საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით

1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის სპეციალობით, ზოოლოგიის პეციალიზაციით. 1997 წელში სწავლობდა ჯერსის ველური ბუნების დაცვის ცენტრში (ნორმანდიის კუნძულები, დიდი ბრიტანეთი), სადაც მიიღო იშვიათი სახეობების მენეჯმენტის და გამრავლების სპეციალისტის სერტიფიკატი და კენტის უნივერსიტეტის (კენტერბერი, დიდი ბრიტანეთი) დიპლომი კონსერვაციული ბიოლოგიის მიმართულებით. 1999 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „ირმის (Cervus elaphus) რიცხოვნობის დინამიკა მგლის (Canis lupus) რიცხოვნობის კლების ფონზე ლაგოდეხის ნაკრძალში“ ზოოლოგიის სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება:
1989-2002 მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია NACRES (სახეობათა კონსერვაციის ცენტრში) და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში.
2004-2006 წლებში მოწვეული ლექტორის სტატუსით კითხულობდა ლექციებს ველური ბუნების მენეჯმენტში ივანე ჯვახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2002 დან 2006 წლამდე მუშაობდა საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების ცენტრში (GPADC).
2006 წლიდან არის თბილისის ზოოლოგიური პარკის დირექტორი.
2006 წლიდან იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული, ხოლო 2013 წლიდან არის სრული პროფესორი.
მიღებული აქვს მონაწილეობა 15-ზე მეტ საერთაშორისო პროექტში კონსერვაციული ბიოლოგიის მიმართულებით.
არის მიგრირებადი სახეობების დაცვის კონვენციის (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals; Bonn Convention) სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
ძირითადი კვლევითი საკითხებია მსხვილი ძუძუმწოვრების კონსერვაცია; მტაცებელი-მსხვერპლის ურთიერთობის ეკოლოგია

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კონსერვაციული ბიოლოგია
 • მტაცებელი-მსხვერპლის ურთიერთობის ეკოლოგია
 • შავი ზღვის ვეშაპისნაირები
 • შავი ზღვის ჰაბიტატების შეფასება
 • გადაშენების საფრთხეში მყოფი ძუძუმწოვრები
 • ადამიანი მტაცებლის კონფლიქტი

პუბლიკაციები
Alexander Gavashelishvili, Yuriy A Yarovenko, Elmar A. Babayev, Giorgi Mikeladze, Zurab Gurielidze, Davit Dekanoidze, Niko Kerdikoshvili, Levan Ninua, Nika Paposhvili. 2108. Modeling the distribution and abundance of eastern tur (Capra cylindricornis) in the Caucasus. Journal of Mammalogy, xx(x):1–13, 2018 DOI:10.1093/jmammal/gyy056

Kopaliani N., Shakarashvili M., Gurielidze Z., Qurkhuli T.,  Tarkhnishvili D. 2014. Gene  flow between wolf and shepherd dog populations in Georgia (Caucasus). Journal of Heredity/ doi: 10.1093/jhered/esu014

Murtskhvaladze M, Gurielidze Z,  Kopaliani N, Tarkhnishvili D. 2012.  Gene introgression between Gazella subgutturosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica, 2012

Kopaliani N. & Gurielidze Z. 2009. Status of Turs in Georgia and Conservation Action Plan CEPF, WWF. assets.panda.org/downloads/cepf_caucasus_web_1.pdf

Lukarevsky V, Akkiev M, Askerov E, Agili A, Can E, Gurielidze Z, Kudaktin A, and Yarovenko Y. 2007.  Status of the Leopard in the Caucasus. CAT News Special Issue 2 – Caucasus Leopard. Stampfli Publikationen AG, Bern,Switzerland http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.2._Status_Reports/leopard/Lukarevsky_et_al_2007_Status_of_the_Leopard_in_the_Caucasus.pdf

Gurielidze Z. 2004. Red Deer : Natural Mechanisms of Population Regulation. Proceedings of the Institute of Zoology (Georgian Academy of Science) Tbilisi

Гуриелидзе З., Мачарашвили И., Лорткипанидзе Б. 2003. Результаты исследования охотничьих угодий. Консервация Аридных и Семиаридных Экосистем Закавказья. Сборник Научных Трудов, NACRES, Тбилиси 2003.

Мачарашвили И., Гуриелидзе З., Лорткипанидзе Б. 2003. Инвазивные виды млекопитающих аридных и семиаридных экосистем Восточной Грузии. Консервация Аридных и Семиаридных Экосистем Закавказья. Сборник Научных Трудов, NACRES, Тбилиси 2003.

Лукаревский В., Аскеров Э., Гхазарян З., Гуриелидзе З,. Малхазян А. Мачарашвили И. 2003. Состояние популяции леопарда в Закавказье. Материалы Международного Совещания. VII съезд Териологического Общества. Москва, 2003. 400 с.

Badridze J., Butkhuzi L., Gurielidze Z. 1998.  Population Assessment of the Striped Hyena in Georgia. “Russian conservation news” vol 12. Moskow

Badridze J. Gurielidze Z. Butkhuzi L, Kopaliani N. 1998.  Wolf II: Formation of predatory and hunting behavior in the captive rised wolves. Metsniereba. Tbilisi

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ეტროვნული პროგრამის ფარგლებში

კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ჯავახიშვილი ზ., ნინუა ლ., დეკანოიძე დ., შველიძე თ. 2017. ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ტერიტორიაზე ვეშაპისნაირების შესწავლა (ანგარიში)

კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე. 2016-2017. შავი ზღვის ძუძუმწოვრების მენჯმენტის გეგმის იმპლემენტაცია. I ეტაპი.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე. 2015. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

Gurielidze Z., Kopaliani N., Devidze N., Shakarashvili M. Javakhishvili Z. 2012. Black Sea Biodiversity. Situation Analysis. NBISEP. Supported by GIZ (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ბაკალავრიატი:
 • მტაცებელი -მსხვერპლის ურთიერთობა ეკოსისტემაში. გაზაფხულის სემესტრი
 • მაგისტრატურა:
 • ზღვის ეკოსისტემები ( შემოდგომის სემესტრი)
 • ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი ( გაზაფხულის სემესტრი)
 • სახეობათა კონსერვაცია ( გაზაფხულის სემესტრი)
 • ბაკალავრიატი:
 • მტაცებელი -მსხვერპლის ურთიერთობა ეკოსისტემაში. გაზაფხულის სემესტრი (2011 წლიდან დღემდე)
 • სიცოცხლის მრავალფეროვნება (2006 – 2008)
 • მაგისტრატურა:
 • ზღვის ეკოსისტემები ( შემოდგომის სემესტრი) (2014 წლიდან)
 • ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი ( გაზაფხულის სემესტრი) (2008 წლიდან დღემდე)
 • სახეობათა კონსერვაცია ( გაზაფხულის სემესტრი)(2008 წლიდან დღემდე)
 • პოპულაციის სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზი (2007 წლიდან-2010 წლამდე)

 • 2009 წლიდან დღემდე მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 11 სამაგისტრო ნაშრომი მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის და კონსერვაციის სფეროში
 • საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა:
 • Regional Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or Biologically Significant Marine Areas in the Black Sea and the Caspian Sea.  Convention on Biological Diversity. Baku, 24-29 April 2017
 • Conservation and ecology of chamois in Georgia. Chamois International  Congress. Majella National Park. Lama dei Peligni. Abruzzo, Central Italy.  17th-20th June 2014.
 • Convention of Migratory Species (CMS) Scientific Council Meeting. 2013. Bonn. Germany
 • ACCOBAMS Regional Meeting. Conservation Status of Black Sea Cetaceans. 2012. Istambul, Turkey.
 • Convention of Migratory Species (CMS) Scientific Council Meeting. 2010. Bergen. Norway