მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)

ირინა ლორთქიფანიძემ 1986 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი (რუსული ენა და ლიტერატურა). 1986-1999 წლებში მუშაობდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. 1999 -2006 წლებში კი – ილია ჭავჭვაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტში. 2006 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „სიკეთისა და ბოროტების კონცეპტების ენობრივი ასახვა რუსული ენის ფრაზეოლოგიზმებში“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2011 წლიდან. მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების ცენტრსა და ინგლისური ენის ცენტრში დირექტორის თანაშემწედ. არის რუსული ენის ლინგვოკულტუროლოგიური მიმართულებით კვლევითი პუბლიკაციებისა და რუსულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მიმართულებით რამდენიმე წიგნის ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

რუსული ენის კვლევა ლინგვოკულტუროლოგიური მიმართულებით

რუსული და ქართული ენის შედარებითი ანალიზი ლინგვოკულტუროლოგიური მიმართულებით

რუსულის როგორც უცხო ენის  სწავლების მეთოდიკა

წიგნები

 • Поём и учим русскому языку.   (Учебное пособие по русскому языку) (თანაავტორი); თბილისი; პეტიტი; 2014
 • Учебник русского языка. XII класс. (თანაავტორი, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი); თბილისი; დიოგენე”; 2008.
 • Книга для учителя (для учителей русского языка XII класса) (თანაავტორი, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი; თბილისი; დიოგენე”; 2008.
 • Учебник русского языка. XI класс (თანაავტორი, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი)  თბილისი; ”საქართველოს მაცნე”; 2007.
 • Книга для учителя (для учителей русского языка XI класса) (თანაავტორი, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი); თბილისი; ”საქართველოს მაცნე”; 2007.
 • ქართულ-რუსული სასაუბრო (თანაავტორი); თბილისი; ”განათლება”;  2006.

სტატიები ჟურნალებში

 • Сопоставительный анализ концепта «УДАЧА» в русском и грузинском языках. HOMO LOQUENS  #7.  2015
 • Факторы, препятствующие успешному проведению заданий по говорению в свете проблемы повышения учебной мотивации при обучении РКИ. თბილისი; სტუ; «განათლება». საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი № 1 (12) 2015.
 • К вопросу об обучении чтению (из опыта преподавания  и составления учебного материала по РКИ)  HOMO LOQUENS #6  2014
 • ”К классификации компонентов фразеологизмов в прагматическом аспекте (на материале русских фразеологизмов, отражающих концепты добра и зла)” в сборнике научных статей международной научной конференции МАПРЯЛ «Сопоставление как метод исследования и обучения языкам».  Часть II; Tб.;  2005.
 • ”Проблема систематизации семантических средств создания образности фразеологизмов с номинацией концепта добра и зла (на материале русских фразеологизмов)” в ”ენა და კულტურა” ფილოლოგიური სერია № 2; თბილისი; თბილისის ილია ჭავჭვაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2005.
 • ”Перспективы исследования языкового отражения концептов добра и зла во фразеологизмах русского языка” в сборнике научных статей международной научной конференции МАПРЯЛ «Сопоставление как метод исследования и обучения языкам». Часть I; Tб.;  2005.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

რუსული კულტურის კონცეპტები (საბაკალავრო)
შესავალი სლავისტიკაში (საბაკალავრო)
რუსული ენის ფონეტიკა (რუსულ ენაზე) (საბაკალავრო)
რუსული ენის მორფოლოგია (რუსულ ენაზე) (საბაკალავრო)
რუსული ენის სინტაქსი (რუსულ ენაზე)(საბაკალავრო)
რუსული ენის ლექსიკოლოგია (რუსულ ენაზე) (საბაკალავრო)
თანამედროვე რუსული ენის სტილისიტკა (რუსულ ენაზე) (საბაკ./სამაგისტრო)
რუსულ-ქართული დარგობრივი თარგმანი (საბაკალავრო/სამაგისტრო)
აკადემიური კითხვა (რუსულ ენაზე)(საბაკალავრო/სამაგისტრო)

რუსული კულტურის კონცეპტები (2011-დან დღემდე)
აკადემიური კითხვა (რუსულ ენაზე)(2011-დან დღემდე)
შესავალი სლავისტიკაში (2010-დან დღემდე)
რუსულ-ქართული დარგობრივი თარგმანი (2010-დან დღემდე)
რუსული ენის ფონეტიკა (რუსულ ენაზე) (2009-დან დღემდე)
რუსული ენის მორფოლოგია (რუსულ ენაზე) (2009-დან დღემდე)
რუსული ენის ლექსიკოლოგია (რუსულ ენაზე) (2009-დან დღემდე)
თანამედროვე რუსული ენის სტილისიტკა (რუსულ ენაზე) (2009-დან დღემდე)
რუსული ენის სინტაქსი (რუსულ ენაზე) (2009-დან დღემდე)
რუსული ენის გრამატიკა (1999-2006)
რუსული ენის პრაქტიკული კურსი (1986-2014)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში.
2012 – გრძელვადიანი სასწავლო კურსის ტრენინგ-მოდულის – „კითხვა“ – ავტორი.
2012-2014 – სასწავლო კურსის ტრენინგ-მოდულების „მოსმენა“ და „კითხვა“ ტრენერებისა და სკოლის მასწავლებელთა ტრენერი.

თარგმანმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში ამზადებს შემდეგ კურსებს:
ქვეყანათმცოდნეობა. რუსეთი.
რუსულ-ქართული დარგობრივი თარგმანი – პოლიტიკა. ეკონომიკა. სამართალი.
რუსულ-ქართული სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერატურის თარგმანი (1) – ეკოლოგია. ფსიქოლოგია.
რუსულ-ქართული სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერატურის თარგმანი (2) – ფილოსოფია. კულტურა.