მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკისა და საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებით

არჩილ აბაშიძემ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხური სპეციალობით პოლიტიკის მეცნიერება, ხოლო 2000 წელს მიიღო მაგისტრის წოდება საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სპეციალობით საჯარო ადმინისტრირება. ასევე, არის შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის მაგისტრი (2004). აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება; 10-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობდა საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საჯარო ადმინისტრირება, საჯარო სამსახური, ინტერესთა ჯგუფები

რჩეული პუბლიკაციები
1. Abashidze, Archil. Selimashvili Giorgi., Challenges of Recruitment Procedures in the Georgian Civil Service, Romanian Journal of Political Science, Vol 15, number 2, Winter 2015.
2. სახელმწიფო პოლიტიკა მოხალისეობის სფეროში: ქართული კანონმდებლობა და მსოფლიო პრაქტიკა, თბილისი, 2011.
3. შრომითი მიგრაცია საქართველოდან და ორმხრივი შრომითი ხელშეკრულებები: პერსპექტივები და საჭიროებები: მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, თბილისი, 2009.
4. A Plea for Open Parliaments in the Black Sea Region: Case Georgia, Bucharest, Romania (იხილე: http://www.ipp.ro) (ინგლისურ ენაზე).
5. Abashidze, Archil and Schultz, Jessica: Anti-corruption policy making in practice: Georgia – a Country Case Study, In: Anti-corruption policy making in practice: report of six country case studies, Chr. Michelsen Institute, Norway 2007 (ინგლისურ, ესპანურ და ფრანგულ ენებზე)
(იხილე: www.u4.no/themes/uncac.report.cfm

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი:
საქართველოს პოლიტიკური სისტემა
პოლიტიკური იდეოლოგიები
დემოკრატია დაკარგი მოქალაქეობა
საჯარო მართვა
მაგისტრატურა:
საჯარო ადმინისტრირება

ბაკალავრიატი:
შესავალი თანამედროვე აზორვნებაში
აკადემიური წერა
მაგისტრატურა:
პოლიტიკა, იდეები, ინსტიტუტები, პროცესები

მონაწილეობდა შემდეგი სახელძღვანელოების თარგმნაში:
1. „ამერიკის საგარეო პოლიტიკა“, მეხუთე გამოცემა, ბრუს ჯენტელსონი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015
2. „საჯარო მართვა“, რობერტ დენჰარტი, ჯენეტ დენჰარტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012
3. “გავიგოთ პოლიტიკა”, თომას მაგსტადტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010