საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ციტოგენეტიკის მიმართულებით

გიორგი ბახტაძემ 1971 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე უნივერსიტეტში 1977 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია უჯრედის ბიოლოგიაში თემაზე: ”Schistocerca gregarias ონტოგენეზში სათესლე ფოლიკულების უჯრედებში დნმ რედუპლიკაციის და ტრანსკრიპციის ავტორადიოგრფიული შესწავლა”, ხოლო 1995 წელს – სადოქტორო დისერტაცია უჯრედის ბიოლოგიასა და ეკოლოგიაში თემაზე: ”სომატური პოლიპლოიდია, ბირთვული და ფიზიოლოგიური ცვალებადობა კალისებრთა ევოლუციაში”. მუშაობდა სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილების ციტოლოგიის და გენეტიკის ინსტიტუტში (1971-1974), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში (1974 წლიდან დღემდე).

ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ენდომიტოზი პოლიპოლიდია, ქრომოსომული ცვალებადობა, ციტოგენეტიკა, კარიოლოგია და ევოლუცია. გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • უჯრედის ბიოლოგია
 • პოლიპლოიდიის მექანიზმები
 • გამეტოგენეზი და მეიოზი
 • ქრომოსომების სტრუქტურა და მრავალფეროვნება
 • ქრომოსომათა ევოლუცია
 • ემბრიოგენეზი
 • განვითარების ბიოლოგია

რჩეული პუბლიკაციები

 • Biodiversiti of the genus Aphis Linnaeus, 1758 (Hemiptera: Aphidoidea:Aphididae) in Georgia. Pensoft. Sofia-Moscow. 2012. 30
 • Contribution to the aphid fauna (Hemiptera Aphidoidea) of Khevi floristic region (Eastern Georgia). 2010. Redia, XCIII, 3-6.
 • Karyological study of three species of the Genus Aphis (Hemiptera: Aphididae) from Georgia. 2010. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 4, 2: 130-132.
 • Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Racha-Lechkhumi floristic region (Western Georgia). 2009. Zoosystematica Rossica, v.18, 54-58
 • Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) in Imereti Region (Western Georgia). 2008. Zoosystematica Rossica, v.17, 75-80.
 • The chromosom number of Georgian earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae). 2008. Comparative Cytogenetics, v.2, 1, 79-83.
 • New Data on Animal Biodiversity of Georgia. 2007.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 175, 1, 115-119
 • The results of study of the genus Dendrobaena (Olygochaeta, Lumbricidae) species chromosome Number. 2005. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, 172, 1, 141-143 (ნ. ბახ¬ტაძე და ე. ყვავაძესთან ერთად).
 • Внутрихромосомная рекомбинация в пределах рода Chorthippus (Acrididae, Orthoptera). 2004. ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 22, 391-393.
 • To the karyologic investigation of Dendrobriloides polysegmentica Kvavadze, 1973 (Oligochaeta, Lumbricidae). 2004. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, 168, 3, 569-570, (ნ. ბახ¬¬ტაძე და ე. ყვავაძესთან ერთად).
 • Дополнительный синтез ДНК в клетках семенников саранчовых. 1984Онтогенез, 15, 433-434.
 • О синтезе белка в клетказ семенных фолликулов пустынной саранчи. 1981. Цитология. 23, 51-54.
 • Авторадиографическое изучение синтеза ДНК и РНК в эндомитотических клетках семенных фолликулов у нескольких видов саранчовых. 1978. Цитология. 20, 527-530.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი

ზოგადი ემბრიოლოგია
ზოგადი ჰისტოლოგია

სადოქტორო კურსი

ხერხემლიანთა შედარებითი ანატომია“, 2014
პოლიპლოიდიის მოვლენა და მისი ბიოლოგიური მნიშვნელობა, 2014
ცხოველთა კარიოლოგიის საფუძვლები, 2014