მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი,ისტორის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორ-ემერიტუსი, ისტორია და კავკასიოლოგია

კავკასიის კვლევების საერთაშორისო სკოლა

დაიბადა თბილისში (1949). დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი (1971), საქართველოს მეცნ. აკადემიის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (1975). 1975-2010 წწ. მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში (უკანასკნელი თანამდებობა: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი). დაიცვა საკანდიდატო (1975) და სადოქტორო (1990) დისერტაციები. შეთავსებით მუშაობდა: აფხაზეთის სახ. უნივერსიტეტში (დოცენტი, პროფესორი) (1984-1992), საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში – კათედრის გამგედ (1995-1999), საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემიაში (2004-2005), სსიპ თბილისის სახ. უნივერსიტეტში (2006-2007). 2007-დან მუშაობს სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში; გამოქვეყნებული აქვს 165 ნაშრომი, მათ შორის – 21 წიგნი. 2008-2009 წწ. იყო საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხი) სამეურვეო საბჭოს წევრი. 1985 წლიდან ჩართულია არასამთავრობო დონეზე სამშვიდობო პროცესებში, 2001 წლიდან კითხულობს ლექციებს აფხაზეთის სახ. უნივერსიტეტში. საქართველოში ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისათვის მიღებული აქვს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს სიგელი და წოდება „ტოლერანტობის ქომაგი“ (2014).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საქართველოსა და კავკასიის ხალხების ისტორია, სამხედრო ისტორია, ეთნიკური ისტორია, თურქულ-ოსმალური წერილობითი წყაროები კავკასიის ხალხების შესახებ, ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები (გენეზისი, განვითარება დატრანსფორმაცია), ისტორიული გეოგრაფია და კარტოგრაფია, ქართული წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია.

წიგნები

 1. სამხედრო საქმე საქართველოში უძველესი ხანიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე. ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2017.
 2. ოსმალური დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთისა და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის შესახებ (XVII–XVIII საუკუნეები / ოსმალური ტექსტი ქართული თარგმანით, შესავლით, ტერმინოლოგიური ლექსიკონითა და ფაქსიმილეებით გამოსაცემად მოამზადეს გიორგი ანჩაბაძემ და ნოდარ შენგელიამ. გამომცემლობა ORIENT . თბ., 2012. 1088 გვ.
 3. ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის საკითხები, II. აკოლასია. თბ., 2011. 242 გვ.
 4. საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები (1921 წლამდე). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2010. 256 გვ. (რეზუმე ინგლ. ენაზე: The problems of Georgian military history, Till 1921).
 5. ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის საკითხები, I (სტატიები, მიმართვები, ინტერვიუები), I. თბ., 2006. 308 გვ. (ქართულ და რუსულ ენებზე).
 6. History of Georgia (Short sketch). Caucasian House. Tbilisi, 2005. P. 80.
 7. სამხედრო ისტორია. ლექციების კურსი. სომა პრეს, თბ., 2002. 144 გვ.
 8. The Vainakhs (The Chechen and Ingush). Caucasian House. Tbilisi, 2001. P. 328 (in English and Russian languages).
 9. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии (исследование грузинских исторических сочинений). Мецниереба, Тбилиси, 1990. 256 с.
 10. დიმიტრი ბაქრაძე როგორც წყაროთმცოდნე და არქეოგრაფი. მეცნიერება. თბ., 65 გვ.

სტატიები ჟურნალებში

 1. Historical aspects of the North Caucasus factor in relation to modern Georgia (up to 2008)/ /The North Caucasus factor in the Georgian-Abkhaz conflict context. July 2012. P. 49–59.
 2. Mass Terror in the USSR: The Story of One Family/ /CAUCASUS ANALYTICAL DIGEST No. 22, 1 December 2010. P. 13–16.
 3. Principal Stages of Ethnical Development of the Georgian Nation from Ancient Times to the phase of Nation Formation/ /The journal “Identity Studies”. №1’2009. Ilia Chavchavadze State Universitry.
 4. ქართველი ხალხის ეთნიკური განვითარების ძირითადი ეტაპები უძველესი დროიდან ერის ჩამოყალიბების სტადიამდე/ /„ქართველი ერის დაბადება“, ილია ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები (26–27 ნოემბერი, 2007). ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 2009. გვ. 67–91.
 5. რეცენზია წიგნზე: „ლუიჯი მაგაროტო. საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ (1783–1801)“/ /„კადმოსი“, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009, №1. გვ. 347–353.
 6. მდინარეების „ეგრისწყლისა“ და „დრაკონის“ იდენტიფიკაციისათვის/ /ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები / The proceedings of the institute of history and ethnology, IX., IX. გამომც. „უნივერსალი“ თბილისი, 2009. გვ. 218–221 (რეზუმე ინგ. ენაზე: For the Identification of hydronims “Egristskali” and “Drakon”).
 7. ქცევის ტრადიციული ნორმები კავკასიაში ომებისა და შეიარაღებული კონფლიქტების დროს/ /კრებული: „ოჩხარი“. ჯ. რუხაძისადმი მიძღვნილი ეთნოლოგიური, ისტორიული და ფილოლოგიური ძიებანი. მემატიანე. თბ., 2002. გვ. 67–77 (რეზიუმე ინგლ. და რუს. ენებზე).
 8. Грузино-абхазское государство: историческая традиция и перспективы/ /Аспекты грузино-абхазского конфликта, 5. Материалы грузино-абхазской конференции: Преемственность культур в контексте государственного строительства. Адлер – 26–28 августа 2000 г. Ирвайн, 2001. С. 309-324.
 9. Изучение вопросов этнической истории абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта/ /Аспекты грузино-абхазского конфликта, 2. Материалы грузино-абхазской конференции. Конобеево (Московская область) – август, 1999 г. UCI (Universiy of Califoria, Irvine), 2000. С. 20–40.
 10. Попытки нейтрализации грузино-абхазского конфликта методами народной дипломатии (на основе личного опыта)/ /Роль неформальной дипломатии в миротворческом процессе. Материалы грузино-абхазской конференции. Сочи, март, 1999 г. Ирвайн, 1999. С. 17-37.
 11. ძველი ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების დროისა და პირობების შესახებ/ /„ანალები“, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ჟურნალი. თბ., 1999, №2. გვ. 16-22 (რეზუმე ინგლ. და რუს. ენებზე).
 12. „შიდა ლაშქრის“ („შიდა სპის“) მნიშვნელობის გარკვევისათვის/ /საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის “მაცნე”. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. თბ., 1987, №1. გვ. 83-89 (რეზიუმე რუს. ენაზე).
 13. ქართული ლაშქრის საბრძოლო წყობა და ბრძოლის წარმოების ხერხები თეიმურაზ II-ის „სარკე თქმულთა ანუ დღისა და ღამის გაბაასების“ მიხედვით/ /საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. თბ., 1984, №2. გვ. 93-98.
 14. Эвлия Челеби о закубанских ногайцах/ /Тюркологический сборник, 1976. Наука. Москва, 1978. С. 19-25.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. სამხედრო ისტორია (საბაკალავრო) – ყოველწლიურად, შემოდგომის სემესტრი
 2. ქართული ჯარის ისტორია (საბაკალავრო) – ყოველწლიურად, გაზაფხულის სემესტრი
 3. კავკასიის ხალხების ისტორია უძველესი დროიდან XVIII საუკუნემდე (სამაგისტრო) ­– ყოველწლიურად, შემოდგომის სემესტრი
 4. კავკასიის ხალხების ისტორია XVIII-XX საუკუნეებში (სამაგისტრო) – ყოველწლიურად, გაზაფხულის სემესტრი
 5. ომების ისტორია: XX საუკუნის პირველი ნახევარი (1945 წლამდე) (სამაგისტრო) – ყოველწლიურად, შემოდგომის სემესტრი
 6. ორპოლუსიანი მსოფლიო და ლოკალური ომები (1945-1991 წწ.) (სამაგისტრო) – ყოველწლიურად, გაზაფხულის სემესტრი
 1. კავკასიის ხალხების ისტორია და კულტურა – 3-სემესტრიანი სამაგისტრო კურსი (2007-2009 წწ.)
 2. ძველი საქართველოს ისტორია (ახ. წ. V საუკუნემდე) (1-სემესტრიანი საბაკალავრო კურსი)
 3. История народов Кавказа с древнейших времен до XVIII в. (1-სემესტრიანი სამაგისტრო კურსი)
 4. История народов Кавказа в XVIIIXX вв. (1-სემესტრიანი სამაგისტრო კურსი)