საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი, ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულებით

2004 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი, ხოლო 2006 წელს – ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურა. 2013 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე – „საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილება”.
2003-2008 წლებში მუშაობდა ზოოლოგიის ინსტიტუტში ჯერ ლაბორანტად, შემდეგ – მეცნიერ-თანამშრომლად. 2007-2010 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე. 2011-2015 წლებში მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და ზოოლოგიის ინსტიტუტებში ასოცირებულ მკვლევრად. ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია 2015 წლიდან. 2013 წელს მოიპოვა დაადის პოსტსადოქტორო მოკლევადიანი სტიპენდია და 4 თვის განმავლობაში მუშაობდა ჰამბურგის ზოოლოგიურ მუზეუმში. არის 23 პუბლიკაციის ავტორი, რომელთაგან ცხრამეტი 2010 წლის შემდგომ პერიოდშია გამოქვეყნებული.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

თანასაზოგადოებათა ეკოლოგია (ბიომრავალფეროვნების სტრუქტურა; ლოკალური და გლობალური გავრცელების კანონზომიერებები); ნიშების თეორია და სახეობათაშორისი ურთიერთობები; მოლუსკების, ნიადაგის ტკიპების და სხვა ხმელეთის თუ წყლის უხერხემლო ცხოველთა ჯგუფების  მრავალფეროვნება კავკასიის რეგიონში; ბიოგეოგრაფიული მოდელები.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

  • აკადემიური წერის ტექნიკები

მაგისტრატურა

  • აკადემიური წერა
  • ბიომრავალფეროვნების რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები