საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ნეირობიოლოგის მიმართულებით

ეკა ლეფსვერიძემ 1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით, 2001 წელს კი – მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრაზე. 2003 წლიდან მოღვაწეობა განაგრძო ჰამბურგში, მოლეკულური ნეირობილოგიის ცენტრში და 2006 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ჰამბურგის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტზე, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს ათი სამეცნიერო სტატია მაღალ იმპაქტ- ფაქტორიან ჟურნალში და სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის მიღებული აქვს რამდენიმე ჯილდო და გრანტი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია, ნეირობიოლოგია, დასწავლა და მეხსიერება, ეპილეფსია, პათოგენური  ორგანიზმების კვლევა

რჩეული პუბლიკაციები

 • Solomonia R., Lepsveridze E., Kiguradze T., Nozadze M. (2013) Inositols and Epilepsy, Inositol: Synthesis, Functions and Clinical Implications (Book) NOVA publishers, Edited by Rocha H. and Cardoso M. 105-127
 • Kharlamov E.A., Lepsveridze E., Meparishvili M., Solomonia R., Lu B., Miller E.R., Kelly K.M., Mtchedlishvili Z. (2011) Alterations of GABAA
 • and glutamate receptor subunits and heatshock protein in rat hippocampus following traumatic brain injury and in posttraumatic epilepsy. Epilepsy Res., 95(1-2), 20-34
 • Mtchedlishvili Z., Lepsveridze E., Xu H., Kharlamov E.A., Lu B., Kelly K.M. (2010) Increase of GABA(A) receptor-mediated tonic inhibition in dentate granule cells after traumatic brain injury. Neurobiol Dis., 38(3),464-75,
 • Schmidt,C., Lepsverdize,E., Chi,SL., Das, AM., Pizzo,SV., Dityatev, A. and Schachner, M. (2008) Amyloid precursor protein and amyloid beta-peptide bind to ATP synthase and regulate its activity at the surface of neural cells. Molecular Psychiatry. 13(10), 953-69.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2022-2023 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • ნეიროპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები

სადოქტორო საფეხური

 • მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები

ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ნერვული სისტემა (ENG)

2021-2022 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები

სამაგისტრო საფეხური

 • ნეიროპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები
 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი II

ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ნერვული სისტემა (ENG)

2020-2021 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი I
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ფიზიოლოგია (ENG)

2020 – 2021 წელი

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები
 • ნეიროპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი I
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ფიზიოლოგია (ENG)

2019 – 2020 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები
 • ნეიროპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები

სადოქტორო საფეხური

 • კვლევითი სემინარი I

ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ფიზიოლოგია I (ENG)

2018-2019 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები
 • ნეიროპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი II
 • მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები
 • სადოქტორო სემინარი I

2017-2018 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • ნერვული ქსოვილის ბიოქიმია
 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

2016-2017 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

 2015-2016 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

სადოქტორო საფეხური

 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2014-2015 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

სადოქტორო საფეხური

 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2013-2014 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები
 • ნეირობიოლოგიის საფუძვლები
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სადოქტორო საფეხური

 • მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2012-2013 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

სადოქტორო საფეხური

 • მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2011-2012 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • თანამედროვე ბიოლოგიის მიღწევები

სამაგისტრო საფეხური

 • სამაგისტრო ნაშრომი

სადოქტორო საფეხური

 • მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები
 • ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2010-2011 წელი

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები და მეხსიერების მოლეკულური და ფიზიოლოგიური მექანიზმები

2009-2010 წელი

სამაგისტრო საფეხური

 • სინაფსური გადაცემის საფუძვლები (სამივე მიმართულებისთვის)
 • ჰიპოკამპალური ფორმაცია და მისი პროექციები