საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფიზიკის (კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა, ნანოფიზიკა) მიმართულებით

გიორგი ჯაფარიძემ 1975 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1978 წლიდან მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც გაიარა გზა ასპირანტიდან კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილების გამგემდე. 1978 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ერთგანზომილებიანი ფერმიონული სისტემების მაგნიტური თვისებები. ზუსტად ამოხსნადი მოდელები“, ხოლო 1998 წელს – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „დაბალგანზომილებიანი მაგნეტიზმისა და ზეგამტარობის უჩვეულო მოდელები“. 1991-2005 წლებში თანამშრომლობდა კიოლნის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტთან და აუგსბურგის უნივერსიტეტის კორელირებული ელექტრონებისა და მაგნეტიზმის ინსტიტუტთან.  1998 წლიდან დღემდე თანამშრომლობს ფრიბურგის (შვეიცარია) და გოტებორგის (შვედეთი)  უნივერსიტეტების თეორიოული ფიზიკის ინსტიტუტებთან. 2001 წელს არჩეული იყო საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის  წევრ-კორესპონდენტად, ხოლო 2013 წელს – ნამდვილ წევრად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • დაბალგანზომილებიანი ელექტრონული და სპინური სისტემების თეორია.
 • მეტალი-იზოლატორი გადასვლები დაბალგანზომილებიან სისტემებში
 • მაგნეტო(სპინ)ტრონიკა
 • ოპტიკურ მესერებში ჩაჭერილი ულტრა-ცივი ატომურების სისტემები.
 • ზეგამტარტარობის არასტანდარტული მოდელები

რჩეული პუბლიკაციები
• G. I. Japaridze, Henrik Johannesson and Mariana Malard. “Synthetic helical liquid in a quantum wire” Phys. Rev. B 89, 201403 (2014).
• Bernd Braunecker, Anders Stroem and G.I. Japaridze, “Magnetic-field switchable metal-insulator transition in a quasi-helical conductor”, Phys. Rev. B 87, 075107 (2013).
• Bernd Braunecker, George I. Japaridze, Jelena Klinovaja, and Daniel Loss,“Spin-selective Peierls transition in interacting one-dimensional conductors with spin-orbit interaction”, Phys. Rev. B 82, 045127 (2010).
• Anders Ström, Henrik Johannesson, G. I. Japaridze, “Edge Dynamics in a Quantum Spin Hall State: Effects from Rashba Spin-Orbit interaction” Phys. Rev. Lett. 104, 256804 (2010)
• V. Gritsev, G. Japaridze, M. Pletyukhov, and D. Baeriswyl “Competing Effects of Interactions and Spin-Orbit Coupling in a Quantum Wire“ Phys. Rev. Lett. 94, 137207 (2005).
• T. Vekua, G.I. Japaridze and H.J. Mikeska, “Phase diagrams of spin ladders with ferromagnetic legs” Phys. Rev. B . v. 67, 064419-064429, (2003).
• G.I. Japaridze and A.P. Kampf, “Phase diagram of the extended Hubbard model with correlated-hopping interactions” Phys. Rev. B v. 59, 12822-12829, (1999).
• G. Bouzerar, A.P. Kampf and G.I. Japaridze, “Elementary excitation in dimerized and frustrated Heisenberg chains” Phys. Rev. B v. 58, 3117-3123, (1998).
• G.I. Japaridze “The bond–located antiferromagnetizm in the One–Dimensional interacting electron system” Physics Letters A, v.201, 239-246, (1995).
• G.I. Japaridze and E.Mueller-Hartmann, ” Electrons with correlated hopping interaction on one dimension” , Annalen der Physik, v.3, 163-180, (1994).
• G.I. Japaridze, A.A. Nersesyan and P.B. Wiegmann, “Crossover from strong-coupling regime to the weak-coupling regime in the SU(2)-symmetric Thirring model”, Phys.Letters A, v.94, 254, (1983).
• G.I. Japaridze and A.A. Nersesyan, “One dimensional electron system with attraction in magnetic field”, Jour. Low Temp. Phys., v.37, 95, (1979).
 სტატიები წიგნებში
• M. Chabashvili, G.I. Japaridze et. al, “ Nuclear nonproliferation policy development in independent Georgia“ in “Georgia’s Nuclear Odyssey” (Eds T. Akubardia, S.Lordkipanidze,T. Pataraya and I. Mchedlishvili Tbilisi CCDS 2013).
• M. Chabashvili, G.I. Japaridze et. al, “ Nuclear research in Soviet Georgia“ in “Georgia’s Nuclear Odyssey” (Eds T. Akubardia, S.Lordkipanidze,T. Pataraya and I. Mchedlishvili Tbilisi CCDS 2013)
• Inna Grusha and G.I. Japaridze, “Effective Hamiltonian for the half-filled spin-asymmetric ionic Hubbard chain with strong on-site repulsion”, in: “Low Dimensional Physics and Gauge Principles” (Eds.V.G.Gurzadyan, A.G.Sedrakyan), World Scientific, (2013)

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა
 • სტატისტიკური ფიზიკა
 • კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა

2013-2014 აკადემიური წელი

 • მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა (ბაკალავრიატი;შემოდგომის სემესტრი))
 • სტატისტიკური ფიზიკა (ბაკალავრიატი; გაზაფხულის სემესტრი)
 • კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა (ბაკალავრიატი; გაზაფხულის სემესტრი)

2012-2013 აკადემიური წელი

 • მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა (ბაკალავრიატი; შემოდგომის სემესტრი)
 • სტატისტიკური ფიზიკა (ბაკალავრიატი;  გაზაფხულის სემესტრი)
 • კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა (ბაკალავრიატი;გაზაფხულის სემესტრი )

2011-2012  აკადემიური წელი

 • მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა (ბაკალავრიატი;შემოდგომის სემესტრი)
 • კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა (ბაკალავრიატი;გაზაფხულის სემესტრი
 • გამოყენებითი კვანტური მექანიკა I (მაგისტრატურა,შემოდგომის სემესტრი)
 • შესავალი მყარი ტანის ფიზიკაში I (მაგისტრატურა;  შემოდგომის სემესტრი)
 • გამოყენებითი კვანტური მექანიკა II (მაგისტრატურა; გაზაფხულის სემესტრი)
 • შესავალი მყარი ტანის ფიზიკაში II (მაგისტრატურა; გაზაფხულის სემესტრი)

2009-2011  აკადემიური წლები

(სადოქტორო პროგრამის: „კონდენსირებულ გარემოთა თეორია“ ფარგლებში)

 • დაბალგანზომილებიანი ძლიერად კორელირებული ელექტრონული სისტემების თეორია.
 • დაბალგანზომილებიანი სისტემების სტატისტიკური ფიზიკა. დაბალგანზომილებიანი კვანტური მაგნიტური სისტემების თეორია.
 • ფაზური გადასვლების თეორია.
 • ზეგანტარობის თეორია.

სამაგისტრო პროგრამის  კურსები

 • გამოყენებითი კვანტური მექანიკა I-II;
 • მყარი ტანის ფიზიკა I-II;
 • მრავალნაწილაკოვანი სისტემების კვანტური თეორია.
 • კოპერატული მოვლენების ფიზიკა.