საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი, მათემატიკა, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი რაქვიაშვილი დაიბადა 1951 წელს სოფელ გურჯაანში. 1967 დაამთავრა თბილისის 117-ე საშუალო სკოლა ვერცხლის მედლით,1973 წელს – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, 1981 წელს – თბილისის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 1982 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბელორუსიის სსრ მინსკის მათემატიკის ინსტიტუტში თემაზე „ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების კოჰომოლოიებისა და ალგებრული K-თეორიის შესახებ“ და მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1977-2011 წლებში მუშაობდა ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტში ლაბორანტად, მეცნიერ თანამშრომლად, უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2009 წლიდან 2011 წლამდე იყო ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, 2011 წლიდან მუშაობს ილიას უნივერსიტეტში ჯერ ასისტენტ-პროფესორად, ხოლო 2012 წლიდან –ასოცირებულ პროფესორად. დაოჯახებულია, ჰყავს ექვსი შვილი. ჰობი: სამთო ტურიზმი, გრძელ დისტანციებზე სირბილი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 

 • ჰომოლოგიური ალგებრა,
 • ალგებრული K-თეორია,
 • ლის ალგებრებისა და ლის ჯგუფების თეორია,
 • სიტყვათა პრობლემა ასოციაციურ ალგებრებში,
 • ეკონომიკის მათემატიკური მეთოდები

რჩეული პუბლიკაციები:

 1. On algebraic K-functors of crossed group rings and its applications (გადაცემულია დასაბეჭდად ჟურნალში Tbilisi Mathematical Journal“, 2017).
 2. გ. თუთბერიძე, ქ. ფიფია, გ. რაქვიაშვილი – საზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოთვლის თეორიული საფუძვლები (გადაცემულია დასაბეჭდად ჟურნალში „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 2017)
 3. (with A. Elashvili) On regular cohomologies of biparabolicsubalgebrasof sl(n). Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 10, N2, 2016, 10-13.
 4. Combinatorial aspects of free associative algebras and cohomologies of Lie p-algebras with one defining relation. Journal of Mathematical Sciences, Vol. 160, No. 6, 2009.
 5. On the K-theory of the crossed product of a commutative algebra and a Hopf algebra. (in Russian) Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze78(1986), 79-95.
 6. Primitive elements of free Lie p-algebras. Tbilisi Mathematical Journal 8(2), 2015, pp. 35-40.

სტატიები ჟურნალებში

 1. Inductive Theorems and the Structure of Projective Modules over Crossed Group Rings (გადაცემულია დასაბეჭდად ჟურნალში Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2017)
 2. გ. თუთბერიძე, ქ. ფიფია, გ. რაქვიაშვილი, პ. კუნჭულია. მოსახლეობის მიგრაციის გრავიტაციული მოდელების შესახებ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ N1, 2016, 53-59.
 3. Primitive elements of free Lie p-algebras. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, vol. 8(2), 2014, pp. 15-18
 4. Splitting fields for crossed group rings. Of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 5, No. 1, 5-9, 2011.
 5. Cohomologies of Lie p-algebras with one defining relation, Georgian Acad. Sci., 172(2005), No. 2.
 6. On the products in the algebraic K-theory of crossed enveloping superalgebras. (in Russian) Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze91(1988), 67-75.
 7. Inductive theorems and projective modules over crossed group rings. (in Russian) Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze70(1982), 92-07.
 8. On the crossed enveloping algebra of Lie p-algebra. (in Russian)  Akad. Sci. Georgian SSR(Bull. Acad. Sci.Georgian SSR) 108(1982), No. 2.
 9. On the structure of projective modules over crossed group rings. (in Russian) Soobshch Akad. Nauk Gruz. SSR (Bull. Acad. Sci.Georgian SSR) 101(1981), No. 3.
 10. Periodicity of Tate cohomologies of crossed group rings. (in Russian) Soobshch Akad. Nauk Gruz. SSR (Bull. Acad. Sci.Georgian SSR) 100(1980), No. 1.
 11. Generalizations of the Artin theorem for semisimple algebras and crossed group rings. (in Russian) Soobshch Akad. Nauk Gruz. SSR (Bull. Acad. Sci.Georgian SSR) 96(1979), No. 1
 12. Cohomologies, extensions and abstract kernels of Lie p-algebras. (in Russian) Soobshch Akad. Nauk Gruz. SSR (Bull. Acad. Sci.Georgian SSR) 93(1979), No. 3

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. უმაღლესი ალგებრა (2017-18, შემოდგომისa და გაზაფხულის სემესტრები, ბაკალავრიატი).
 2. ჯგუფთა თეორიის საფუძვლები (2017-18, შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი).
 3. გეომეტრია და ჯგუფები (2017=2018, გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი).
 4. სიმრავლეთა თეორია (2017-2018, შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 5. ჯგუფთა თეორია და გეომეტრიული სტრუქტურები (2017-2018, შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 6. დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი, (2017-2018, შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 7. ჰომოლოგიურ ალგებრა, (2017-2018, გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 8. სასრული ჯგუფების წრფივი წარმოდგენების თეორია, (2017-2018, გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 1. ალბათობის თეორია და სტოქასტური პროცესები (2012, შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა).
 2. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (2011, 2012 – შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრები, ბაკალავრიატი).
 3. მათემატიკური ანალიზი (2011, 2012 – გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრები, ბაკალავრიატი).
 4. ანალიზური გეომეტრია (2013, 2014, 2015, 2016 – გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრები, ბაკალავრიატი).
 5. წრფივი დაპროგრამება და ოპტიმიზაცია (2012, 2013 – გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრები, ბაკალავრიატი).
 6. ელემენტარული მათემატიკა ეკონომიკაში (2011, 2012, 2013 –შემოდგომის სემესტრი,ბაკალავრიატი)
 7. ელემენტარული მათემატიკა საბანკო საქმეში (2011, 2012, 2013 –გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი)
 8. პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები (2011, 2012, 2013 – შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრები, ბაკალავრიატი)