საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტი; მათემატიკის მიმართულება; ასოცირებული პროფესორი

ნინო მანჯავიძემ 1970 წელს დაამთავრა ვ. კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა-ინტერნატი. 1975 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1976-2001 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხე¬ლიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშ¬რომ¬ლად. 1990-2014 წლებში იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის №63 უმაღლე¬სი მათემატიკის კათედრის ასისტენტი/ასოცირებული პროფესორი. 2002-2004 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტი¬ტუტის სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი. 2004 წელს დაიცვა საკან¬დიდატო დისერტაცია. არის ნამდვილი და კომპლექსური ანალიზის სპეცია¬ლის¬ტი. შესრულებული აქვს 23 სამეცნიერო სტატია, რომელთა უმრავლესობა გამოქვეყნებულია წამყვან მათემატიკურ ჟურნალებში და ერთი მონოგრაფია (თანაავტორებთან ერთად). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2008 წლიდან. 2014 წლიდან დღემ¬დე  არის ილიას სახელმწიფო უნივერსი¬ტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება¬თა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ანალიზური და განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები; რიმან-ჰილბერტის ტიპის ამოცანები; კომპლექსური ანალიზი; ელიფსური სისტემები რიმანის ზედაპირებზე

 რჩეული პუბლიკაციები

 •  N. Manjavidze., G. Giorgadze. On some constructive methods for the matrix Riemann–Hilbert boundary-value problem. Journal of Mathematical Sciences. V. 195, Issue 2, 2013, 146-174.
 •  N. Manjavidze, G. Akhalaia, G.Makatsaria. Some Qualitative Issues for the First Order Elliptic Systems in the Plane. “Progress in Analysis and its Applications”. Edited by M.Ruzhunsky and J.Wirth. World Scientific Publishing Company,London, 2010, 67-73
 • N. Manjavidze., G. Akhalaia. Boundary Value Problems with Shift for Generalized Analytic Vectors. Ann. Univ. Paed. Cracov. Stud. Math. 9 (2010), 123-132. http://studmath.ap.krakow.pl/
 •  G.Manjavidze, N.Manjavidze, Boundary value problems of analytic and generalized analytic functions. Journal of Math. Sci. v.160, 6, 2009, 745-821.
 •  N.Manjavidze, G.Akhalaia, G.Makatsaria, Elliptic systems on the plane, Tbilisi University Press Proceedings of International ISAAC Conference dedicated to I.Vekua centenary, 23-27 April, AMIM,v.12,1, 2007, 1-12..
 • N.Manjavidze, G.Akhalaia, G.Makatsaria , Some problems of elliptic systems on the plane, World Scientific, Further Progress in Analysis, Edited by H. Begehr, O. Celebi, R.Gilbert, Proceedings of 6-th International ISAAC Congress, August 13-18, 2007, Ankara,303-310..
 • N.Manjavidze, Boundary value problems for analytic and generalized analytic functions on a cut plane. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, v.33, 2004, 121-154.
 •  N.Manjavidze, Riemann-Hilbert problems on a cut plane. Institute of cybernetics, Contem¬porary Mathematics, v.15, 2004, 121-141.
 •  N.Manjavidze, The Riemann-Hilbert boundary value problem on a cut plane. Topics in Ana¬ly¬¬sis and its Application, Nato Series, v.187, Kluwer, Dordrecht, 2003, 83-90.
 •  N.Manjavidze, Differential boundary value problem of the theory of analytic functions on a cut plane. Complex Variables, Theory and Application, v.46, no.3, (2001), 265-276.
 • N.Manjavidze, Some boundary value problems with shift for analytic functions on a cut plane.Progress in Analysis,Edited by H.Begehr, R. Gilbert, Proceedings of 3-rd International ISAAC Congress, v.2, Berlin, 2001, 763-769.

წიგნები

 •  N. Manjavidze, G. Akhalaia, G. Giorgadze, V. Jikia, N. Kaldani, G. Makatsaria. Elliptic Systems on Riemann Surfaces. Tbilisi International Center of Mathematics and Informatics. v. 13, 1-154, 2012 http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/Int/lecturen.htm www.emis.de/journals/TICMI/Int/lecturen.htm
 • მთარგმნელი და რედაქტორი პროფ. გ.მანჯავიძის ინგლისურენოვანი მონოგრაფიისა “ანალიზურ და განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანები” (Science Press, Beijing, 2008).
 • “პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები”/“For All Practical Purposes”. მთარგმნელი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის რიდერის შემდგენელი 2011 წ. (Introduction to Contemporary Mathematics, W. H. Freeman and Company, 4th adition, 1997)

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი
კალკულუსი 1, კალკულუსი
კომპლექსური ანალიზი

საბაკალავრო კურსი
უმაღლესი მათემატიკა, 2008-2009
პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები, 2009-2013
პრეკალკულუსი, კალკულუსი 2, შემოდგომის სემესტრი, 2013-2015
კალკულუსი 1, კალკულუსი 3, გაზაფხულის სემესტრი, 2013-2015

 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი;
 •  საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის წევრი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის – #ST09-783-3-100, “ელიფსური სისტემები რიმანის ზედაპირებზე და მათი გამოყენებები“ – შემსრულებელი (2010-2012);
 •  საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაცია ISAAC-ის (ანალიზი, მისი გამოყენებები და გამოთვლები) მუდმივი წევრი (http://mathisaac.org/cgi/dm?l=isaac/l);
 • ამერიკის მათემატიკური საზოგადოების რევიუერი – MathSciNet Reviewer number: 079447 (http://www.ams.org/mresubs/index. html);
 • Zentralblatt Math-ის რევიუერი №15008 (https://zbmath.org/reviewer-service/).