სამართლის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, კერძო სამართლის მიმართულებით

დაბადებულია 1964 წელს ქ. ხაშურში. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის 115-ე საშუალო სკოლა, 1987 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სტაჟიორად, სახელმწიფო ნოტარიუსად,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მოქალაქეთა სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების, შემდგომში კი სამმართველოს უფროსად. საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლებიოს კომიტეტში იურიდიული სამმართველოს უფროსად , კომიტეტის თავმჯდომარის მრჩევლად, საქართევლოს სახელმწიფო კანცელარიაში სახელმწიფო მრჩევლდა.  1999 წლიდან მოსამართლეა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. წლების განმავლობაში იყო იუტიციის სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდდდდდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, იუსტიციის საბჭოს წევრი. დღეისათვის მუშაობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კერძო სამართალი წარმოადგენს მის ინტერესების წყაროს, აქვს კვლევები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში.

წიგნები

 • თანაავტორი წიგნებისა
 • ,,ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში „
 • ,,კომუნიკაციები სასამართლოში“

სტატიები ჟურნალებში

 •  ,,პრეიუდიციის განმაპირობებელი ფაქტორები და მათი მნიშვნელობა სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს“
 • ,,პრეიუდიცია და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულირებანი“
 • ,,პრეზუმფციის სახეები და მათი მნიშვნელობა სამოქალაქო სამართლაწარმოებაში“
 • ,,სასამართლო გადაწყვეტილება, როგორც საპროცესო დოკუმენტი და მისი გასაჩივრების ფორმები მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით
 • ,,დასკვნითი პრეზუმფციებისა და ფიქციების სამართლებრივი მნიშვნელობა“,,

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • სანივთო სამართლის თანამედროვერგამოწვევები და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ვალდებულებითი სამართალი
 • საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი—ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2014 წლიდან)
 • სანივთო სამართლებრივი დავების განხილვის თავისებურებანი-(ბაკალავრები, გაღრმავება)— თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2009-2016)
 • სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (ბაკალავრები)
 • შედარებითი კერძო სამართალი ( მაგისტრანტები)
 • კერძო სამართლებრივი სისტემები (დოქტორანტები)—–კავკასიის უნივერსიტეტი (2013-2014)
 • საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი (ბაკალავრები)
 • სანივთო სამართალი (მაგისტრანტები)—-საქართველოს უნივერსიტეტი(2013-2014)