მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

ათინათ მამაცაშვილმა 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 2001 წელს მიიღო ექსი-მარსელის უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) მაგისტრის წოდება, ხოლო 2006 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ექსი-მარსელის უნივერსიტეტში.
2008 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2010-2011 წლებში მიიღო დიდროს სახელობის სტიპენდია და მიწვეული იყო Université Paris-Est Créteil-ში (საფრანგეთი).
2012 წელს (იანვარი-მარტი) მიწვეული იყო მკვლევრად ექსი-მარსელის უნივერსიტეტში (საფრანგეთი).
2012-2014 წლებში ათინათ მამაცაშვილი იმყოფებოდა ნამიურის უნივერსიტეტში (ბელგია) მიწვეული მკვლევრის სტატუსით (Incoming post-doc fellowship of the Académie universitaire Louvain (AUL) co-funded by the Marie Curie Actions of the European Commission).
2015-2017 წლებში იყო მიწვეული მკვლევარი სორბონის უნივერსიტეტში (2015-2017) „ჰორიზონტი 2020“ ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში (Marie Skłodowska-Curie actions – The EU Framework Programme for Research and Innovation) და მუშაობდა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებზე.
იგი ამჟამად მიწვეული მკვლევარია ექსი-მარსელის უნივერსიტეტში / Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ლიტერატურა და ტოტალიტარული რეჟიმები
 • უტოპია, დისტოპია, უქრონია, მაგიური რეალიზმი ლიტერატურაში
 • ბელგიური, შვეიცარული, ლუქსემბურგული, კანადური ფრანგულენოვანი ლიტერატურა
 • ფერი ლიტერატურისა და მხატვრობის ისტორიაში

რჩეული პუბლიკაციები

 • Atinati Mamatsashvili, « Repenser l’histoire : la littérature géorgienne postsoviétique et sa réception », Clara Royer et Petra James (eds.), Sans faucille ni marteau. Ruptures et retours dans les littératures européennes post-communistes, Peter Lang, 2013. p. 197-210.
 • Atinati Mamatsashvili, « La langue – véhicule de symboles à travers les frontières. Entre la représentation symbolique et le concept identitaire de la couleur», Boissonneault, Julie et Ali Reguigui (eds.). Langue et territoire. Espaces littéraires / Language and Territory. Literary Spaces, 2014, Série monographique en sciences humaines – Human Sciences Monographic Series. p. 235-253.
 • Atinati Mamatsashvili, « Le signe de l’historicité dans la transformation de la parole poétique en acte poétique chez Francis Ponge et Giorgi Léonidzé ». RLC – Revue de littérature comparée, LXXXIX (1), 2015, p. 51-64.
 • Atinati Mamatsashvili, « La littérature belge sous l’Occupation : anti-utopie et réalité à travers le réalisme magique et le fantastique », in : Utopies et mondes possibles. Le récit d’anticipation en Belgique francophone, Textyles – revue des lettres belges de langue française, n° 48, 2016, p. 51-63.
 • Atinati Mamatsashvili, « Le visage de l’autre. D’après Blessures de Paul Willems et Les Amants de René Magritte”, in : Fabienne Gaspari (ed.), L’Écriture du visage dans les littératures francophones et anglophones, L’Harmattan, « Espaces littéraires », 2016, p. 187-203.
 • « Réaménager le lieu, redessiner la géographie. Le projet de l’exclusion, de l’élimination des Juifs dans les œuvres littéraires françaises », in : M. Pilar Tresaco et al. (eds.) Otra Viaje extraordinario, Zaragoza, Presas de la Universidad de Zaragoza, 2017, p. 315-323.
 • “Les procédés discursifs des régimes fascistes et communiste”, in Boissonneault & al. (eds.), Fondements historiques et ancrages culturels des langues, II. Espaces artistiques et culturels, “Human Sciences Monographic Series ”, Vol. 20, Sudbury, Ontario, Canada, 2017, p. 341-362. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01527856/document
 • “Susciter une émotion pour dominer l’esprit : la propagande antisémite et les écrivains français (1940-1944)”, in Emilia Hilgert & al. (eds),Les émotions en discours et en image(s), Savoirs en Prisme, no7, 2017. [online] https://savoirsenprisme.com/numeros/07-2017-les-emotions-en-discours-et-en-images/susciter-une-emotion-pour-dominer-lesprit-la-propagande-antisemite-et-les-ecrivains-francais-1940-1944/
 • “Les écrivains français face à la langue antisémite sous l’Occupation : Édith Thomas, Antoine de Saint-Exupéry », Romanica Olomucensia, n o29, 2/2017 (in press).
 • « La quête et l’enquête dans la poésie moderniste géorgienne – entre se remémorer et dénoncer», in Harri Veivo & al. (eds), Beyond Given Knowledge : Investigation, Quest and Exploration in Modernism and the Avant-Gardes, Volume 5, coll. EAM/European Avant-Garde and Modernism Studies, Berlin/New York, de Gruyter, 2018, p. 283-298.
 • “Dénoncer l’antisémitisme et la persécution des Juifs : René Crevel, Jean Cassou, Georges Duhamel”, in : Les écrivains face aux persécutions, au massacre de masse et au génocide, Luba Jurgenson et Atinati Mamatsashvili (eds.), Paris, Revue des Études Slaves, 2018 (in press).
 • « Écrire en exil : choix de langues, choix idéologiques et esthétiques. Les écrivains géorgiens exilés en France (1939-1945) », in : Anna Lushenkova Foscolo et Malgorzata Smorag-Goldberg, Plurilinguisme et autotraduction, Eur’Orbem Éditions, coll. Texte/s, (to be published in 2018).
 • « André Beucler : la fabrication d’une contre-affiche à l’idéologie nazie et à l’antisémitisme », in : Bruno Curatolo & Myriam Boucharenc (eds.), André Beucler par voie d’affiche : littérature, cinéma, radio, publicité, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté (in press).
 • « L’homme en marge, le hors-la-loi, le Juif : faire figurer la superfluité humaine dans l’écriture et la peinture», in : Luba Jurgenson and Atinati Mamatsashvili, Paris, Éditions Petra (to be published in 2019).

წიგნები

 • Atinati Mamatsashvili, Une couleur dans mes deux vies, Tbilisi, Zekari, 2003 (in French).
 • Atinati Mamatsashvili, Le dos. La couleur. Vers le dessin, Tbilisi, Lampari, 2003 (in French).
 • Anke Bosse & Atinati Mamatsashvili (eds.), Littérature et totalitarisme I. Écrire pour témoigner, Namurs, 2014, Presses Universitaires de Namur.
 • Bela Tsipuria & Atinati Mamatsashvili (eds.), Yearbook of Comparative Literature, 2013, Ilia State University Edition.
 • Anke Bosse & Atinati Mamatsashvili (eds.), Littérature et totalitarisme II. Vers la conceptualisation du phénomène, Presses Universitaires de Namur (in press).
 • – L. Jurgenson & A. Mamatsashvili (eds.), Des écrivains face aux persécutions, au massacre de masse et au génocide, Paris, Revue des Études Slaves, Paris, Imprimerie Nationale, 2018 (in press).
 • – L. Jurgenson & A. Mamatsashvili (eds.), Le proscrit, le banni, l’émigré. Les représentations littéraires et artistiques sous les régimes nazi et soviétique, Paris, Petra (to be published in 2019).

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • ათინათ მამაცაშვილი, ქართულად თარგმანი, Marguerite Duras « La vie matérielle », ჩვენი მწერლობა, N4, 2006; N6, 2006.
 • ათინათ მამაცაშვილი, « Evolution of the notion of responsibility through centuries in the context of particularities of different countries », recueil des articles The new dimension of responsibility, თბილისი, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
 • Atinati Mamatsashvili, « La symbolique du Jaune : le temps délimité et la vie précaire », revue Sens [public], 16 février 2008 ; http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=514
 • Atinati Mamatsashvili, « La notion de couleur comme un élément rationnel mortuaire dans La jeune Parque de Paul Valéry », article publié dans Acta Iassyensia Comparationis, 6/2008, Roumanie. p. 273-282.

http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/arhiva/EN_acta_6.html

 • Atinati Mamatsashvili, « Le terme de la couleur jaune dans le contexte d’imposture chez Arthur Rimbaud », article publié dans : Analele Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava, série Filologie. A. Lingvistica. Editura Universitatii din Suceava. 1/2009, Roumanie, p. 267-280.
 • Atinati Mamatsashvili, « Le jaune relique, couleur-pan, en tant que représentation de l’exil et du temps révolu », Actes du colloque [en ligne].http://www.poexil.umontreal.ca/events/colloqueobjets/colloqobjetsactes.htm
 • ათინათ მამაცაშვილი, «არეკვლის ფენომენი, როგორც ყვითელი ფერის თანდაყოლილი თვისება ზღვის უძრავ სილურჯესთან მიმართებაში (ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიოს „ოქროსმაძიებლის“ მიხედვით», სემიოტიკის სამეცნიერო ჟურნალი, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, 8/2010, გვ. 176-186.
 • ათინათ მამაცაშვილი, «წინააღმდეგობის გამომხატველი სიტყვა ფრანსის პონჟის და გიორგი ლეონიძის შემოქმედებაში», სემიოტიკის სამეცნიერო ჟურნალი, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, 9/2011, გვ. 222-235.
 • Atinati Mamatsashvili, « L’identité en métamorphose et son rapport au monde extérieur. D’après Un autre. Chronique d’une métamorphose de Imre Kertész », Mzaro Dokhtourichvili, Gérard Dédéyan, Isabelle Augé (dir.), L’Europe et le Caucase. Les relations inter-régionales et la question de l’identité, Ilia State University Edition, 2012, p. 392-404.
 • Atinati Mamatsashvili, « Repenser l’histoire : la littérature géorgienne postsoviétique et sa réception », Clara Royer et Petra James (dir.), Sans faucille ni marteau. Ruptures et retours dans les littératures européennes post-communistes, Peter Lang, 2013. p. 197-210.http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=80145&cid=328&concordeid=574126
 • Atinati Mamatsashvili, The Otherness and Alterity in Belgian literature during the Occupation period (1940-1944)/ უცხო და სხვა ოკუპაციის პერიოდის ბელგიურ ლიტერატურაში (1940-1944). Yearbook of Comparative Literature / შედარებითი ლიტერატურის კრებული. Bela Tsipuria and Atinati Mamatsashvili (dir.), Yearbook of Comparative Literature / შედარებითი ლიტერატურის კრებული. 2013, Ilia State University Edition, გვ. 68-84.
 • Atinati Mamatsashvili & Bela Tsipuria, „შესავალი“, Bela Tsipuria & Atinati Mamatsashvili (dir.), Yearbook of Comparative Literature / შედარებითი ლიტერატურის კრებული. 2013, Ilia State University Edition, გვ. 13-16.
 • Atinati Mamatsashvili, La langue – véhicule de symboles à travers les frontières. Entre la représentation symbolique et le concept identitaire de la couleur, Boissonneault, Julie et Ali Reguigui (dir.). Langue et territoire. Espaces littéraires / Language and Territory. Literary Spaces, 2014, Série monographique en sciences humaines – Human Sciences Monographic Series. p. 235-253.
 • Atinati Mamatsashvili, « La fiction comme témoignage: l’écrivain en marge, face au pouvoir totalitaire », Anke Bosse, Atinati Mamatsashvili (dir.), Littérature et totalitarisme I. Écrire pour témoigner. 2014, Presses Universitaires de Namur, p. 75-94.
 • Atinati Mamatsashvili, « Introduction», Anke Bosse, Atinati Mamatsashvili (dir.), Littérature et totalitarisme I. Écrire pour témoigner. 2014, Presses Universitaires de Namur, p. 7-12.
 • « La fiction face à l’Histoire et au politique: l’œuvre de Max Servais dans les années de l’Occupation », Littératures en langue française : Histoire, Mythes et Création, Papa Samba Diop et Alain Vuillemin (eds.), Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 189-197.
 • « La fiction comme réplique immédiate à l’Histoire. L’œuvre d’Oscar-Paul Gilbert entre 1940 et 1944 », 2015. <hal-01319560> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01319560.
 • Repères identitaires dans la littérature de l’espace soviétique et postsoviétique. Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (2). Tbilisi, 2015, Ilia State University Edition, p. 215-224.
 • Le signe de l’historicité dans la transformation de la parole poétique en acte poétique chez Francis Ponge et Giorgi Léonidzé. RLC – Revue de littérature comparée, LXXXIX (1). 2015, p. 51-64.
 • « Les images identitaires nationales chez les auteurs géorgiens sous le régime totalitaire soviétique (1921-1930) », L’Europe et le Caucase. Relations interrégionales et la question de l’identité II, Isabelle Augé et al. (eds.), Paris, Guethner, 2016, p. 225-244.
 • « La littérature belge sous l’Occupation : anti-utopie et réalité à travers le réalisme magique et le fantastique », Utopies et mondes possibles. Le récit d’anticipation en Belgique francophone, Textyles – revue des lettres belges de langue française, n° 48, 2016, Le Cri, p. 51-63.
 • « Le visage de l’autre. D’après Blessures de Paul Willems et Les Amants de René Magritte», in : Fabienne Gaspari (ed.),L’Écriture du visage dans les littératures francophones et anglophones, L’Harmattan, « Espaces littéraires », 2016, p. 187-203.
 • “Literature et anti-Semitisme: La Chronique des Pasquier (1933-1945) de Georges Duhamel”, 2016, in French, <hal-01297268> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01297268.
 • « ’Des vies abattues’ : une princesse géorgienne au goulag », Mémoires en jeu. Revue critique interdisciplinaire et multiculturelle sur les enjeux de mémoires, Paris, Éditions Kimé, 2018 (იბეჭდება).
 • « Le lieu géographique entre réalité et fiction dans le récit d’anticipation : Zamiatine, Orwell, Thiry », Géographie, langue et textes littéraires / Ecrire le lieu, fictionnaliser l’espace. Actes du colloque FLUP – ILC Margarida Losa (გადაცემულია).
 • « Representation of Otherness through Textual and Pictorial Construction: Paul Willems, René Magritte, Albrecht Dürer », Do quadro na narração à pintura narrativa/Du tableau dans le récit à la peinture narrative, Routhledge (იბეჭდება).
 • « Le phénomène totalitaire nazi et communiste à travers les œuvres de fiction», Anke Bosse et Atinati Mamatsashvili (eds.), Littérature et totalitarisme II. Vers la conceptualisation du phénomène, Presses Universitaire de Namur, 2018 (იბეჭდება).
 • “Literature and anti-Semitism: La Chronique des Pasquier (1933-1945) by Georges Duhamel”, in Yearbook of Comparative Literature II, Mamatsashvili & Bela Tsipuria (eds.), Tbilisi, Ilia State University Edition (იბეჭდება).
 • « Réaménager le lieu, redessiner la géographie. Le projet de l’exclusion, de l’élimination des Juifs dans les œuvres littéraires françaises », in : M. Pilar Tresaco et al. (eds.) Otra Viaje extraordinario, Zaragoza, Presas de la Universidad de Zaragoza, 2017, p. 315-323.
 • “Les procédés discursifs des régimes fascistes et communiste”, in Boissonneault & al. (eds.), Fondements historiques et ancrages culturels des langues, II. Espaces artistiques et culturels, “Human Sciences Monographic Series ”, Vol. 20, Sudbury, Ontario, Canada, 2017, p. 341-362. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01527856/document
 • “Susciter une émotion pour dominer l’esprit : la propagande antisémite et les écrivains français (1940-1944)”, in Emilia Hilgert & al. (eds),Les émotions en discours et en image(s), Savoirs en Prisme, no7, 2017. [online] https://savoirsenprisme.com/numeros/07-2017-les-emotions-en-discours-et-en-images/susciter-une-emotion-pour-dominer-lesprit-la-propagande-antisemite-et-les-ecrivains-francais-1940-1944/
 • “Les écrivains français face à la langue antisémite sous l’Occupation : Édith Thomas, Antoine de Saint-Exupéry », Romanica Olomucensia, n o29, 2/2017 (იბეჭდება).
 • « La quête et l’enquête dans la poésie moderniste géorgienne – entre se remémorer et dénoncer», in Harri Veivo & al. (eds), Beyond Given Knowledge : Investigation, Quest and Exploration in Modernism and the Avant-Gardes, Volume 5, coll. EAM/European Avant-Garde and Modernism Studies, Berlin/New York, de Gruyter, 2018, p. 283-298.
 • “Dénoncer l’antisémitisme et la persécution des Juifs : René Crevel, Jean Cassou, Georges Duhamel”, in : Les écrivains face aux persécutions, au massacre de masse et au génocide, Luba Jurgenson et Atinati Mamatsashvili (eds.), Paris, Revue des Études Slaves, 2018 (იბეჭდება).
 • « Écrire en exil : choix de langues, choix idéologiques et esthétiques. Les écrivains géorgiens exilés en France (1939-1945) », in : Anna Lushenkova Foscolo et Malgorzata Smorag-Goldberg, Plurilinguisme et autotraduction, Eur’Orbem Éditions, coll. Texte/s, (დაიბეჭდება 2018-ში).
 • “D’une ville à l’autre : l’expérience exilique des écrivains géorgiens pendant la Deuxième Guerre mondiale”, conference proceedings Mythologies urbaines et migrations/Université de Nantes (გადაცემულია).
 • « André Beucler : la fabrication d’une contre-affiche à l’idéologie nazie et à l’antisémitisme », in : Bruno Curatolo & Myriam Boucharenc (eds.), André Beucler par voie d’affiche : littérature, cinéma, radio, publicité, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté (იბეჭდება).
 • “L’ « absence de pensée » et le « manque d’imagination » dans le devenir de l’homme nouveau : Zamiatine, Orwell, Tchoukovskhaïa” (მომზადების პროცესშია).
 • « L’homme en marge, le hors-la-loi, le Juif : faire figurer la superfluité humaine dans l’écriture et la peinture», in : Luba Jurgenson and Atinati Mamatsashvili, Paris, Éditions Petra (გამოიცემა 2019-ში).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • კლასიციზმის და განმანათლებლობის ეპოქა: ფრანგული ლიტერატურა და კულტურა XVII-XVIII საუკუნეებში
 • მწერალი და დიქტატურა ევროპის ფრანკოფონულ სივრცეში
 • შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდოლოგიური საფუძვლები
 • ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე
 • თანამედროვე ფრანგულენოვანი ლიტერატურა
 • XVIII-XIX საუკუნეების ევროპული ლიტერატურა და კულტურა
 • ლიტერატურული კრიტიკის ისტორია
 • რომანტიზმიდან ნატურალიზმამდე: ფრანგული ლიტერატურა XIX საუკუნეში
 • ცნება „იდენტობა/თვისება“ და ცნება „სხვა/უცხო“ ლიტერატურასა და მხატვრობაში
 • ინტერდისციპლინური კვლევის პრინციპი და ხასიათი
 • მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი: ფრანგული ლიტერატურა 1945 წლიდან დღემდე
 • თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის სათავეებთან (IX-XVI სს.)
 • შესავალი რომანისტიკაში

¨“Project LIAGAN”, Innovation in Education, campaign for the promotion of MSC actions in the associated countries including Georgia. Tbilisi, January 17, 2017 (via skype) ¨« Literature against anti-Semitism : an overview of the research project LIAGAN/Horizon 2020 », Seminar for Doctoral students, VUB – Vrije Universiteit Brussel, Belgium, January 16, 2017 (Invited by Prof. Sepp). « Deconstruction of the anti-Semitic imagination: Klee, Heartfield, Beucler, Thomas », Seminar for Doctoral students, VUB – Vrije Universiteit Brussel, Belgium, January 16, 2017 (Invited by Prof. Sepp).¨ « Raconter une vie en mots et en images – entre mémoire et témoignage. Vie ? ou Theatre ? de Charlotte Salomon », EHESS – École des Hautes Études en Sciences Sociales, May 25, 2016 (invited by Prof. Jurgenson). ¨ “ Les écrivains français et géorgiens en France face à l’Occupation (1940-1944) ”, in the frame of Deutsch-Französischer Diskurs, Universität des Saarlandes, Germany, December 8, 2015 (Invited by Prof. Schmeling and Prof. Solte-Gresser). ¨ “ Les symbolismes: un tournant esthétique, philosophique, politique? ”, Paris-Sorbonne, France, November 19, 2015 (Invited by Prof. Autant-Mathieu). ¨ “Les représentations cinématographiques et littéraires des purges staliniennes”, EHESS, France, June 11, 2014 (Invited by Prof. Jurgenson). ¨ “Chute du mur de Berlin et les bouleversements (géo)politiques. L’écroulement de l’Union soviétique. L’exemple de la Géorgie”,Université de Namur, Belgium, November 13, 2013.

 • პირადი ვებგვერდი: http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article31&lang=fr