მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სრული პროფესორი

ფლორიან მულფრიდი სოციალური ანთროპოლოგია, რომელიც უკვე ოცი წელია, რაც კავკასიასთან, კერძოდ კი, საქართველოსთნ დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორის თანამდებობის დაკავებამდე ის იყო იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის (გერმანია) ასისტენტ პროფესორი, UNICAMP-ის (ბრაზილია) მოწვეული პროფესორი, მაქს პლანკის სოციალური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის (გერმანია) მკვლევარი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. მისი ნაშრომებიდან აღსანიშნავია მონოგრაფიები Mistrust: A Global Perspective (2019) („უნდობლობა: გლობალური პერსპექტივა“), Being a State and States of Being in Highland Georgia (2014) („სახელმწიფოებრიობა და არსებობის/ყოფიერების ფორმები მაღალმთიან საქართველოში“) and Post-Soviet Feasting: The Georgian Banquet in Transition (2006, in German) („პოსტ-საბჭოთა ნადიმი: ქართული სუფრა გარდამავალ ეტაპზე“); მისი რედაქტორებით გამოიცა ტომეული Mistrust: Ethnographic Approximations (2018) („უნდობლობა: ეთნოგრაფიული აპროქსიმაციები“), Sacred Places, Emerging Spaces: Religious Pluralism in the Post-Soviet Caucasus (2018, coedited with Tsyplylma Darieva and Kevin Tuite) („წმინდა ადგილები, ახალი სივრცეები: რელიგიური პლურალიზმი პოსტ-საბჭოთა კავკასიაში“, თანარედაქტორები: ციფლილმა დარიევა და ქევინ თუითი) და Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia (2012, coedited with Sergey Sokolovskiy) („საბჭოთა ეპოქის ანთროპოლოგია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში“, თანარედაქტორი: სერგეი სოკოლოვსკი).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ფლორიან მულფრიდის სამეცნიერო ინტერესთა სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: მოქალაქეობა, სახელმწიფო, (უ)დნობ(ლობ)ა, მიგრაცია, საზღვრები, რიტუალი, ნადიმი, (პოსტ-)სოციალისტური სახელმწიფოები, კავკასია და ბრაზილია.

წიგნები

Mistrust – A Global Perspective. Basingstoke: Palgrave Pivot (2019)

Misstrauen – Vom Wert eines Unwertes. Stuttgart: Reclam (2019)

(ed.) Mistrust – Ethnographic Approximations. Bielefeld: transcript (2018) (Review: Social Anthropology 27 (1): 124-125)

(ed. with Tsypylma Darieva and Kevin Tuite) Sacred Places, Emerging Spaces – Religious Pluralism in the Caucasus. Oxford, New York: Berghahn (2018) (Reviews: Journal of the Anthropological Society of Oxford 10: 94-96, Religion & Gesellschaft in Ost und West 6/2018: 30, Reading Religion (available online))

Being a State and States of Being in Highland Georgia. London, New York: Berghahn (2014) (Reviews: American Ethnologist 42 (2): 383-385, Social Anthropology 23 (1): 105-106, Journal of Ethnology and Folkloristics 9 (2): 121-122, Slavic Review 6 (2): 395, Caucasus Survey 4 (1): 105-105, Anthropos 110: 648-649, Eurasia (Rivista di Studi Geopolitici) 36 (4): 209-215, Anthropology Review Database)

(ed. with Sergey Sokolovskiy) Exploring the Edge of Empire – Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia. Münster: LIT (2012) (Reviews: Central Asian Survey 34(3): 34-35, Slavic Review 72 (3): 667-669, Journal of the Anthropological Society of Oxford 4: 228-231)

Postsowjetische Feiern – Das Georgische Bankett im Wandel. Stuttgart: ibidem (2006) (Review: Laboratorium 1/2010: 331-332)

თავები წიგნში

Caucasus Paradigms Revisited. In: Broers, Laurence and Galina Yemelianova (eds.): Routledge Handbook of the Caucasus. London: Routledge (იბეჭდება)

(with Peter Schweitzer) Kaukasus und Kommunismus – Die Abenteuer des Robert Bleichsteiner, In: Gingrich, Andre and Peter Rohrbacher (eds.): Geschichte der Wiener Völkerkunde in der NS-Zeit. Wien: Böhlau (იბეჭდება)

Military and Diplomatic Relations of Georgian Highlanders to the Georgian Kingdom and Russia – Examples from the 17th Century and their Implications for Today, In: Kahl, Tede and Ioana Nechiti (eds.): Caucasus and South East Europe II: Ethno-Cultural Diversity. Vienna: Austrian Academy of Sciences (იბეჭდება)

Don’t Trust, Don’t Fear, Don’t Ask. In: Mühlfried, Florian (ed.): Mistrust – Ethnographic Approximations. Bielefeld: transcript: 179-200 (2018)

Introduction. In: Mühlfried, Florian (ed.): Mistrust – Ethnographic Approximations. Bielefeld: transcript: 7-22 (2018)

Not Sharing the Sacra. In: Darieva, Tsypylma, Florian Mühlfried and Kevin Tuite (eds.): Sacred Places, Emerging Spaces – Religious Pluralism in the Caucasus. Oxford, New York: Berghahn: 150-176 (2018)

(with Tsypylma Darieva and Kevin Tuite) Introduction. In: Darieva, Tsypylma, Florian Mühlfried and Kevin Tuite (eds.): Sacred Places, Emerging Spaces – Religious Pluralism in the Caucasus. Oxford, New York: Berghahn: 1-18 (2018)

sadghegrzelo [“toast” in Georgian]. In: Ledeneva, Alena, Anna Bailey, Sheelagh Barron, Elizabeth Teague and Constanza Curro (eds.): Encyclopaedia of Informality. London: UCL Press: 396-400, 417 (2018)

Esneklikten Katılığa: Son Dönemde Gürcistan- Rusya Sınırı [When Soft Turns Hard – The Georgian-Russian Border in the Past Decades], In: Yılmaz, Altuğ (ed.): Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği [Sealed Gate: The Prospects of the Turkey-Armenia Border]. Istanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları [Publishing House of the Hrant Dink Foundation]: 46-58 (2017)

Von versteckten Schätzen in den Bergen und einem Staat, der kommt und geht, In: Reineck, Natia and Ute Rieger (eds.): Kaukasiologie heute – Festschrift für Heinz Fähnrich. Greiz: Buchverlag König: 249-265 (2016)

(with Sergey Sokolovskiy) Introduction: Soviet Anthropology at the Empire’s Edge, In: Mühlfried, Florian and Sergey Sokolovskiy (eds.): Exploring the Edge of Empire: Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia, Münster: LIT: 1-16 (2012)

Did Communism Matter? Settlement Policies from Above and Below in Highland Georgia. In: Tsitsishvili, Nino (ed.): Cultural Paradigms and Political Change in the Caucasus. Sarbrücken: Lambert: 174-196 (2010)

Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia, In: Darieva, Tsypylma and Wolfgang Kaschuba (eds.): Remaking Identities on the Margins of New Europe, Frankfurt, New York: Campus: 282-300 (2007)

სამეცნიერო ჟურნალის სტატიები

A Field of Exception? Recordings from Prisoner of War Camps, World War I. International Forum on Audio-Visual Research (Jahrbuch des Phonogramm-Archivs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 9 (იბეჭდება)

Religion, Reinheit und Radikalisierung in Georgien – Vom Ende des Alaverdoba-Festes in Georgien. Osteuropa 9-11: 587-598 (2015)

(with Tsypylma Darieva) Kontaktraum Kaukasus – Sprachen, Religionen, Völker und Kulturen. Osteuropa 9-11: 95-117 (2015)

(with Raschid Alikajew) Unheimliche Bedrohungen und heimliche Widerstände – Zur religiösen Situation in Kabardino-Balkarien. Georgica 37: 95-117 (2016)

A Taste of Mistrust. Ab Imperio 1: 63-68 (2015)

Denn sie wissen nicht, was sie tun – Ritualtheorie und die Frage der Intentionalität am Beispiel des Georgischen Banketts. Anthropos 110 (1): 182-189 (2015)

Akademische Selbstverstümmelung – Der Kaukasiologie an der Universität Jena droht das Aus, Osteuropa 3: 197-203 (2015) [Georgian version in aravi 7: 101-112 (2016)]

Let’s flow! Circular Migration and Transhumant Mobility among the Tushetians of Georgia. Caucasus Survey 2 (1-2): 1-13 (2014)

Perspektiven der Wiener Kaukasusforschung – Johanna Stigler zum Gedenken. AAS Working Papers in Social Anthropology 22, available online: <http://epub.oeaw.ac.at/wpsa22 > (2012)

Citizenship Gone Wrong. Citizenship Studies 15 (3-4): 353-366 (2011)

Protected and Rejected Citizens in the 2008 Russian-Georgian War. Anthropology Today 26 (2): 8-13 (2010)

(with Teona Mataradze) Leaving and Being Left Behind: Labour Migration in Georgia. Caucasus Analytical Digest 4, available online:

<http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/details.cfm?lng=en&id=98016> (2009)

Von versteckten Schätzen in den Bergen und einem Staat, der kommt und geht. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper 92; available online via the Institute’s webpage: <http://www.eth.mpg.de> (2007)

Sharing the Same Blood – Culture and Cuisine in the Republic of Georgia. Anthropology of Food S3 (eds. Eeuwijk, Piet van and Gabriele Weichart), available online <http://aof.revues.org/sommaire1732.html> (2007)

Banquets, Grant-Eaters, and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia. Eurasian Studies Review 4 (1): 16-19 (2005)

Das georgische Bankett: Eine kulturelle Reserve gegen die Globalisierung. Journal für Ethnologie 25, available online: <http://www.journal-ethnologie.de/Deutsch/Schwerpunktthemen/Schwerpunktthemen_2005/Lokales_in_der_globalisierten_Welt/Das_georgische_Bankett/index.phtml> (2005)

Die Kunst des Tischmeisters (tamadoba) – Eine männliche Domäne? Georgica 27: 51-72 (2004)

kartuli supris gaazrebis sak’itxisatvis [The Question of the Interpretation of the Georgian “supra”]. ist’oriul-etnograpiuli sht’udiebi [Historical and Ethnographic Studies] 8, 166-169 (in Georgian)  (2004)

Pereosmyslenie Gruzinskogo “Supra” [The “supra” reconsidered]. Archeologija, Ėtnologija i Fol’kloristika Kavkaza  [Archeology, Ethnology and Folklore Studies of the Caucasus] (ed.) National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Erevan: 233-235 (in Russian) (2003)

  1. Bleichsteiners „Kaukasische Forschungen“. Georgica 24: 51-58 (2002)

Der Deserteurs-Markt in Tbilissi im Sommer 1997 (with Georgian summary).  Amirani 7: 57-63 (2002)

Gastrecht. Ethnoscripts 2 (2): 81-85 (2000)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

დნობა და უნდობლობა სოციალურ მეცნიერებებში (სამაგისტრო სემინარი)

რიტუალის თეორიები (სადოქტორო სემინარი)