საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების მიმართულებით

ირაკლი მაჭარაშვილმა 1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით ზოოლოგია. 2002 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა  დისერტაცია თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსილიდების (Hemiptera, Psylloidea) ფაუნისტური და ციტოგენეტიკური კვლევის შედეგები“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სანკტ-პეტერბურგის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კარიოსისტემატიკის განყოფილებაში, 122-ე საშუალო სკოლაში ბიოლოგიის პედაგოგად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან, იყო მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 2011 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კონსერვაციული ბიოლოგია
 • ბიოგეოგრაფია
 • გარემოსდაცვითი მმართველობა, კანონმდებლობა და პოლიტიკა
 • გარემოსდაცვითი განათლება
 • ბუნებრივი რესურსების მართვა
 • მწვანე ეკონომიკა

რჩეული პუბლიკაციები

 • TEEB Scoping Study for Georgia: Main Findings and Way-forward, 2013. Authors: Irakli Matcharashvili (Green Alternative/Ilia State University), Malkhaz Adeishvili, Salman Hussain (Scottish Agricultural College), and Kavita Sharma (United Nations Environment Programme). http://www.teebweb.org
 • Matcharashvili I., 2012, Environmental Policy, Institutional and Regulatory Gap Analysis, in “Policy, institutional and regulatory gap analysis in the area of biodiversity protection and use of biological resources”, Tbilisi, Green Alternative, 41-53 pp.
 •  Matcharashvili I., 2006, “Biodiversity Protection and Management: Approaches of Georgia and the EU” (Georgian, English), Tbilisi, Georgia, Association Green Alternative52 p.
 • Matcharashvili I., Gurielidze Z., Lortkipanidze B., 2003. “Invasive Mammal species of Arid and Semiarid Ecosystems of East Georgia”, Conservation of Arid and Semiarid Ecosystems in the Caucasus, Articles, NACRES, Tbilisi, p.-41-48
 • Gurielidze Z., Matcharashvili I., Lortkipanidze B., 2003 “Result of research of the hunting grounds in South East Georgia”, Conservation of Arid and Semiarid Ecosystems in the Caucasus, Articles, NACRES, Tbilisi, p.-21-24.
 • Gegechkori. A & Matcharashvili I., 2000, “Species of tropical/subtropical genera of psyllids (Homoptera, Psylloidea) in Georgia: chronological and ecological review”, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, vol. 168. # 1.
 •  Matcharashvili I.D. 1999. “New Data on the Karyotypes of Psyllids (Homoptera, Psylloidea) of Georgia, Internationale Entomologen Tagung”, Bazel, p. 205.
 •  Matcharashvili I.D. & Kuznetsova V.G., 1997, “Karyotypes, Spermatogenesis and Morphology of the internal Reproductive System in Males of Some Species of Psyllids (Homoptera, Psylloidea) from Georgia I. Kariotipes and Spermatogonial Meiosis”, Sant-Peterburg, Entomological Review.
 • Kuznetsova V.G., Nokkala S., Maryanska-Nadachowska A., Matcharashvili I.D., 1997, Karyotypes, “Spermatogenesis and Morphology of the internal Reproductive System in Males of Some Species of Psyllids (Homoptera, Psylloidea) from Georgia II. Peculiarities of the Reproductive System and Initial stages of Spermatogenesis”, Sankt-Peterburg, Entomological Review.

წიგნები

 •  გამყრელიძე თ., ლ. ბურდიაშვილი ი. მაჭარაშვილი, 1999. დამხმარე სახელმძღვანელო ბიოლოგიაში, IX კლასი, თბილისი, განათლების სამინისტრო. 158 გვ.
 • მაჭარაშვილი ი. (რედ.), 2002. “აფთარი, გიურზა და სხვები”, სამეცნიერო პოპულარული კრებული, NACRES თბილისი 158 გვ.
 • თევზაძე რ., ბერიძე მ., უგრეხელიძე თ., ხელისუფალი ი., გელაშვილი მ. მაჭარაშვილი ი., მესხი ლ., 2013. გარემოსდაცვითი განათლება სკოლაში, მასწავლებლის წიგნი I-IX კლასები, UNDP თბილისი, 100 გვ.
 • მაჭარაშვილი ი., ბახია ნ., 2012, ჩვენ და გარემო, კლიმატი. დამხმარე სახელმძღვანელო მოსწავლეებისათვის. გამომცემლობა „ზებრა +“, თბილისი, 70 გვ.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • კონსერვაციული ბიოლოგიის შესავალი (2010-2015 სასწავლო წლები)
 • სიცოცხლე დედამიწაზე (2010-2015 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები) 

მაგისტრატურა

 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, 2012 -2015 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები)
 •  გარემოსდაცვითი განათლება (2012-2015 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები)
 • გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა და პოლიტიკა (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

ბაკალავრიატი

 • ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი ბიოლოგიაში (2010-2012 სასწავლო წლები)
 • გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება (2009-2011 სასწავლო წლები)

მაგისტრატურა

 • გარემოს დაცვისა და სატყეო მეურნეობის ისტორია, პოლიტიკა, კანონმდებლობა და კონფლიქტების მართვა (2011-2015 სასწავლო წლები)

პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა: დაცული ტერიტორიების, სატყეო და სამონადირეო მეურნეობების მართვა

 • ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და მართვის და მართვის სამართლებრივი საკითხები (2010-2011 სასწავლო წელი)
 • დაცული ტერიტორიების და სამონადირეო მეურნეობების მართვა (2008-2011 სასწავლო წლები)

ირაკლი მაჭარაშვილი 1994 წლიდან მონაწილეობს სხვადასხვა გარემოსდაცვით აქტივობებში. ის იყო „საქართველოს ბუნების კონსერვაციიის ცენტრის“ განათლების პროგრამის კოორდინატორი (1995-1999),   „ნაკრესის“ გამგეობის წევრი და პროგრამის კოორდინატორი (1999-2004), გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე (2004-2005), გაერთიანებული ტრანსასაზღვრო სამდივნოს საქართველოს კოორდინატორი. 2005 წლიდან დღემდე არის ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივას“ ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი.