მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რექტორის მოადგილე სწავლების დარგში

პროფესორი, პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით

2021–დღემდე
რექტორის მოადგილე სწავლების დარგში
სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიორგი გვალია 2000-2004 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალიზაციით. 2007 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრატურა. 2013 წელს მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკის მეცნიერებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2012-2013 წლებში მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილედ. 2013 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი და პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების პროფესორი. 2018 წლიდან არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი. ასევე, 2011 წელს იყო არიზონას უნივერსიტეტის (აშშ) გლობალური პოლიტიკის სკოლის მკვლევარი. საუნივერსიტეტო საქმიანობის გარდა, გიორგი გვალია მუშაობდა სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციაში, მათ შორის, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატში.

 

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები
  • პატარა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა
  • ალიანსები საერთაშორისო ურთიერთობებში
  • საზოგადოებრივი აზრი და საგარეო პოლიტიკა
  • ევროპეიზაცია პოსტსაბჭოთა სივრცეში
  • რუსეთის საგარეო პოლიტიკა

1. David Aprasidze, Giorgi Gvalia, National Interest and Regime Survival: Why Georgia is Cautious Towards the Russia-Ukraine War (The Central Asia-Caucasus Analyst, 2022)

2. Giorgi Gvalia, National Security, Elite Responses and State-Building in Georgia (Ilia State University Press, 2021)

3. Archil Abashidze, Giorgi Gvalia, A Cost-Benefit Analysis of Border Corruption in the Conflict Regions in Georgia and Moldova (European Scientific Journal, Vol. 16, Issue 11, 2020)

4. Giorgi Gvalia, Bidzina Lebanidze, David S. Siroky, Neoclassical Realism and Small States: Systemic Constraints and Domestic Filters in Georgia’s Foreign Policy (East European Politics, Vol. 35, Issue 1. 2019, Routledge, Taylor&Francis Group)

5. Giorgi Gvalia, Bidzina Lebanidze, Geopolitics and Modernization: Understanding Georgia’s Pro-Western Assertiveness since the Rose Revolution (In: Modernization in Georgia: Theories, Discourses and Realities: Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, Ed, Giga Zedania; PETER LANG Publishers, 2018)

6. David S. Siroky, Alan J. Simmons, Giorgi Gvalia, Vodka or Bourbon: Foreign Policy Preferences Toward Russia and the United States in Georgia (Foreign Policy Analysis, 2017, Vol 13, Issue 2.; pp. 500–518. Oxford University Press)

7. Giorgi Gvalia, David Siroky, Bidzina Lebanidze, Zurab Iashvili ‘Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States’ (Security Studies, Vol 22, Issue 1. 2013, pp. 98-131, Routledge, Taylor&Francis Group )

8. Giorgi Gvalia, Bidzina Lebanidze, Zurab Iashvili “Political Elites, Ideas and Foreign Policy: Explaining and Understanding the International Behavior of Small States in the Former Soviet Union“ (Ilia State University Press, 2011)

9. Gvalia, Giorgi. Balance of Power or Balance of Threat? Alignments in the South Caucasus (BTKK-Politics Research Group. 2008. Book)

10. Gvalia Giorgi, Kosovo Unique, Not Universal (Georgian Daily, March 2008.)

11. Гвалиа Георгий, Торговля ядерными веществами: новый вызов международной безопасности (Право и Политология №1(2). 2008)

12. Gvalia Giorgi, NATO-Intensified Dialogue (GSAC. 2007)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

  •  საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი (შემოდგომა-გაზაფხულის სემესტრები)

მაგისტრატურა

  • საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები (შემოდგომის სემესტრი)

ბაკალავრიატი

• კვლევა საერთაშორისო ურთიერთობებში: მიდგომები და მეთოდები (2011-2013 სასწავლო წლები)
• თანამედროვე ევროპის ისტორია (2008-2010 სასწავლო წლები)

მაგისტრატურა

• სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის შედარებითი ანალიზი (2013-2015 სასწავლო წლები)

თარგმანები და სამეცნიერო რედაქტორობა:

1. Francis Fukuiama, The Origins of Political Order: From Prehumen Times to French Revolution (Farrar, Straus and Giroux; Reprint edition 2012) – მთარგმნელი, მიმდინარე პროექტი
2. Bruce Jentleson, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century (W. W. Norton & Company, 5th Edition, 2013) – სამეცნიერო რედაქტორი და მთარგმნელი
3. Janet Buttolph Johnson H. T. Reynolds, Political Science Research Methods (CQ Press; 7th edition, 2011) – მთარგმნელი
4. Thomas M. Magstadt, Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues (Cengage Learning; 9 edition, 2010) – მთარგმნელი

სამეცნიერო ჟურნალების რევიუერი

1. Foreign Policy Analysis (Oxford University Press)
2. Security Studies (Taylor & Francis Group)
3. Third World Thematics (Taylor & Francis Group)
4. Journal of Eurasian Studies (Elsevier)