvili, Marina; Kukhianidze, Vasili, Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements and Polarity Reversal of the Sun, IAUS, 257-173, 2009.
 • Киладзе Р. И., Джапаридзе Д. Р., Капанадзе Н. И., Салуквадзе Т. Г., Хелая Е. И.,Салуквадзе М. Т., Эмпирическая связь между радиолокационной отражаемостью (Z) и интенсивностью атмосферных осадков (I) мултиячейковых конвективных облаков, Труды Института Геофизики им. М. Нодиа, т. LXI, 187-190,
 • Салуквадзе Т. Г., Хелая Е. И.,Салуквадзе М. Т., Киладзе Р. И., Джапаридзе Д. Р., Капанадзе Н. И., Исследование Z-I эмпирического соотношения для суперячейковых конвективных облаков теплого сезона года кахетинского региона Грузии, Труды Института Геофизики им. М. Нодиа, т. LXI, 192-194,
 • Japaridze, D. R., Gigolashvili, M. S., Kukhianidze, V. J., Investigation of the Differential Rotation by Hα Filaments and Large-Scale Magnetic Elements for Solar Activity Cycle 20, Solar-Terrestrial Influences Laboratory at the Bulgarian Academy of Science, Sozopol, Bulgaria, 25, 2008.
 • Japaridze, D. R., Gigolashvili, M. S., Kukhianidze, V. J. Investigation of the differential rotation of the large-scale magnetic elements for the solar activity cycles 20 and 21, Advances in Space Research, v. 40, Issue 7, 1912-1918, 2007.
 • Gigolashvili, D. Japaridze, T. Mdzinarishvili, About N-S Asymmetry in the Solar Differential Rotation, Long-term Changes in the Sun and their Effects in the Heliosphere and planet Earth, Sinaia, Romania, 13-16 September 2006, 18, 2006.
 • Japaridze, M. Gigolashvili, V. Kukhianidze, Investigation of Differential Rotation of Large-Scale Magnetic Field, Long-term Changes in the Sun and their Effects in the Heliosphere and planet Earth, Sinaia, Romania, 13-16 September 2006, 21, 2006.
 • Japaridze, M. Gigolashvili, V. Kukhianidze, Investigation of Solar Differential Rotation by Means of Long-Lived Features of Solar Magnetic Fields International Journal of Research and Applications “Sun and Geosphere”, v. 1, Number 1, 31-34, 2006.
 • Gigolashvili, M., Japaridze, D., Kukhianidze, V. Differential Rotation of Long-Lived Features’ of Solar Magnetic Fields by Means of Solar Synoptic Charts, Transactions of the International Academy of Science H&E, ”Science without Borders”, V. 2, 136-144, 2005/2006.
 • Gigolashvili M, Japaridze D., Kukhianidze V. Variations of the solar differential rotation associated with polarity reversal, Solar Physics, 231, 23-28, 2005.
 • Japaridze D., Gigolashvili M., Kukhianidze V. Investigation of the Solar Differential Rotation by means of Long-lived Features of the Solar Magnetic Field, International Heliophysical Year Regional planning meeting for the Balkan and Black Sea region, Sozopol, Bulgaria, 6-8 June 2005, 13, 2005.
 • Гиголашвили М.Ш., Мдзинаришвили Т.Г., Джапаридзе Д.Р., Чаргейшвили Б.Б. Асимметрия N-S дифференциального вращения Солнца и 22-летний магнитный цикл, Бюлл. Абастуманской астрофизической обсерватории No. 77, 159-176, 2004.
 • Гиголашвили М.Ш., Мдзинаришвили Т.Г., Джапаридзе Д.Р. N – S асимметрия дифференциального вращения Солнца, обнаруженная на основе данных наблюдений водородных волокон за период 1957-1993 гг. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 76, 181-192, 2003.
 • Gigolashvili M.Sh., MdzinariSvili T. G., Japaridze D. R., Chargeishvili B. B. N – S asymetry in the differential rotation of the sun and its variation with the solar cycles, New Astronomy, 8, 529 – 536, 2003.
 • Д. Р. Джапаридзе, М. Ш. Гиголашвили, Э. В. Хуцишвили, Т. М. Квернадзе. Некоторые особенности дифференциальног вращешия водородных волокон. – Теэ. Докл. Всероссийской астрономической конф., 6-12 августа 2001 г., Санкт-Петербург, 58, 2001.
 • М. Ш. Гиголашвили, Э. В. Хуцишвили, Д. Р. Джапаридзе, Т. М. Квернадзе. Об N-S асимметрии дифференциальног вращешия Солнца, определенного как по фотосферным пятнам, так и водородным волокнам. – Теэ. Докл. Всероссийской астрономической конф., 6-12 августа 2001 г., Санкт-Петербург, 44,
 • Khetsuriani, M. Gigolashvili, E. Khutsishvili, L. Gheonjan, D. Japaridze, Corr. Member of the Academy R. Kiladze, G. Salukvadze, Z. Kapanadze, A. Ökten, T. Özişik, H. Gűlsecen, N. Al, S. Gűlsecen. Corona Observation in Elasig during the Total Solar Eclipse of August 11, 1999. – Bull. Of the Georgian Academy of Sciences, V. 163, No. 1, 62-64, 2001.
 • Okten A., Ozkan T., Ak T., Dermendjiev V.N., Gulsecen H., Al N., Saygas T., Culsecen S., Esenoglu H., Kulzik A., Kara M., Kulijanishvili V.I., Gigolashvili M.Sh., Ambartsumian An. A., Khetsuriani Ts.S., Borchkhadze T.M., Khutsishvili E.V., Goderidze E.K., Kiladze R.I., Japiashvili V.P., Salukvadze G.N., Geonjian L.A., Javakhishvili G.O., Mayer A.K., Japaridze D.R., Kapanadze Z.G. “1999 Eclipse Observations of Istanbul University Observatory”, Proc. International Conference “First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 11-15 September 2000, Varna, Bulgaria, 2000.
 • დ. ჯაფარიძე, მზის დიფერენციალური ბრუნვის გამოკვლევა წყალბადის ბოჭკოების სიჩქარეთა ანალიზის საფეძველზე, საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი,1998.
 • Sh. Gigolashvili, Ts.S. Khetsuriani, E.V. Khutsishvili, R.I. Kiladze, G.N. Salukvadze, L.A. Gheonjan, A.K. Mayer, D.R. Japaridze, Z. Kapanadze, A. Ökten, T. Özişik, H. Gűlsecen, N. Al, S. Gűlsecen, A. Kilcik, B. Özgűr, and F. Bostanci. Objectives of the Georgian-Turkish Joint Group at Solar Eclipse in Elazig. Astnomical Society of the Pacific Conference Series. V. 205. The Last Solar Eclipse of the Millennium in Turkey. Proc. Of a symposium held in Istanbul, Turkey 13-15 August 1999 (Eds. W.C. Livingston, A. Özgűc), 190-195, 1999.
 • Gigolashvili M., Japaridze D., Gogoladze N. – Rezults of the Spectral Analysis of the Data of Hydrogen Filament Differential Rotation – Bull. Georgian Acad. Sci., 159, No. 2, 251-253, 1999.
 • Gigolashvili M.Sh., Khetsuriani TS.S., Khutsishvili E.V., Geonjan L.A., Kiladze R.I., Salikvadze G.N., Japaridze D.R., Meier A.K., Kapanadze Z.G. On the purposes of Georgian-Turkey joint group at Solar eclipse in Elaziğ – Abstr. Coll. Of Intern. Sympos. “The last Total Solar Eclipse of the Millenium 11 August 1999, Istanbul, 28, 1999.
 • Д. Р. Джапаридзе, М. Ш. Гиголашвили, Гоголадзе. Изучение дифференциальног вращешия Солнца по Абастуманским данным наблюдения водородных волокон за 1965-1993 гг. – Теэ. Докл. Симп. По Солнечно-Земной физике России и стран СНГ, 15-18 декабря 1998 г., Москва, Ашхабад, 17, 1998.
 • დ. ჯაფარიძე, მზის დიფერენციალური ბრუნვის გამოკვლევა წყალბადის ბოჭკოების სიჩქარეთა ანალიზის საფეძველზე, ავტორეფერატი, თბილისი, 1998.
 • Sh. Gigolashvili, D.R. Japaridze, A.D. Pataraya, T.V. Zaqarashvili. An Excitation of a Quasi Bi-Annual Impulse Close to the Moment of the Solar Magnetic Field Polarity Changing. – Journ. of the Georgian Phys. Society, v. 3, 46-55, 1996.
 • М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе, Е. В. Закаркшвили, А. Д. Патарая. А. Л. Тактакишвили. Б. Б. Чаргеишвили. Возбуждение квази-двухлетнего импульса вблизи момента изменения знака общего магнитного поля Солнца. – Тез. Докл. 5-ого науч. Семинара РГ “Колебания и волны на Солнце,” Иркутск, 7, 1991.
 • Д. Р. Джапаридзе, М. Ш. Гиголашвили. Исслудование дифференциальног вращешия Солнца с помощью Водородных волокон за 1976-1986 гг. – Теэ. Докл. Всесоюз. Конф., Ашхабад, 29,
 • М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе, Э. В. Хуцишвили. Изофотометрия снятых 15 октября 1978 года протуберанца и близлежащего коронального узла построенные с использованием АМД-1. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 66, 137-150,
 • М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе, Э. В. Хуцишвили. Изофотометрия протуберанца и близлежащего коронального узла 15. X.1978 года. “Солнечные магнитные поля и корона” – Труды XIII Консультативного совещ. по физике Солнца, том. 2, Новосибирск, “Наука,” 375-383, 1988.
 • Э. В. Хуцишвили, М. Ш. Гиголашвили, Д. Р. Джапаридзе. Изофотометрия протуберанца и близлежащего коронального узла 15. X.1978 года. – Тез. Докл. XIII Консультативного совещ. КАПР по физике Солнца, 6, 1988.
 • Ц. С. Хецуриани, В. И. Кулиджанишвили, Д. Р. Джапаридзе, Р. И. Киладзе, Э. В. Хуцишвили, Г. Ш Джавахишвили. Корона 31 июля 1981 года. – Сб.”Результаты набл. Солн. Затм. 31 июля 1981 года,” Москва, 1986.
 • Р. И. Киладзе, Д. Р. Джапаридзе. Влияние сплюснутости раннего Солнцана основе наклона планетных орбит. – Астрон. Вестник, том XVIII, Москва. 344-353,
 • Д. Р. Джапаридзе, Р. И. Киладзе. Определение сплюснутости раннего Солнцана основе наклона планетных орбит. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 149-160,
 • Ц. С. Хецуриани, Д. Р. Джапаридзе. О фотометрии и структуре короны при полном солнечном затмении 31 июля 1981 года. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 41-48,
 • Ц. С. Хецуриани, В. И. Кулиджанишвили, Э. В. Хуцишвили, Р. И. Киладзе, Г. Ш Джавахишвили, А. А. Амбарцумян, В. И. Дасаев, А. А. Иванишвили, Д. Р. Джапаридзе. Наблюдения короны Солнца при полном солнечном затмении 31 июля 1981 года. – Бюлл. Абаст. Астрофиз. Обсерв. No 56, 29-40,
 • ჯაფარიძე დ. პლანეტების ორბიტების დახრის საფუძველზე მზის შებრტყელების სიდიდის გამოთვლა. საქ. სტუდენტთა რესპ. XII სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, თბილისი, 1982.

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • მზე და პლანეტები – 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი (საბაკალავრო კურსი)
 • მზე და მზის სისტემა – 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • მზის ატმოსფერო – 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი (სადოქტორო კურსი)
 • მზე და პლანეტები – 2016-2017 წლის გაზაფხულის სემესტრი (საბაკალავრო კურსი)
 • მზე და პლანეტები – 2016-2017 წლის შემოდგპმის სემესტრი (საბაკალავრო კურსი)
 • მზე და მზის სისტემა – 2016-2017 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • მზე და პლანეტები – 2015-2016 წლის გაზაფხულის სემესტრი (საბაკალავრო კურსი)
 • მზის ატმოსფერო – 2015-2016 წლის გაზაფხულის სემესტრი (სადოქტორო კურსი)
 • მზე და პლანეტები – 2015-2016 წლის შემოდგომის სემესტრი (საბაკალავრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2015-2016 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2014-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • მზე და მზის სისტემა – 2014-2015 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2014-2015 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2013-2014 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2012-2013 წლის გაზაფხულის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)
 • ჰელიოსფერო – 2010-2011 წლის შემოდგომის სემესტრი (სამაგისტრო კურსი)