საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ასტრონომიის მიმართულებით

გიორგი ჯავახიშვილი დაიბადა 1958 წლის 5 აპრილს, ქალაქ თბილისში. 1975 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის 68-ე საშუალო სკოლა.1975-1980 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკა-მექანიკის ფაკულტეტზე, ასტრონომიის სპეციალობაზე. მიღებული აქვს ასტრონომიის მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი. 1980 წლის სექტემბერში მუშაობა დაიწყო აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომიის განყოფილებაში. მონაწილეობდა დაკვირვებით სამუშაოებში.
1998 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ტრაპეციის ტიპის ჯერადი სისტემების კვლევა“. 2007-2009 წლებში იყო აბასთუმნის ობსერვატორიის დირექტორი.
2007 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ატმოსფერო-იონოსფეროს ფიზიკა, მზე-დედამიწის კავშირები, ვარსკვლავთ გროვები, ვარსკვლავთ ჯერადი სისტემები, ასტროდინამიკა, მზის ფიზიკა, სამი სხეულის ამოცანა

ძირითადი გამოცდილება:
დაკვირვებები ტელესკოპებზე: azt-11, 70 სმ. მენისკური ტელესკოპი, 40-სანტიმეტრიანი ორმაგი ასტროგრაფი, მზის დაბნელების ტელესკოპები, ატმოსფეროს მაღალი ფენების ღამის ნათების შემსწავლელი ხელსაწყოები.
ასტროფოტოგრაფია, ელექტროფოტომეტრია, სპექტრული სამუშაოები, სატელევიზიო ასტრონომია, CCD მიმღებებით მუშაობა, მზის საექსპედიციო ხელსაწყოებთან მუშაობა, ღამის ცის ნათების ფოტომეტრებთან მუშაობა.
პროგრამირება ენებზე: პასკალი, Matlab.
ვმონაწილეობდი მზის სრული დაბნელების შემსწავლელ ექსპედიციებში 1981წ. 1999წ.
ასტრონომიის პოპულარიზაცია.
სტუდენტებთან მუშაობა (ლექცია – სემინარები, საზაფხულო პრაქტიკა, სადიპლომო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, სტუდენტთა კონფერენციებისათვის მოხსენების მომზადება.)
სადოქტორო დისერტაციის რეცენზირება.
სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელობა.

.

რჩეული პუბლიკაციები

Javakhishvili, Giorgi. “Short-period AGWs of the measopause region observed by all-sky imager over Abastumani” JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY Issue A. Physics of Solid Earth” 2015, V18А

Javakhishvili, Giorgi. “Acceleration center in a three body problem” . Proceeding of the Colloquium “Instability and Evolution of Stars” dedicated to Ludwik Mirzoyan’s 90th anniversary.August 26-28, 2013. Yerevan, 2014, 66-70.

Javakhishvili, G.; Kukhianidze, V.; Todua, M.; Inasaridze, R. A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, Volume 447, Issue 3, March I 2006, pp.915-919

Zaqarashvili T., Javakhishvili G., Belvedere G. On a mechanism for magnetic activity in interacting binaries. 2002, ApJ, 578

G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – uvbyb Photometry of Trapezium – Type Multiple Systems”, Astron. Nachr. 316,5, pp.275-280, 1995.

G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – “Radial Velosities of the Components of Trapezium Type Multiple Systems”, Astron. Nachrichten, 316, 4, 209-214 , 1995

პუბლიკაციების ვრცელი სია (რეფერირებად ჟურნალებში)

 • Khetsuriani, Ts. S.; Kulidzhanishvili, V. I.; Khutsishvili, E. V.; Kiladze, R. I.; Dzhavakhishvili, G. Sh.; Ambartsumian, A. A.; Dasaev, V. I.; Ivanishvili, A. A.; Dzhaparidze, D. R. “Observations of the solar corona during the total solar eclipse of July 31, 1981” 1983AbaOB..56…29K
 • Salukvadze G.N., Javakhishvili G.Sh. Trapezium – Type Wide Systems. Astrophysics and Space Science, 142, 79, 1988.
 • Salukvadze, G. N.; Dzhavakhishvili, G. Sh. “Uvby-beta electrophotometry of trapezium-type multiple systems with the primary star of the O-B2 spectral class.” 1989AbaOB..66…45S
 • Dzhavakhishvili, G. Sh.; Pavlov, M. V.; Salukvadze, G. N. “Radial velocities of the components of multiple star systems of Trapezium type. I” 1993Ap…..36..168D
 • Dzhavakhishvili, G. Sh.; Salukvadze, G. N. “Radial Velocities of the Components of Trapezium-Type Multiple Stellar Systems – Part Two” 1994Ap…..37..326D
 • G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili, O.M. Kurtanidze – “Detailed Studies of Trapezium – type Multiple Stellar Systems”, Proceed. IAU Colloquium N148 “Future Utilisation of Scmidt Telescopes”, pp.370-373, 1995.
 • G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – “Some Physical Parameters and uvbyβ Photometry of Trapezium – Type Multiple Systems”, Proceed IAU Symposia N164 “Stellar Populations”, P.370, 1995.
 • G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – “Some Physical Parameters and UVBYβ Photometry of Trapezium Type Multiple Systems”, Proceed. IAU Symposia N166, p.391, 1995.
 • G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – uvbyβ Photometry of Trapezium – Type Multiple Systems”, Astron. Nachr. 316,5, pp.275-280, 1995.
 • G.N. Salukvadze, G.Sh. Javakhishvili – “Radial Velosities of the Components of Trapezium Type Multiple Systems”, Astron. Nachrichten, 316, 4, 209-214 , 1995
 • Javakhishvili, G. Sh.; Salukvadze, G. N. “uvbyβ Electrophotometry of the components of trapezium multiple star systems” 1996Ap…..39..229J
 • Salukvadze, G. N.; Javakhishvili, G. Sh. “Physical parameters of multiple systems like the Trapezium of early spectral types, derived from uvbyβ photometry. I.” 1997Ap…..40..363S
 • Mirzoyan, L. V.; Salukvadze, G. N.; Hambaryan, V. V.; Javakhishvily, G. Sh. “Trapezium type multiple stars — instable systems” 1998Ap…..41…59M
 • Salukvadze, G. N.; Dzhavakhishvili, G. Sh. “Physical parameters of multiple systems like the Trapezium of early spectral types, derived from uvbyβ photometry. II.” 1998Ap…..41..150S
 • Г.Н. Салуквадзе, Г.Ш. Джавахишвили – «Физические параметры кратных систем типа Трапеции ранних спектральных классов, выведенные из uvbyβ фотометрии». II. Астрофизика, том 41, выпуск 2, стр.235-244, 1998.
 • Salukvadze, G. N.; Javakhishvili, G. Sh. “New multiple systems of the Trapezium type” 1999Ap…..42..431S
 • Kulijanishvili V.I., Japiashvili V.P., Ozkan T.M., Ak T., Esenoglu H.H., Kara M , Javakhishvili G.Sh., Ambartsumian An. A., Borchkhadze T.M., Goderidze E.K.,., Saygach T.: “The August 11, 1999 solar corona”, 1999, National Astr. Meeting in Solar Phys.: “Structure and dynamic of solar Corona”, Moscow, Troitsk, pp. 93-103.
 • Kulijanishvili V.I., Ambartsumian An. A., Borchkhadze T.M., Goderidze E.K., Javakhishvili G.Sh., Japiashvili V.P., Ozkan T.M., Ak T., Esenoglu H.H., Kara M., Saygach T.: “The August 11, 1999 solar corona”, 1999, Publications of Istanbul State University.
 • Okten A., Ozkan T., Ozisik T., Ak T., Dermenjiev V.N., Gulsecen H., Al N., Saygac T., Gulsecen S., Esenoglu H., Kilzik A., Kara M., Kulijanishvili V.I., Gigolashvili M.Sh., Ambartsumian An.A., Khetsuriani Ts.S., Borchkhadze T.M., Khutsishvili E.V., Goderidze E.K., Kiladze R.I., Japiashvili V.P., Salukvadze G.N., Gheonjan L.A., Javakhishvili G.Sh., Mayer A.K., Japaridze D.R., Kapanadze Z.G.: “1999 Eclipse Observations og Istanbul University Observatory”, International Conference: “First Resulns of 1999 Total Solar Eclipse Observations”, 2000, Varna, Bulgaria.
 • Zaqarashvili T., Javakhishvili G., Belvedere G. On a mechanism for magnetic activity in interacting binaries. 2002, ApJ, 578
 • idebulidze, G. G., Toroshelidze, T. I., Kafkalidis, J. F., Shepherd, M. G., Shepherd, G. G., Zhang, S. P., Javakhishvili, G., Vardosanidze, M. V. Short-period atmospheric gravity waves amplitude amplification at the mesosphere-thermosphere heights. J. Georgian Geophys. Soc. 2003, vol. 8b. , pp. 77-97.
 • Zaqarashvili, T.; Javakhishvili, G.; Belvedere, G. Erratum: “On a Mechanism for Enhancing Magnetic Activity in Tidally Interacting Binaries” The Astrophysical Journal, Volume 591, Issue 1, pp. 498-498.
 • Javakhishvili, G.; Kukhianidze, V.; Todua, M.; Inasaridze, R. A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, Volume 447, Issue 3, March I 2006, pp.915-919
 • Javakhishvili, G.; Acceleration Center in the Three-body Problem. . Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2005, v.172, No 2, p.258-261.
 • N.B. Gudadze, G.G. Didebulidze, L.N. Lomidze, G.Sh. Javakhishvili,M.G. Shepherd, M.V. Vardosanidze, Q.T. Peradze, “About environmental/dynamical changes in the atmosphere responsible for different long-term trends in the oxygen red 630 nm line nightglow intensity”. Journal of the Georgian Geophysical Society, issue B, vol 11B ,pp32-38, 2006 .
 • G.G. Didebulidze, V.M. Iskandarova, M.M. Todua, G. Sh. Javakhishvili. “The relationship between total ozone content over Abastumani and geomagnetic disturbances”. Journal of the Georgian Geophysical Society, issue B, vol 11B ,pp28-31, 2006 .
 • Gudadze, N.; Didebulidze, G.; Javakhishvili, G.; Aushev, V.; Shepherd, M.; Vardosanidze, M. “Some Properties of Long-term Variations of the Oxygen red 630 nm Line Nightglow Intensity and the Ionosphere F2 Layer” 36th COSPAR Scientific Assembly. Held 16 – 23 July 2006, in Beijing, China., p.1637
 • G.G. Didebulidze, G.Sh. Javakhishvili, L.N. Lomidze, M.M. Titberidze. Variations of the nightglow intensity prior and after earthquakes observed at abastumani (41.75oN; 42.82oE). Proceed. International Science Conference”Independent Kazakhstan: 15-years way of space activity development”, Devoted to the 70- anniversary of academician U.M. Sultangazin. October, 4-6, 2006, Almaty, Republic of the Kazakhstan. ALMATY, 2006, 324-326.
 • N.B. Gudadze, G.G. Didebulidze, G.Sh. Javakhishvili, , M.G. Shepherd , M.V. Vardosanidze. Long-Term Variations of the Oxygen Red 630 nm Line Nightglow Intensity”. Canadian Journal of Physics v. 85, 2007.
 • G. G. Didebulidze, V.M. Iskandarova, M. Todua, G. Sh. Javakhishvili. “The relationship between total ozone content over Abastumani and geomagnetic disturbances”. Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin No 78, 251-255, 2008.
 • Gudadze, N. B.; Didebulidze, G. G.; Lomidze, L. N.; Javakhishvili, G. Sh.; Marsagishvili, M. A.; Todua, M. “Different long-term trends of the oxygen red 630.0 nm line nightglow intensity as the result of lowering the ionosphere F2 layer” Annales Geophysicae, Volume 26, Issue 8, 2008, pp.2069-2080.
 • Didebulidze, Goderdzi; Todua, Maya; Javakhishvili, Giorgi. “Cosmic factors in the inter-annual and long-term variations of cloudless days and nights over Abastumani (41.75 N, 42.82 E)” 2010cosp…38.1702D
 • Javakhishvili, Giorgi. “Acceleration center in a three body problem” . Proceeding of the Colloquium “Instability and Evolution of Stars” dedicated to Ludwik Mirzoyan’s 90th anniversary.August 26-28, 2013. Yerevan, 2014, 66-70.
 • Javakhishvili, Giorgi. “Short-period AGWs of the measopause region observed by all-sky imager over Abastumani” JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY Issue A. Physics of Solid Earth” 2015, V18А

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2021-2022 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • შესავალი ასტროფიზიკაში

სამაგისტრო საფეხური

 • ვარსკვლავთ ატმოსფეროს ფიზიკა
 • დაკვირვებითი ასტრონომია

2020-2021 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • შესავალი ასტროფიზიკაში

სამაგისტრო საფეხური

 • ასტროფიზიკა

2019-2022 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • შესავალი ასტროფიზიკაში

სამაგისტრო საფეხური

 • ასტროფიზიკა

სადოქტორო საფეხური

 • ვარსკვლავთ სისტემების ასტროფიზიკა

2018-2019 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • შესავალი ასტროფიზიკაში

სამაგისტრო საფეხური

 • ასტროფიზიკა

სადოქტორო საფეხური

 • ვარსკვლავთ სისტემების ასტროფიზიკა
 • თანამედროვე ასტროფიზიკა

2017-2018 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • შესავალი ასტროფიზიკაში

სამაგისტრო საფეხური

 • ასტროფიზიკა

2016-2017 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ბუნებისმეტყველების მათემატიკური მეთოდები

2014-2015 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • დაკვირვებითი ასტრონომია

სამაგისტრო საფეხური

 • ზოგადი ასტროფიზიკა

სადოქტორო საფეხური

 • თანამედროვე ასტროფიზიკა

2013-2014 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • დაკვირვებითი ასტრონომია

სამაგისტრო საფეხური

 • დედ. ატმ. დისტანციური კვლევის ხელსაწყოები და მეთოდები

სადოქტორო საფეხური

 • თანამედროვე ასტროფიზიკა

2012-2013 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ასტრონომიის საფუძვლები
 • ზოგადი ასტრონომია

სამაგისტრო საფეხური

 • ცის მექანიკა
 • ვარსკვლავთ ასტრონომია(მოდული:ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია)

სადოქტორო საფეხური

 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა

2011-2012 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ასტრონომიის საფუძვლები

სამაგისტრო საფეხური

 • გამოსხივებისა და სპექტრული ხაზების ფორმირების თეორია
 • ზოგადი ასტროფიზიკა
 • ცის მექანიკა
 • დედ. ატმ. დისტანციური კვლევის ხელსაწყოები და მეთოდები

სადოქტორო საფეხური

 • დაკვირვებითი ასტრონომია
 • ვარსკვლავთ ასტრონომია და ვარსკვლავთ სისტემების დინამიკა
 • თანამედროვე ასტროფიზიკა

2010-2011 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ასტრონომიის საფუძვლები

სამაგისტრო საფეხური

 • ზოგადი ასტროფიზიკა

სადოქტორო საფეხური

 • ასტროფიზიკის და კოსმოსური ფიზიკის რჩეული თავები
 • ატმოსფეროს ოპტიკა
 • ატმოსფეროსა და იონოსფეროს მანძილიდან შეგრძნება

2009-2010 წელი

სამაგისტრო საფეხური

 • პრაქტიკული ასტროფიზიკა

 • NATO CLG (EST-CLG-979480) – 2002-2004.
 • INTAS 03-51-6425: 2004-2006 ;
 • ISTC G-1074: 2005-2007.
 • Fp7 Solarplat – 2012-2014
 • საქართველოს სამეცნიერო ფონდის გრანტი No 5/208: 2008-2010. N 31/56 : 2013-2016