საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულებით

ოთარ აბდალაძემ 1981 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1982-1984 წლებში სწავლობდა ლენინგრადის (ამჟამად სანქტ-პეტერბურგის) სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის კომაროვის სახელობის ბოტანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1985 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ცენტრალური კავკასიონის სუბალპური სარტყლის მცენარეთა CO2-გაზთა ცვლა“. 1988-1990 წლებში მაღალმთის მცენარეთა ეკოლოგიის დარგში გაიარა სტაჟირება ინსბრუკის უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტში. 1994 წ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „საქართველოს მაღალმთის მცენარეთა CO2-გაზთა ცვლა“. 1984-2011 წლებში მუშაობდა ნ. კეცხოველის თბილისის ბოტანიკის ინსტიტუტში. 2002-2011 წლებში იყო ამავე ინსტიტუტის „მაღალმთის მცენარეულობის ეკოლოგიის“ განყოფილების გამგე, ხოლო 2005-2006 წლებში – დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. 2009 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი და „მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამის“ ხელმძღვანელია, ხოლო 2011 წლიდან – ეკოლოგიის პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს 63 სამეცნიერო პუბლიკაცია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგია (CO2-გაზთა ცვლა, ტემპერატურისა და სინათლის რეჟიმები, წყლის ბალანსი)
 • მაღალმთის მცენარეულ თანასაზოგადოებათა სტრუქტურულ-ფუნქციური ორგანიზაცია
 • მცენარეთა ადაპტაციური სტრატეგიები სტრეს-დომინანტურ გარემოში
 • კლიმატის გლობალური ცვლილების ეკოლოგიური პერსპექტივები
 • მაღალმთის მცენარეულობა როგორც გლობალური ცვლილებების ბიოინდიკატორი
 •  მცენარეთაშორისი ურთიერთობები ეკოლოგიურ გრადიენტზე
 •  მცენარეთა და მცენარეულ თანასაზოგადოებათა მრავალფეროვნება
 • ეკოლოგიური განათლების საკითხები

 რჩეული პუბლიკაციები
Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Batsatsashvili K., Gigauri Kh., Jolokhava T., Mikeladze G. (2015): Sensitive Alpine Plant Communities to the Global Environmental Changes (Kazbegi Region, the Central Great Caucasus), American Journal of Environmental Protection. Special Issue. Applied Ecology: Problems, Innovations. Vol. 4, No. 3-1, 2015, pp. 93-100
Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. (2013): Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Caucasus. – Turkish Journal of Botany, 37(6), pp. 1104-1114
Pauli H., Gottfried M., Dullinger S., Abdaladze O., Akhalkatsi M., Benito Alonso J. L., Coldea G., Dick J., Erschbamer B., Calzado R. F., Ghosn D., Holten J. I., Kanka R., Kazakis G., Kollár J., Larsson P., Moiseev P., Moiseev D., Molau U., Mesa J. M., Nagy L., Pelino G., Puşcaş M., Rossi G., Stanisci A., Syverhuset A. O., Theurillat J-P., Tomaselli M., Unterluggauer P., Villar L., Vittoz P., Grabherr G. (2012): Recent plant diversity changes on Europe’s mountain summits. Science vol. 336, no. 6070, pp. 353-355
Erschbamer B., Mallaun M., Unterluggauer P., Abdaladze O., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G. (2010): Plant Diversity Along Altitudinal Gradients in the Central Alps (South Tyrol, Italy) and in the Central Greater Caucasus (Kazbegi Region, Georgia). – Tuexenia 30: 11–29. Göttingen
Hughes N.M., Johnson D.M., Akhalkatsi M., Abdaladze O. (2009): Characterizing Betula litwinowii Seedling Microsites at the Alpine-Treeline Ecotone, Central Greater Caucasus Mountains, Georgia. – Arctic, Antarctic & Alpine Research, vol. 41, № 1, pp. 112-118
Dullinger S., Kleinbauer I., Pauli H., Gottfried M., Klettner Ch., Brooker R., Nagy L., Theurillat J.-P., Holten J. I., Abdaladze O., Benito J-L., Borel J.-L., Coldea G., Ghosn D., Kanka R., Merzouki A., Moiseev P., Molau U., Reiter K., Rossi G., Stancisi A., Tomaselli M., Unterlugauer P., and Grabherr G. (2007): Weak and variable relationships between environmental severity and small-scale co-occurrence in alpine plant communities. – Journal of Ecology, 95, pp. 1284-1295.
Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Smith W. K. (2006): Facilitation of Seedling microsites by Rhododendron caucasicum Extends the Betula litwinowii Alpine Treeline, Caucasus Mountains, Republic of Georgia. – Arctic, Antarctic & Alpine Research vol. 38, № 4, pp. 481-488
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Akhalkatsi M. (2006): Biotope Types of the Treeline of the Central Greater Caucasus. – In: D. Gafta, J. Akeroyd (eds.): Nature Conservation: Concepts and Practice, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 211-225

წიგნები
Nakhutsrishvili G., Sikharulidze Sh., Abdaladze O. (2006): Bakuriani – Natural and Cultural Resorses of the Borjomi Region. – Institute of Botany, Tbilisi, 56 p.
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Kikodze A. (2005): Khevi: Kazbegi Region. – Tbilisi, 54 p.
Abdaladze O., R. Gobejishvili, G. Nakhutsrishvili, V. Neidze (1998): Khevi. – WWF Publ., Tbilisi, 48 p. (in Georgian)
Abdaladze O. (1994): CO2-Gas Exchange in Alpine Plants of Georgia (The Central and Lesser Caucasus). – Institute of Botany, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 25p.
ISI–ში რეგისტრირებულ საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებში:
Tephnadze N., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Simmering D., Waldhardt R., Otte A. (2014): The impacts of management and site conditions on the phytodiversity of the upper montane and subalpine belts in the Central Greater Caucasus. Phytocoenologia, vol. 44, #3-4, pp. 255-291(37)
Akhalkatsi M., Ekhvaia, J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Batsatsashvili K. (2010): Reasons and processes leading to the erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. – Mountain Research and Development (MRD), Vol. 30, № 3: 304-310. www.mrd-journal.org.
Abdaladze O., Kikvidze Z. (1991): Herbage influence upon carbon dioxide absorption intensity in the clover Trifolium ambiguum M.B. in subalpine zone of the Central Caucasus. Ekologiya 22: 33-37 (Soviet J.Ecology, Engl.Tr. 1991, 22: 27-31).
Sikharulidze Sh., Abdaladze O. (1989): Some Ecological Peculiarities of Ferns in the Lesser caucasus. – Ecologiya, № 4, pp. 79-80 (Soviet J. Ecology, Engl. Tr. 1989, 4: 79-80).
Abdaladze O. (1987): Plant CO2-Gas Exchange in the Subalpine Zone of the Central Caucasus. – Bot. J., vol. 72, pp. 1042-1050. (Soviet J. Bot., Engl. Tr. 1987, 72: 1042-1050).

ISI–ში არარეგისტრირებულ საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებში:
Simmering, D., Abdaladze, O., Akhalkatsi, M., Batsatsashvili, K., Hübl, E., Magiera, A., Mikeladze,G., Nakhutsrishvili, G., Rauner, A., Tephnadze, N., Togonidze, N., Waldhardt, R. & Otte, A. (2015): The “Caucasus Vegetation Database Georgia”. – AS-GE-001 – Short database report. – Biodiversity & Ecology 5 (in press).
Gigauri Kh., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M. (2014): Vascular plant diversity and climate change in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. – International Journal of Ecosystems and Ecology Science. ISSN 2224-4980, v. 4 (4), pp. 573-589.
Waldhardt R., Abdaladze O., Otte A., Simmering D. (2011): Landschaftswandel im Kaukasus Georgiens: Interdisziplinäre Forsehung für eine nachaltigere Zukunft. – Spiegel der Forschung, 28, № 2, pp. 4-15. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2011/84331/
Akhalkatsi M., Ekhvaia, J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. (2010): Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. – Mountain Biodiversity.
Nakhutsrishvili G., Akhalkati M., Abdaladze O. (2009): Main Treats to the Mountain Biodiversity in Georgia (the Caucasus). – Mountain Forum Biulletin, vol. IX, Issue 2, pp. 18-19.

ეროვნულ ჟურნალებში:
Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M., Smith W. K. (2005): Treeline Ecotone Structure and Some Ecological Features of Betula litwinowii in the Central Greater Caucasus. – Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser. B, vol.3, № 2, pp. 57-65.
Abdaladze O., Chiboshvili M. (2004): Ecological Analysis of Current State of Winter Pastures of Iori Plateau. – Bull. Georg. Acad. Scien., v. 170, № 2, pp. 317-321.
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Akhalkatsi M. (2004): Global warming and Treeline. – Proc. Acad. Sci. Biol. Ser. B., vol. 2, № 3-4, pp. 87-90.
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Akhalkatsi M. (2004): Concerning the Tree line Vegetation of the Kazbegi Region (the Central Caucasus). – Bull. Georg. Acad. sci. vol. 169, № 1, pp. 122-125.
Abdaladze O., M. Chiboshvili, T. Kurdadze (2003): Ecophysiological Adaptation Regularities in Alpine Early-Spring Ephemeroids in The Central and the Minor Caucasus. – Bull. Georg. Acad. Scien., v.168, № 1, pp.134-138.
Abdaladze O., L. Khetsuriani (2003): On Some Ecophysiological Peculiarities of Trifolium ambiguum in Subalpine Belt of the Central Caucasus. – Bull. Georg. Acad. Sci., vol. 167, № 2, 150-153.
Abdaladze O., Voznesenskyi V. (1984): On Alpine Plant Photosynthesis of the Central Caucasus. – Bull. Georg. Acad. Scien., Biol ser., v.10, № 5, pp.313-318. (in Russian with English summary).

თავი წიგნებში, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ISBN:
Erschbamer B., Mallaun M., Unterlugauer P., Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M., Abdaladze O. (2013): Plant diversity along altitudinal gradients in the Central Alps and in the Central Caucasus: The project GLORIA in south Tyrol (Italy) and in the Kazbegi region (Georgia). In: F. Pedrotti (ed.) Colloques Phytosociologiques, XXIX, Camerino, Italy, pp. 167-188.
Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M., Abdaladze O. (2013): First signs of transformation of alpine vegetation in the Caucasus as a result of climate warming (on the example of Kazbegi region). In: F. Pedrotti (ed.) Colloques Phytosociologiques, XXIX, Camerino, Italy, pp. 405-414.

თავი წიგნებში, რომელთაც მინიჭებული არ აქვთ ISBN (სამეცნიერო და სამეცნიერო–პოპულარული კრებულების ჩათვლით):
Abdaladze O. (2011): Functional Diversity of Alpine Plants of Georgia and Climate Global Change. – In: G. Nakhutsrishvili (ed.): Biodiversity of Georgia. Tbilisi, Georg. Nat. Acad. of Sci. Publ., pp. 15-18 (in Georgian with English summary).
Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. (2011): First Signs of Weak Thermophilisation on the GLORIA-EUROPE Target Region in the Central Caucasus GE-SAK). – In: G. Nakhutsrishvili (ed.): Biodiversity of Georgia. Tbilisi, Georg. Nat. Acad. of Sci. Publ., pp. 19-22 (in Georgian with English summary).
Sharikadze Kh., Nakhutsrishvili G., Akhlkatsi M., Abdaladze O. (2011): Species Diversity of Eroded Slopes in the Kazbegi Region. – In: G. Nakhutsrishvili (ed.): Biodiversity of Georgia. Tbilisi, Georg. Nat. Acad. of Sci. Publ., pp. 29-32 (in Georgian with English summary).
Akhalkats M.i, W.K. Smith, O. Abdaladze, G. Nakhutsrishvili (2007): Seed germination in two dominant treeline species Betula litwinowii and Rhododendron caucasicum in the Central caucasus. – Botanikertagung Hamburg, 307 September, 2007, Germany.
Akhalkatsi M., O. Abdaladze, G. Nakhutsrishvili, W.K. Smith (2006): Seed germination requirements in two dominant treeline species – Betula litwinowii and Rhododendron caucasicum in the Central Caucasus. Abstracts of scientific Meeting “Botany 2006”, (July 29-August 6, 2006), Ecological section, Chico, California, USA.
Arabuli G., Abdaladze O. (2005): Species & Habitats. – In: Georgian Biodiversity: Conservation Strategy & Action plan. – Tbilisi, pp. 62-66 (in Georgian).
Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Smith W. K. (2004): Global warming Effect on Birch Seedling Establishment at Tree Line in the Central Caucasus. – Botanikertagung 05 bis 10 September, 2004, Braunschweig, p. 386.
Akhalkatsi M., Abdaladze O., Smith W. K. Nakhutsrishvili G., (2004): Mechanisms of Treeline Stability in the Caucasus Mountains of Georgia: Low-Temperature Photoinhibition and Interspecific facilitation. – Abstracts of Scientific Meeting “Botany 2004”, Alpine Diversity: Adapted to the Peaks (July 31-August 5, 2004), Snowbird, Utah / Development and Structural Section / Ecological Section, p. 55.
Abdaladze O. (2003): Current State of Winter pastures in the South-East of Georgia (Iori upland, Vicinities of Chachuna State Reserve). – In: O. Abdaladze, j. badridze (eds): Conservation of Arid & Semiarid Ecosystems of the South Caucasus. Tbilisi, NACRES, “Ltd CGS”, pp. 4-11 (in Russian).
Abdaladze O. (2002): Biomes of Arid & Semiarid Zones of Georgia. – In I. Macharashvili (ed.): Hyanea, Viper & Others, “Ltd CGS”, pp. 138-148 (in Georgian).
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Zazanashvili N., Gamkrelidze T., Chiboshvili M. (1999a): Excepted transformation of high-mountain vegetation of the Caucasus in connection with possible global climate change. – In: T. Gzirishvili, B. Beritashvili (eds.) Georgia’s Initial National Communication under the UN framework Convention on Climate Change, Tbilisi, pp. 77-88.
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Zazanashvili N., Gamkrelidze T., Chiboshvili M. (1999b): Vulnerability of natural ecosystems. – In: Beritashvili B. & Janelidze P. (eds.): Georgia’s Initial National Communication Under the UN Framework Convention on Climate Change. UNDP/GEF-Government of Georgia, Project GEO/96/G31, Tbilisi, pp. 99-108.
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Zazanashvili N., Gamkrelidze T., Chiboshvili M. (1999c): Caucasian Alpine Vegetation Transformation in Connection with Climate Global Change. – Climate Change National Bulletin of UN Framework Convention, № 8, Tbilisi, pp. 87-100 (in Georgian).
Abdaladze O., Sikharulidze Sh., & Kurdadze T. (1998): Light and Temperature Regimes, Water Balance and CO2-Gas Exchange in Some Forest Herbaceous Species in the Minor Caucasus. – In: G. Nakhutsrisvili & O. Abdaladze (eds.) Plant Life In High-Mountains, Tbilisi, Diogene Publishers, pp. 16-21.
Abdaladze, O. (1998): CO2-Gas Exchange Syndromes in High-Mountain Plants of the Central Caucasus. – In: G. Nakhutsrisvili & O. Abdaladze (eds.) Plant Life In High-Mountains, Tbilisi, Diogene Publishers, pp. 9-16.
Abdaladze O. & Sikharulidze Sh. (1990): Life Activity in High-Mountain Plants in Winter. – In: Nakhutsrishvili (ed.) Ecological and Geobotanical Stadies at the Kazbegi High-Mountain Station, Tbilisi, pp. 47-49.
Abdaladze O. (1990): CO2-Gas Exchange in Plants and Phytocenoses. – In: Nakhutsrishvili (ed.) Ecological and Geobotanical Stadies at the Kazbegi High-Mountain Station, Tbilisi, pp. 44-47.
Abdaladze O. (1988): Anthropogenic Impact on some Dominant Species CO2-Gas Exchange in the Subalpine Zone of the Central Caucasus. – Bull. Georg. Bot. Society, Tbilisi, “Metsniereba”, pp. 133-142 (in Russian with English summary).
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Sikharulidze Sh. (1988): Alpine Plant Function in Winter. – In: Alpine Ecology. Tbilisi, “Metsniereba”, pp. 201-215 (in Russian with English summary).
Kikvidze Z. & Abdaladze O. (1988): On Temperature Relations & CO2-Gas Exchange in some Succulents of the Caucasus Highlands. – In: Alpine Ecology. Tbilisi, “Metsniereba”, pp. 169-174 (in Russian with English summary).
Abdaladze O. (1988): On in situ CO2-Gas Exchange Measurements in the Caucasus Mountains. – In: Alpine Ecology. Tbilisi, “Metsniereba”, pp. 63-75 (in Russian with English summary).
Abdaladze O., Gamkrelidze T., Sanadiradze G., Khetsuriani L. (1988): Ecophysiological Peculiarities of Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. according to the Vertical Distribution of Leaves. – In: Alpine Ecology. Tbilisi, “Metsniereba”, pp. 76-83 (in Russian with English summary).
Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Gamkrelidze T., Sanadiradze G., Sikharulidze Sh. (1988): Alpine Plant Activity in Winter. – Abstracts of Scientific Meeting of Botanical Society of USSR – Actual Questions in Botany in the USSR. Alma-Atha, “Nauka”, p. 481 (in Russian).
Abdaladze O. Voznesensky V. & Ivanova T. (1987): CO2-Gas Exchange in High-Mountain and Arctic Plants. – XIV International Botanical Congress, Berlin (West), July 24 to August 1. Abstracts of the General Lectures, Symposium papers and Posters, (ed. by W. Greuter & H.-D. Behnke), Berlin, p. 491.
Abdaladze O. (1986): Anthropogenic Impact on Plant CO2-Gas Exchange in Subalpine Meadows of the Central Caucasus. –Conference of Young Scientists of Georgia. Tbilisi, pp. 152-154 (in Russian).
Abdaladze O. & Lediaikina N. (1984): Comparative Characteristics of CO2-Gas Exchange of Genera Dryas Species. – Conference: “Vegetation Cover of Subarctic Alpine Regions & Problems of Arcto-Alpine Floristic Relationships”. Apatiti, pp. 83-84 (in Russian).
Abdaladze O. (1984): On the Photosynthesis of Plants in the Central Caucasus. –XII Conference of Young Botanists. Tbilisi, pp. 21-23 (in Russian).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
• ადამიანი და ბიოსფერო (შესავალი კურსი)
მაგისტრატურა
• მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგია
• ალპურ მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგია
• საქართველოს მცენარეულობა
• ეკოლოგიური კვლევები
• გლობალური ცვლილებების ეკოლოგიური პერსპექტივები

ბაკალავრიატი
• ადამიანი და ბიოსფერო (2009-2016 სასწავლო წლები)
• კლიმატის ცვლილების ეკოლოგიური პერსპექტივები“ (2010-2011 სასწავლო წელი)
მაგისტრატურა/დოქტორანტურა
• მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგია (2013–2016 სასწავლო წლები)
• ეკოლოგიური კვლევები (2012-2016 სასწავლო წლები)
• თანამედროვე ეკოლოგიის ძირითადი მიმართულებები (2010-2011 სასწავლო წელი)
• სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება და კვლევის შედეგების პრეზენტაცია (2010-2015 სასწავლო წლები)
• მცენარეთა კვლევის საველე მეთოდები (2010-2012 სასწავლო წლები)
• ალპურ მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგია (2010-2017 სასწავლო წლები)
• ეკოფიზიოლოგია (2008-2009 სასწავლო წელი)
• ალპურ მცენარეთა ეკოლოგია (2009-2010 სასწავლო წელი)
• მცენარეთა ეკოლოგიური კვლევის მეთოდები (2008-2009 სასწავლო წელი)
• მცენარეთა ადაპტაციური სტრატეგიები ექსტრემალურ გარემოში (2008-2009 სასწავლო წელი)
• ალპური ბიოტოპები და მცენარეულობა (2008-2009 სასწავლო წელი)
• სენსიტიური ბიოტოპების ეკოლოგიური ანალიზი (2007-2008 სასწავლო წელი)
• მცენარეთა ეკოლოგია (2006-2008 სასწავლო წლები)
• საქართველოს სენსიტიური ჰაბიტატების ეკოლოგიური ანალიზი (2006-2007 სასწავლო წელი)

 • ავსტრიელი ფიტოეკოლოგების, ქრისტიან კიორნერის და ვალტერ ლარხერის, წიგნების (ქ. კიორნერი. ალპურ მცენარეთა ეკოლოგია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 361 გვ.; ვ. ლარხერი. მცენარეთა ეკოლოგია. 2006. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 485 გვ.) ქართულ ენაზე ერთ-ერთი მთარგმნელი და რედაქტორიGLORIA-ს (Global Observation Research
 • Initiative in Alpine Environments) კონსორციუმის წევრი 2001 წლიდან
 • GMBA-ს (Global Mountain Biodiversity Assessment) წევრი 2005 წლიდან
 •  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის – Applied Ecology and Environmental Research -რედკოლეგიის წევრი 2014 წლიდან