საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკისა და მათემატიკის მიმართულებით (ელემენტალურ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია

ზურაბ თავართქილაძემ 1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1999 წელს ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია (PhD) ელ. ნაწილაკების მიმართულებით. აქვს მუშაობის გამოცდილება შემდეგ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებში: INFN-ისფერარას სექცია, იტალია (1996-1998); ჰაიდელბერგის (გერმანია) უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი (2001-2004); ჟენევის საერთაშორისო ბირთვული კვლევების ლაბორატორიის (CERN) თეორიული განყოფილება (2004-2006); ოკლაჰომას (აშშ) სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის განყოფილება (2006-2009); ელ. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი (1993-2011); ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2010 წლიდან დღემდე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა

 • ფიზიკა სტანდარტულ მოდელს მიღმა;
 • დიდი გაერთიანება, სუპერსიმეტრია და სუპერგრავიტაცია;
 • მატერიის თაობათა პრობლემა, ნეიტრინოთა ფიზიკა;
 • კოსმოლოგია: ინფლაცია, სამყაროს ბარიონული ასიმეტრია;
 • დამატებითი განზომილებები.

რჩეული პუბლიკაციები
• F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, ”Natural Inflation from 5D SUGRAand Low Reheat Temperature,” Nucl. Phys. B 898 (2015) 173.
• Z. Tavartkiladze, ”SU(5) × SU(5)′ unification and D2 parity: Model for composite leptons,”Phys. Rev. D 90 (2014) 1, 015022.
• Z.Tavartkiladze,“Three Family SU(5) GUT and Inverted Neutrino Mass Hierarchy,”Phys. Rev. D87 (2013) 075026.
• K. S. Babu, B. Bajc and Z. Tavartkiladze, “Realistic Fermion Masses and Nucleon Decay Ratesin SUSY SU(5) with Vector-Like Matter,” Phys. Rev. D 86 (2012) 075005.
• Z. Tavartkiladze, “New Flavor U(1)F Symmetry for SUSY SU(5),” Phys. Lett. B 706 (2012)398.
• K. S. Babu, J. C. Pati and Z. Tavartkiladze, “Constraining Proton Lifetime in SO(10) withStabilized Doublet-Triplet Splitting,” JHEP 1006 (2010) 084.
• K. S. Babu, S. Nandi and Z. Tavartkiladze, “New Mechanism for Neutrino Mass Generationand Triply Charged Higgs Bosons at the LHC,” Phys. Rev. D 80 (2009) 071702.
• Z. Murdock, S. Nandi and Z. Tavartkiladze, “Perturbativity and a Fourth Generation in theMSSM,” Phys. Lett. B 668 (2008) 303.
• B. Stech and Z. Tavartkiladze, “Generation Symmetry and E6 Unification,” Phys. Rev. D 77(2008) 076009.
• K. S. Babu, A. G. Bachri and Z. Tavartkiladze, “Predictive Model of Inverted Neutrino MassHierarchy and Resonant Leptogenesis,” Int. J. Mod. Phys. A 23 (2008) 1679.
• K. S. Babu, I. Gogoladze and Z. Tavartkiladze, “Missing partner mechanism in SO(10) grandunification,” Phys. Lett. B 650 (2007) 49.
• Z. Tavartkiladze, “Proton stability in supersymmetricSU(5),” Phys. Rev. D 76 (2007) 055012.
• F.PaccettiCorreia, M.G.Schmidt, Z.Tavartkiladze,“4D superfield reduction of 5-D orbifold SUGRA and heterotic M-theory,”Nucl. Phys. B 751, 222 (2006).
• F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, “ Superfield approach to 5D conformalSUGRA and the radion”, Nucl. Phys. B 709 (2005) 141.
• B. Stech and Z. Tavartkiladze, “ Fermion masses and coupling unification in E6: Life in thedesert”, Phys. Rev. D 70 (2004) 035002..
• Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “SU(4)c × SU(2)L × SU(2)R model from 5D supersymmetricSU(4)c × SU(4)L+R”, Phys. Rev. D 66 (2002) 115002.
• F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, “Gauge coupling unification andphenomenology of selected orbifold 5D N = 1 SUSY models”, Nucl. Phys. B 649 (2003) 39.
• Z. Tavartkiladze, “Naturally light neutrinos and unification in theories with low scale quantumgravity”, Phys. Lett. B 528 (2002) 97.
• Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Anomalous flavor U(1): Predictive texture for bi-maximalneutrino mixing”, Phys. Lett. B 482 (2000) 145.
• Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Bi-maximal neutrino mixings and proton decay in SO(10) withanomalous flavor U(1)”, Phys. Lett. B 487 (2000) 145.
• Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Neutrino mixings and fermion masses in supersymmetricSU(5)”, Phys. Lett. B 451 (1999) 129.
• Z. Berezhiani and Z. Tavartkiladze, “More missing VEV mechanism in supersymmetricSO(10)model”, Phys. Lett. B 409 (1997) 220.
• Z. Berezhiani and Z. Tavartkiladze, “Anomalous U(1) symmetry and missing doublet SU(5)model”, Phys. Lett. B 396 (1997) 150 [arXiv:hep-ph/9611277].
• G.Dvali, Z. Tavartkiladze and J. Nanobashvili, “Biased discrete symmetry and domain wallproblem”, Phys. Lett. B 352 (1995) 214 [arXiv:hep-ph/9411387].

 •  A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Texture Zero Neutrino Models and Their Connection with Resonant Leptogenesis,” To be published in Nucl. Phys. B (2018); arXiv:1710.10955 [hep-ph].
 •  A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Calculable Cosmological CP Violation and Resonant Leptogenesis,”
  Phys. Rev. D 96 (2017) no.1, 015015; doi:10.1103/PhysRevD.96.015015
 •  L. Megrelidze and Z. Tavartkiladze, “Soft See-Saw: Radiative Origin of Neutrino Masses in SUSY Theories,” Nucl. Phys. B 914 (2017) 553; doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.11.019
 •  A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Neutrino mass matrices from two zero 3 × 2 Yukawa textures and minimal d = 5 entries,” Int. J. Mod. Phys. A 31 (2016) no.13, 1650077; doi:10.1142/S0217751X16500779
 • Z. Tavartkiladze, “Twin-unified SU(5) × SU(5)′ GUT and phenomenology,” Pramana 86 (2016) no.2, 281; doi:10.1007/s12043-015-1148-8

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • კვანტური მექანიკა I (შემოდგომის სემესტრი)
 • კვანტური მექანიკა II (გაზაფხულის სემესტრი)
 • კვანტური ფიზიკის საწყისები, ატომისადა ბირთვის ფიზიკა (გაზაფხულის სემესტრი)
 • მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები (გაზაფხულის სემესტრი)

მაგისტრატურა

 • შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში (შემოდგომის სემესტრი)
 • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელის თეორიული საფუძვლები (გაზაფხულის სემესტრი)

ბაკალავრიატი
• კვანტური მექანიკა I (2012-2014 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები)
• კვანტური მექანიკა II (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
• ატომისა და ბირთვის ფიზიკა (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
• მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები (ა. როგავასთან ერთად; 2011-2013 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები)
• კვანტური ფიზიკის საწყისები, ატომისა და ბირთვის ფიზიკა (2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

მაგისტრატურა
• ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა I (2009-2011 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები);
• ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა II (2009-2011 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები)
დოქტორანტურა
• ინდივიდუალური სადოქტორო პროექტი (2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
• ნაწილაკთა ფიზიკა სტანდარტულ მოდელს მიღმა (2009-2011 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები)

სადოქტორო კურსი ოკლაჰომას (აშშ) სახელწიფო უნივერსიტში (2009 წლის იანვარი)
• ველის კვანტური თეორია

კურსები ჰაიდელბერგის (გერმანია) უნივერსიტეტში (2001-2004 სასწავლო წლები)
პრაქტიკუმი კვანტურ მექანიკაში (ბაკალავრიატი)
ლექცია-სემინარები სტატისტიკურ მექანიკაში (ბაკალავრიატი)
თეორიული მექანიკა (ბაკალავრიატი)
თეორიული მექანიკა (ბაკალავრიატი)
ელექტროდინამიკა (ბაკალავრიატი)
ველის კვანტური თეორია (მაგისტრატურა)