საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ეკოლოგიის მიმართულებით

ზაალ კიკვიძემ 1978 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი.1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია მემბრანების ბიოლოგიის განხრით თემაზე: „ნატრიუმ-კალიუმ-ატეფაზის ფუნქციური რეგულაცია“. მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიისა და შემდეგ ბოტანიკის ინსტიტუტში, ასევე – საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ინსტიტუტში. გაიარა ეკოლოგიური განათლების კურსი გლაზგოს სტრათკლაიდის უნივერსიტეტის ჯორდანჰილის კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი). 1993 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ზოგად ბიოლოგიაში თემაზე: „ბიოლოგიური სისტემების სტრუქტურული და ფუნქციური ოპტიმიზაცია“. ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ჩიბას უნივერსიტეტში (იაპონია) და არიდული ზონების ექსპერიმენტულ სადგურში (ალმერია, ესპანეთი), იყო ტოკიოს უნივერსიტეტის (იაპონია) ასოცირებული პროფესორი.
კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: მცენარეთა ეკოლოგია, მათი სახეობრივი მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილებები ეკოლოგიურ გრადიენტებზე, სახეობათა თანაცხოვრების წესები და ორგანიზმთა შორის ურთიერთქმედება, ეკოლოგიური განათლება, ეთნობოტანიკა, ეთნო-ეკოლოგია და სოციო-ეკოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო, პედაგოგიური და სამეცნიერო-პოპულარული შრომა.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2006 წლიდან, 2012 წლიდან არის ეკოლოგიის პროფესორი, ხოლო 2015 წლიდან – ეთნო-ბიოლოგიისა და სოციო-ეკოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, მიჰყავს კვლევითი პროექტები ბოტანიკის ინსტიტუტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ურთიერთობები ეკოსისტემების ორგანიზაციის სხვადასხვა დონეზე
  • ადამიანისა და ველური ბუნების ურთიერთობების სოციო-ეკოლოგიური და ეთნო-კულტურული ანალიზი
  • მეცნიერების სხვადასხვა დარგის ურთიერთობები ინტერდისციპლინურ კვლევებში
  • ურთიერთკავშირი ბიოლოგიურ და კულტურულ მრავალფეროვნებებს შორის

რჩეული პუბლიკაციები
● Hengky, S. H., & Kikvidze, Z. (2018). Tourism sustainability in the Bogor Botanical Gardens, Indonesia.Urban Forestry & Urban Greening, 30, 8-11.
● Bussmann, R. W., Batsatsashvili, K., Kikvidze, Z., Khutsishvili, M., Maisaia, I., Sikharulidze, S., … & Zambrana, N. Y. P. (2017).Ethnobotany of the Caucasus–Georgia.Ethnobotany of the Caucasus, 47-63.
● Bussmann, R. W., Zambrana, N. Y. P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., … & Hart, R. E. (2016). A comparative ethnobotany of Khevsureti, Samtskhe-Javakheti, Tusheti, Svaneti, and Racha-Lechkhumi, Republic of Georgia (Sakartvelo), Caucasus. Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 12(1), 43.
● Kikvidze, Z., & Tevzadze, G. (2015). Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. Ambio, 44(5), 452-457.
● Kikvidze, Z., Brooker, R. W., Butterfield, B. J., Callaway, R. M., Cavieres, L. A., Cook, B. J., … & Anthelme, F. (2015). The effects of foundation species on community assembly: a global study on alpine cushion plant communities. Ecology, 96(8), 2064-2069.
● Kikvidze, Z. (2013, October). Secondary biodiversity and agriculture: definitions and threats from global change. In Abstracts of the International Conference on Agriculture (ICA 2013). UPN” Veteran”.
წიგნები
● კიკვიძე ზ., თევზაძე გ. 2015. ევოლუცია: როგორ მივყავართ სიცოცხლის ახალ განსაზღვრებას სოციალური ქცევით გადარჩევის თეორიამდე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი
● კიკვიძე, ზ. 1998. ეკოლოგია: დიადი ალგორითმი. გამომცემლობა „სკოლა“, თბილისი

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

O853 ბიოცენოზები: ურთიერთობები ორგანიზმებს შორის და მათი სივრცეში განაწილება;
2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი,
სამაგისტრო კურსი

N912 სოციო-ეკოლოგიური სისტემები: ბიორესურსები და ადამიანი;
2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი,
სამაგისტრო კურსი

O853 ბიოცენოზები: ურთიერთობები ორგანიზმებს შორის და მათი სივრცეში განაწილება;
2017 წლის გაზაფხულის სემესტრი,
სამაგისტრო კურსი