საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, გეოგრაფიის მიმართულებით
ზურაბ ჯანელიძემ 1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. 1996 წელს დაიცვა დისეტრაცია თემაზე: ”კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეომორფოლოგია და გეოეკოლოგია”. 1991-2007 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე მუშაობდა მეცნიერ-მუშაკად და კითხულობდა სალექციო კურსს გემორფოლოგია-გეოეკოლოგიის კათედრაზე. 2007-2011 წლებში მუშაობდა ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან. არის ამავე უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2010-2014 წლებში უძღვებოდა გეოგრაფიის მიმართულებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია
 • პალეოგეოგრაფია
 • ზღვის სანაპირო პროცესები
 • გაუდაბნოების პროცესი საქართველოში
 • სპელეოლოგია
 • კლიმატის ცვლილების გავლენა ლადშაფტზე

 რჩეული პუბლიკაციები 

 • ჰოლოცენში შავი ზღვის საშუალო დონის ცვალებადობის ფაქტები პალიასტომის ტბის ქვეშ განვითარებულ ნალექებში – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 6 (85). თბილისი 2014წ. გვ. 168 – 172.
 • აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში გაუდაბნოების პროცესის გაძლიერება კლიმატის მოსალოდნელი დათბობის გავლენით – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული N5 (84) ,,გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”. თბილისი 2013. გვ.134-137
 •  Палеогеографические условия и археологическая ситуация в окрестности устья р.Риони (к проблеме локализации Фасиса)-Институт истории материальной културы; Государственный Эрмитаж. Санкт-Петервург 2011 c.514-521
 •  Об амплитуде Фанагорийской регрессии Чёрного моря – Рабочая группа “Морские берега” Совета РАН по проблемам Мирового океана. XXII Международная береговая конференция “Проблемы управления и устойчивого развития прибрежной зоны моря”. Геленджик. 16-20 Мая, 2007 г.
 •  Влияние возрастающих техногенных факторов на динамику берегов моря (Грузия, центральная часть Колхидской низменности) – Рабочая группа “Морские берега” Совета РАН по проблемам Мирового океана. XXII Международная береговая конференция “Проблемы управления и устойчивого развития прибрежной зоны моря”. Геленджик. 16-20 Мая, 2007 г.
 • Deposits of the Rioni River Estuary and Location of the Town Pasisi – BULLETIN OF GEOGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, v. 1 (≈v. 175). № 4, October – November- December. Tbilisi, 2007.
 • Absolute Age of the Relief of the Black Sea Coastal Zone of Georgia Based on the Archeological Materials – BULLETIN OF GEOGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, v. 175. № 2, April – May – June. Tbilisi, 2007.
 • О возрасте первой надпойменной террасы р. Куры и её притоков – Министерство образования и науки Республики Армения. Ереванский государственный университет. Международная конференция. Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийского- Гималайского 90-летию профессора С. П. Бальяна. Ереван, 25 – 28 Апреля, 2007 г.

წიგნები

 • საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონა, რეტროსპექტრულ-პროგნოზული ანალიზი. თბილისი 2015

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია
 • საქართველოს გეომორფოლოგია
 • შესავალი ზოგად გეომორფოლოგიაში
 • ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

მაგისტრატურა

 • მღვიმეთმცოდნეობა
 • გლაციოლოგია
 • პალეოგეოგრაფია
 • ზღვის სანაპირო პროცესები
 • ლანდშაფტმცოდნეობა
 • მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია
 • მდინარეული პროცესები
 • კარსტმცოდნეობა
 •  გლაციოლოგია
 • პალეოგეოგრაფია
 • ზოგად გეომორფოლოგია